Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Cosaintí feabhsaithe d'Óstaigh agus d'aíonna

  Táimid ag cur níos mó cosaintí AirCover fós leis d'iomlán ár bpobail.
  Le Airbnb ar an 11 Beal 2022
  Léamh 6 nóiméad
  Nuashonraithe ar an 11 Beal 2022

  Buaicphointí

  • Tugann AirCover ceithre chosaint nua d'aíonna

  • Cuirfear in iúl d'aíonna go bhféadfaí táille a ghearradh ar a modh íocaíochta atá ar taifead má dhéanann siad damáiste do d'áit nó do do chuid giuirléidí*

  • Beimid ag seoladh árachas taistil d'aíonna sna míonna amach romhainn

  Tá neart Airbnb bunaithe ar do thiomantas dá chinntiú go mbeidh tréimhse fanachta iontach ag aíonna. Ar an drochsheans go dtarlódh rud éigin nach bhfuil neart agat air agus gan tú in ann an fhadhb a réiteach, is mian linn go mbeadh a fhios ag d'aíonna go bhfuil Airbnb ann chun cabhrú leo.

  I mí na Samhna seo caite, thugamar AirCover d'Óstaigh isteach.** Táimid ag cur AirCover d'aíonna leis anois chun cosaintí saor in aisce a thairiscint d'iomlán ár bpobail atá ar thús cadhnaíocht sa tionscal. Cinnteoidh sé seo go mbeidh an mhuinín ag gach duine óstáil agus fanacht ar Airbnb.

  Tá eolas nua againn freisin faoi AirCover d'Óstaigh trína mbeidh tú ábalta iarratas ar aisíocaíocht a atreorú níos tapúla, agus nuashonruithe faoi éarlaisí slándála, árachas taistil d'aíonna, agus COVID-19 a bhaint mar imthoisc mhaolaitheach d'aíonna.

  Sonraí faoi chosaintí nua d'aíonna faoi AirCover

  Is é an tÓstach an duine is fearr i gcónaí chun ábhair imní ó aíonna a réiteach. Ach má thagann fadhb thromchúiseach (samplaí thíos) chun cinn le linn fanacht aoi agus mura bhfuil tú in ann í a réiteach, tá aíonna clúdaithe anois ag ceithre chosaint gach uair a fhanann siad ar Airbnb:

  1. Ráthaíocht um Chosaint Áirithinte: Ar an drochsheans go gcaithfidh tú áirithint aoi a chur ar ceal laistigh de 30 lá roimh an tseiceáil isteach, gheobhaimid teach den chineál céanna nó teach níos fearr do d'aoi ar chostas Airbnb, nó tabharfaimid aisíocaíocht dó nó di.
  2. Ráthaíocht um Sheiceáil Isteach: Mura féidir le haoi seiceáil isteach i d'áit agus mura bhfuil tú in ann an fhadhb a réiteach—mar shampla, mura féidir le d'aoi rochtain a fháil ar do réadmhaoin agus gan é nó í ábalta teagmháil a dhéanamh leat—gheobhaimid teach den chineál céanna nó teach níos fearr do d'aoi ar feadh thréimhse an fhanachta bunaidh ar chostas Airbnb, nó tabharfaimid aisíocaíocht dó nó di.
  3. Ráthaíocht um Áit Fanachta Nach Raibh De Réir a Tuairisce: Má thugann an t-aoi faoi deara, ag am ar bith le linn an fhanachta, nach bhfuil do spás mar a fógraíodh é—mar shampla, má chliseann an cuisneoir agus nach féidir leat é a dheisiú go héasca, nó mura bhfuil an oiread seomraí leapa ann agus atá liostaithe—beidh trí lá ag an aoi chun í a thuairisciú, agus gheobhaimid teach den chineál céanna nó teach níos fearr dó nó di ar chostas Airbnb, nó tabharfaimid aisíocaíocht dó nó di.
  4. Líne Shábháilteachta 24 uair sa lá: Má mhothaíonn aoi nach bhfuil sé nó sí sábháilte ag am ar bith, gheobhaidh sé nó sí rochtain tosaíochta ar ghníomhairí sábháilteachta sainoilte, lá nó oíche.

  Faigh sonraí iomlána faoin dóigh a gcosnaíonn AirCover áirithint gach aoi agus faoi aon eisiaimh atá i bhfeidhm.

