AirCover

An chosaint is cuimsithí sa taisteal.
San áireamh agus saor in aisce i gcónaí.
Ar Airbnb amháin.

AirCover

An chosaint is cuimsithí sa taisteal.
San áireamh agus saor in aisce i gcónaí.
Ar Airbnb amháin.

Tugann AirCover ceithre chosaint do gach aoi ar gach fanacht

Ráthaíocht Cosanta Áirithinte

Ar an drochsheans go gcaithfidh Óstach d'áirithint a chur ar ceal laistigh de 30 lá roimh an tseiceáil isteach, gheobhaimid teach duit atá cosúil leis nó níos fearr, nó tabharfaimid aisíocaíocht duit.

Ráthaíocht um Sheiceáil Isteach

Mura féidir leat seiceáil isteach i do theach agus gan an tÓstach ábalta an fhadhb a réiteach, gheobhaimid teach duit atá cosúil leis nó níos fearr ar feadh d'fhanachta bunaidh, nó tabharfaimid aisíocaíocht duit.

Ráthaíocht Cruinnis Áirithinte

Má thugann tú faoi deara, ag am ar bith le linn d'fhanachta, nach bhfuil do liostú mar a fógraíodh é—mar shampla, gur stop an cuisneoir ag obair agus nach féidir le d'Óstach é a shocrú go héasca, nó nach bhfuil an oiread seomraí leapa ann agus atá liostaithe—beidh trí lá agat chun é a thuairisciú agus gheobhaimid teach den chineál céanna nó teach níos fearr duit, nó tabharfaimid aisíocaíocht duit.

Líne Shábháilteachta 24 uair

Má mhothaíonn tú go bhfuil tú i gcontúirt ag am ar bith, gheobhaidh tú rochtain tosaíochta ar ghníomhairí sábháilteachta sainoilte, lá nó oíche.
Faigh sonraí iomlána faoin dóigh a gcosnaíonn AirCover d'áirithint agus faoi aon eisiaimh atá i bhfeidhm.

Airbnb amháin a thugann AirCover duit

AirbnbIomaitheoirí
Ráthaíocht Cosanta Áirithinte
Ráthaíocht um Sheiceáil Isteach
Ráthaíocht Cruinnis Áirithinte
Líne Shábháilteachta 24 uair
Buntáistí AirCover i gcomparáid le cosaintí cuimsitheacha a thairgeann na hiomaitheoirí is mó atá againn saor in aisce ó Mhárta 2022.

Soláthraítear AirCover le gach áirithint

Freagraí ar do cheisteanna

Nach féidir leat an rud atá uait a aimsiú? Tabhair cuairt ar ár nIonad Cabhrach

Tá AirCover d'Óstaigh ann freisin

An spéis leat óstáil? Le AirCover d'Óstaigh, is féidir leat a bheith muiníneach faoi thosú amach.
Faigh tuilleadh eolais faoin óstáil