Filleadh níos sábháilte ar an taisteal

Bí cothrom le dáta leis na leideanna is déanaí faoin taisteal le linn
COVID-19 agus ina dhiaidh sin.
Faigh amach cé mar atáimid ag tacú leat le cláir agus polasaithe atá ag dul chun cinn.
Déan athbhreithniú ar na treoirlínte d’Óstaigh agus d’aíonna i do cheantar nó i do cheann scríbe.
Do roghanna cealaithe agus aisíocaíochta a thuiscint.
Faigh amach conas scagadh a dhéanamh ar thréimhsí fanachta ag a bhfuil solúbthacht chealaithe.

Is comhfhreagracht í an tsábháilteacht

Iarraimid ar phobal Airbnb ár gcleachtais sláinte agus sábháilteachta maidir le
COVID-19 a leanúint.

Masc a chaitheamh

Ní mór d’aíonna agus d’Óstaigh dlíthe agus treoirlínte áitiúla a bhaineann le maisc a chaitheamh a leanúint agus iad ag caidreamh.

Scaradh sóisialta

Nuair a éilíonn dlíthe nó treoirlínte áitiúla é, caithfidh Óstaigh agus aíonna aontú 2 mhéadar (6 troithe) a choinneáil óna chéile.

Glantachán feabhsaithe

Ní mór d'Óstaigh ár bpróiseas glantacháin fheabhsaithe cúig chéim a bhfuil tacaíocht na saineolaithe aige a leanúint.

Caighdeáin fheabhsaithe do gach fanacht

Téann ár bpróiseas glantacháin fheabhsaithe cúig chéim, a dtacaíonn saineolaithe leis, níos faide ná an glanadh bunúsach agus is céim ríthábhachtach é is féidir le hÓstaigh a ghlacadh chun sábháilteacht ár bpobail a chinntiú.

Spás príobháideach, i bhfad ó na sluaite

Tithe príobháideacha. Seiceáil isteach gan teagmháil. Spásanna oscailte leathana lasmuigh. Neart spáis idir daoine. Faigh áiteanna le fanacht ag a bhfuil na saoráidí is tábhachtaí duit.

Freagraí ar do cheisteanna

Acmhainní eile

Polasaí um Imthosca Maolaitheacha