  Freagraí ar do cheisteanna faoi chosaintí nua d'aíonna

  Cad a dhéanann aíonna incháilithe le haghaidh atháirithinte nó aisíocaíochta?
  Cé go gcosnaíonn AirCover aíonna ar dhrochfhadhbanna a d'fhéadfadh titim amach le linn fanachta, ní chuimsíonn sé mionfhadhbanna.

  Seo roinnt samplaí d'fhadhbanna beaga nach mbeadh i dteideal atháirithinte nó aisíocaíochta de ghnáth:

  • Mias shalach fágtha sa doirteal
  • Feithidí coitianta le feiceáil ar phaitió lasmuigh (seangáin, cuir i gcás)
  • Saoráid neamhchriticiúil ar iarraidh (amhail tóstaer briste)

  Seo roinnt samplaí d'fhadhbanna móra, mar a bhféadfaí smaoineamh ar atháirithint nó ar aisíocaíocht:

  • Míchruinneas mór sa chur síos ar an liostú (amhail radharc ar bith ar an aigéan cé gur fógraíodh é)
  • Saoráid thábhachtach nó riachtanach ar iarraidh (amhail teas, Wi-Fi nó uisce)
  • Treoracha don tseiceáil isteach ar iarraidh nó an eochair mhícheart ag an tseiceáil isteach, agus ní féidir teagmháil a dhéanamh leis an Óstach (rud a d'fhéadfadh sábháilteacht aíonna a chur i mbaol)

  An iarrfar ar aíonna teagmháil a dhéanamh liom má bhíonn fadhb ann?
  Má thagann fadhb chun cinn le linn fanacht aoi, molann ár bhfoireann Tacaíochta Pobail d'aíonna teagmháil a dhéanamh leis an Óstach ar dtús i gcónaí chun í a réiteach. Is iad óstaigh na daoine is fearr chun tacú le haíonna má tá ábhar imní acu.

  Mura féidir fadhb a réiteach go díreach leis an Óstach, beidh 72 uair an chloig ag an aoi ón uair a aimseoidh sé nó sí fadhb chun teagmháil a dhéanamh le Airbnb chun tacaíocht a fháil. Measann ár bhfoireann Tacaíochta Pobail speisialaithe déine faidhbe taistil gach uair a oibrímid le hÓstaigh agus le haíonna chun fadhb a réiteach.

  Má dheimhníonn Tacaíocht Phobail go bhfuil fadhb thromchúiseach taistil ag an aoi, d'fhéadfadh sé go mbeadh an t-aoi faoi chosaint ag AirCover.

  An mbeidh aíonna incháilithe i leith aisíocaíochtaí nuair a fhanfaidh siad sa teach?
  I bhformhór na gcásanna, ní bheidh aíonna incháilithe i leith aisíocaíocht iomlán ach as oícheanta nár chaith siad i spás an Óstaigh. Nuair a chinneann aíonna fanacht sa spás, de ghnáth, ní bheidh siad incháilithe ach i leith aisíocaíocht pháirteach ar aon oícheanta a ndeachaigh fadhb thromchúiseach taistil i bhfeidhm orthu. Mar shampla, d'fhéadfadh aoi a bheith incháilithe i leith aisíocaíocht pháirteach má fhanann sé nó sí sa teach nuair atá an téitheoir uisce briste ar feadh dhá oíche den fhanacht.

  I ngach cás, má dhéanann aoi teagmháil le Tacaíocht Phobail, is é ár ngnáthchleachtas é a mheabhrú dó nó di teagmháil a dhéanamh leis an Óstach go díreach mura bhfuil sin déanta aige nó aici cheana. Déanfaidh ár bhfoireann Tacaíochta Pobail teagmháil leis an Óstach freisin mura bhfuil fadhb shuntasach phráinneach sábháilteachta ann.

  Faigh tuilleadh sonraí faoin gcaoi a n-oibríonn an polasaí um atháirithintí agus um aisíoc

  Cosaintí feabhsaithe d'Óstaigh

  Tacaíocht níos tapúla chun iarratais ar aisíocaíocht a atreorú
  Bunaithe ar bhur n-aiseolas, d'fhorbraíomar cosaint damáiste AirCover d'Óstaigh ó thugamar isteach é mí na Samhna seo caite. Nuair a sheolamar AirCover d'Óstaigh, bhíodh ort fanacht 72 uair an chloig le haghaidh freagra ó aoi ar aon iarratais ar aisíocaíocht sula ndéanfá teagmháil le Tacaíocht Phobail.

