AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

Cosaint ó bharr go bun. Saor in aisce do gach Óstach. Ar Airbnb amháin.

Árachas dliteanais $1M USD

Tá tú faoi chosaint—fiú ar an drochsheans go ngortófaí aoi.

Cosaint damáiste $1M USD

Clúdaímid damáiste a dhéanann aíonna do do spás is do do rudaí, lena n-áirítear nithe luachmhara.

Cosaint ar dhamáiste a dhéanann peataí

Ná bíodh imní ort: clúdaítear an damáiste gan choinne a dhéanann aíonna ceathairchosacha.

Cosaint ar ghlanadh cuimsitheach

Déanaimid costais ghlantacháin gan choinne a chúiteamh leat.

Cosaint ar chaillteanas ioncaim

Aisíocann Airbnb ioncam caillte sa chás go gcuireann tú áirithintí deimhnithe ar ceal mar gheall ar dhamáiste.

Tréimhse 14 lá lena chur isteach

Tá 14 lá agat chun damáiste a thuairisciú—fiú má tá áitihintí díreach i ndiaidh a chéile agat.

Aisíocaíochtaí níos tapa

Faigheann Óstaigh aisíocaíochtaí níos tapa as damáistí a dhéanann aíonna (9 lá ar an meán).

Nós imeachta níos tapa do Sháróstaigh

Tá rochtain ag Sáróstaigh ar líne thiomnaithe tacaíochta le ródú tosaíochta.

Airbnb amháin a thugann AirCover duit

AirbnbIomaitheoirí
Árachas dliteanais $1M USD
Cosaint damáiste $1M
Cosaint ar dhamáiste a dhéanann peataí
Cosaint ar ghlanadh cuimsitheach
Cosaint ar chaillteanas ioncaim
Tréimhse 14 lá lena chur isteach
Aisíocaíochtaí níos tapa
Nós imeachta níos tapa do Sháróstaigh
Buntáistí AirCover i gcomparáid leo siúd a thairgeann ár bpríomhiomaitheoirí saor in aisce.
Tá sé san áireamh agus saor in aisce i gcónaí aon uair a óstálann tú.

Freagraí ar do cheisteanna

Nach féidir leat an rud atá uait a aimsiú? Tabhair cuairt ar ár nIonad Cabhrach.
Tá tuilleadh eolais fós faoi AirCover agus gach rud a thairgtear leis, mar aon leis na téarmaí agus na coinníollacha, .

Bain triail as óstáil ar Airbnb

Bí linn. Cuideoimid leat an bealach ar fad.