Aircover d'Óstaigh
Aircover d'Óstaigh
Aircover d'Óstaigh
Aircover d'Óstaigh
Aircover d'Óstaigh
Aircover d'Óstaigh

Cosaint ó bharr go bun. San áireamh agus saor in aisce i gcónaí. Ar Airbnb amháin.

Árachas dliteanais $1M USD

Tá tú faoi chosaint—fiú ar an drochsheans go ngortófaí aoi.

Cosaint damáiste $1M USD

Clúdaímid damáiste a dhéanann aíonna do do spás is do do rudaí, lena n-áirítear nithe luachmhara.

Cosaint ar dhamáiste a dhéanann peataí

Ná bíodh imní ort: clúdaítear an damáiste gan choinne a dhéanann aíonna ceathairchosacha.

Cosaint ar ghlanadh cuimsitheach

Déanaimid costais ghlantacháin gan choinne a chúiteamh leat.

Cosaint ar chaillteanas ioncaim

Aisíocann Airbnb ioncam caillte sa chás go gcuireann tú áirithintí deimhnithe ar ceal mar gheall ar dhamáiste.

Tréimhse 14 lá lena chur isteach

Tá 14 lá agat chun damáiste a thuairisciú—fiú má tá áitihintí díreach i ndiaidh a chéile agat.

Aisíocaíochtaí gasta

Aisíocfaimid thú as damáistí a rinne aoi go gasta—laistigh de choicís de ghnáth.

Nós imeachta níos tapa do Sháróstaigh

Tá rochtain ag Sáróstaigh ar líne thiomnaithe tacaíochta le ródú tosaíochta.

Airbnb amháin a thugann AirCover duit

AirbnbIomaitheoirí
Árachas dliteanais $1M USD
Cosaint damáiste $1M
Cosaint ar dhamáiste a dhéanann peataí
Cosaint ar ghlanadh cuimsitheach
Cosaint ar chaillteanas ioncaim
Tréimhse 14 lá lena chur isteach
Aisíocaíochtaí níos tapa
Nós imeachta níos tapa do Sháróstaigh
Buntáistí cuimsitheacha de chuid AirCover d'Óstaigh i gcomparáid le tairiscintí saor in aisce ó na príomhiomaitheoirí ó mhí na Samhna 2021.
Gach uair a óstálann tú ar Airbnb, bíonn tú faoi chosaint.

Freagraí ar do cheisteanna

Nach féidir leat an rud atá uait a aimsiú? Tabhair cuairt ar ár nIonad Cabhrach.
Faigh tuilleadh eolais fós faoi AirCover d'Óstaigh agus gach rud a thairgtear leis, mar aon leis na téarmaí agus na coinníollacha, .

Bain triail as óstáil ar Airbnb

Bí linn. Cuideoimid leat an bealach ar fad.