  Nuashonraíomar an clár bunaithe ar bhur n-aiseolas—agus anois, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Tacaíocht Phobail chun cabhair a fháil mura bhfuair tú scéala ó aoi laistigh de 24 uair an chloig. D'athraíomar an polasaí seo chun aghaidh a thabhairt go díreach ar thráchtanna ó Óstaigh.

  An fhreagracht a chur ar aíonna as damáiste
  Chun tacaíocht níos fearr a thabhairt dár bpobal Óstach, ó dheireadh mhí na Bealtaine feasta, má bhíonn aoi, duine dá dtugann aoi cuireadh, nó peata freagrach as damáiste le linn fanachta, d'fhéadfaí táille a ghearradh ar mhodh íocaíochta an aoi atá ar taifead.*

  I gcás damáiste, cuirfidh tú iarratas ar aisíocaíocht isteach faoi chosaint damáiste d'Óstaigh chuig ár nIonad Réitigh, mar chuid de AirCover d'Óstaigh.

  Mura bhfreagraíonn d'aoi laistigh de 24 uair an chloig, is féidir leat d'iarratas a atreorú chuig Tacaíocht Phobail. Déanfaimid athbhreithniú ar aon fhianaise agus d'fhéadfaimis táille a ghearradh ar mhodh íocaíochta d'aíonna má chinnimid go bhfuil siad freagrach.

  Mar chuid den nuashonrú seo, bainfear éarlaisí slándála de leathanach socruithe an liostaithe. Má bhí éarlais slándála agat roimhe seo, ní bheidh sí sin i bhfeidhm a thuilleadh ar do chuntas óstála. Tuilleadh eolais

  COVID-19 a bhaint mar imthoisc mhaolaitheach d'aíonna
  Anois agus COVID-19 ina chuid aitheanta dár saol, bhog a lán tíortha go céim nua ina bhfreagairt, agus nuashonraíomar ár gcur chuige maidir le cealuithe a bhaineann le COVID-19 i gcomhar le comhairleoirí leighis.

  Maidir le háirithintí a rinneadh ar an 31 Bealtaine 2022 nó ina dhiaidh sin, ní mheasfar COVID-19 ina imthoisc mhaolaitheach a thuilleadh (ach amháin maidir le háirithintí inmheánacha sa Chóiré Theas agus ar mhórthír na Síne). Má chuireann aoi an áirithint ar ceal toisc go bhfuil COVID-19 air nó uirthi, beidh polasaí cealaithe an Óstaigh i bhfeidhm.

  Tá súil againn go gcuirfidh an t-athrú seo ar do shuaimhneas thú agus tú ag líonadh d'fhéilirí, go háirithe roimh na buaicshéasúir.

  Nuacht faoi árachas taistil d'aíonna

  Tá sceitimíní orainn lena roinnt go mbeimid ag seoladh táirge saincheaptha árachais taistil d'aíonna sna míonna amach romhainn, i gcomhpháirtíocht le comhlacht árachais creidiúnach d'aíonna Airbnb i gceantair áirithe.

  Go dtí go mbeidh an táirge nua seo ar fáil, is féidir le haíonna árachas taistil a cheannach lasmuigh de Airbnb. Táimid ag tnúth le tuilleadh sonraí faoi árachas taistil a roinnt leat go luath.

  *Ní féidir táille a ghearradh ar mhodh íocaíochta aoi atá ar taifead maidir le tréimhsí fanachta sa tSín, sa tSeapáin nó san India.

  **Ní polasaí árachais é cosaint damáiste d'Óstaigh. Ní chlúdaíonn sé Óstaigh a sholáthraíonn tréimhsí fanachta trí Airbnb Travel, LLC, nó Óstaigh ag a bhfuil tréimhsí fanachta ar mhórthír na Síne nó sa tSeapáin. Ní bhaineann cosaint damáiste d'Óstaigh le hárachas dliteanais d'Óstaigh. Ná déan dearmad gur in USD a thaispeántar na teorainneacha clúdaigh go léir, agus go bhfuil téarmaí, coinníollacha agus eisiaimh eile ann.

  Seans gur athraigh an t-eolas atá sa mhír seo ó foilsíodh í.

  Buaicphointí

  • Tugann AirCover ceithre chosaint nua d'aíonna

  • Cuirfear in iúl d'aíonna go bhféadfaí táille a ghearradh ar a modh íocaíochta atá ar taifead má dhéanann siad damáiste do d'áit nó do do chuid giuirléidí*

  • Beimid ag seoladh árachas taistil d'aíonna sna míonna amach romhainn

  Airbnb
  11 Beal 2022
  Ar chabhraigh sé seo leat?