Cuir ar Airbnb é.
D'fhéadfá an méid seo a thuilleamh

Cuir ar Airbnb go héasca é le Airbnb Tús Maith

Treoir duine le duine ó Sháróstach

Cuirfimid le Sáróstach i do cheantar thú, a threoróidh thú ó do chéad cheist go dtí do chéad aoi—ar an bhfón, ar fhísghlao nó le comhrá.

Aoi seanbhunaithe do do chéad áirithint

Is féidir leat aoi seanbhunaithe a roghnú do do chéad áirithint, a rinne trí fhanacht ar a laghad agus dea-theist aige nó aici ar Airbnb.

Tacaíocht speisialaithe ó Airbnb

Faigheann Óstaigh nua rochtain éasca ar ghníomhairí sainoilte Tacaíochta Pobail ar féidir leo cabhrú le gach rud idir fhadhbanna cuntais agus thacaíocht bhilleála.

Cuir ar Airbnb é le cosaint ó bhun go barr

AirbnbIomaitheoirí
Deimhniú aitheantais an aoi
Seiceálann ár gcóras cuimsitheach deimhnithe sonraí amhail ainm, seoladh, ID rialtais agus eile chun aitheantas na n-aíonna a dhéanann áirithint ar Airbnb a dheimhniú.
Scagadh áirithintí
Déanann ár dteicneolaíocht dhílsithe anailís ar na céadta toisc i ngach áirithint agus cuireann sí bac ar áirithintí áirithe a thugann le tuiscint go bhfuil baol mór ann maidir le cóisirí callánacha agus damáiste do réadmhaoin.
Cosaint damáiste $3M
Aisíocann Airbnb thú as an damáiste a dhéanann aíonna do do theach nó do do chuid giuirléidí agus tá na cosaintí speisialaithe seo san áireamh:
Ealaín agus earraí luachmhara
Mótarfheithiclí agus báid
Damáiste ó pheataí
Caillteanas ioncaim
Dianghlanadh
Árachas dliteanais $1M
Tá tú faoi chosaint ar an drochsheans go ngortófaí aoi nó go ndéanfaí damáiste nó gadaíocht ar ghiuirléidí aoi.
Líne shábháilteachta 24 uair sa lá
Má mhothaíonn tú go bhfuil tú i gcontúirt ag am ar bith, tá rochtain láithreach ar fáil inár n-aip ar ghníomhairí sainoilte sábháilteachta, lá agus oíche.

Tá an chomparáid bunaithe ar eolas poiblí agus ar eolas a thairg príomhiomaitheoirí dá ndeoin féin ó Dheireadh Fómhair 2022. Faigh sonraí agus eisiaimh anseo.

Tuilleadh eolais

Freagraí
ar do cheisteanna

Tá suim ag aíonna Airbnb i ngach cineál áite. Tá teachíní beaga, cábáin, tithe crainn agus go leor eile againn mar liostuithe. D'fhéadfadh go fiú seomra breise a bheith ina áit iontach le fanacht.
Ní chaithfidh ar chor ar bith—is agat atá smacht ar d'fhéilire. Is féidir leat óstáil uair amháin sa bhliain, cúpla oíche sa mhí, nó ar bhonn níos minice.
Fút féin atá sé. Is fearr le roinnt Óstach gan teachtaireachtaí a chur chuig aíonna ach ag tráthanna tábhachtacha—mar shampla nóta gairid a sheoladh nuair a sheiceálann siad isteach—agus baineann óstaigh eile taitneamh as bualadh lena n-aíonna go pearsanta. Gheobhaidh tú stíl a oireann duit féin agus do d'aíonna.
Beidh an bealach réitithe romhat ach na bunrudaí a thuiscint. Coinnigh d'áit glan, freagair aíonna go pras agus cuir na saoráidí riachtanacha ar fáil, amhail tuáillí úra. Is maith le roinnt Óstach bheith pearsanta, mar shampla bláthanna úra a chur amach nó liosta d'áiteanna suimiúla ar na gaobhair a thabhairt—ach níl sin riachtanach. Léigh leat le haghaidh tuilleadh leideanna óstála
De ghnáth, bailíonn Airbnb táille sheirbhíse chomhréidh de 3% d'fho-iomlán na háirithinte nuair a íoctar thú. Bailímid táille ó aíonna freisin nuair a dhéanann siad áirithint. Ina lán áiteanna, bailíonn agus íocann Airbnb cánacha díolacháin agus turasóireachta ar do shon go huathoibríoch freisin. Tuilleadh eolais faoi tháillí

An bhfuil ceisteanna agat fós?

Faigh freagraí ó Sháróstach seanbhunaithe in aice leat.