ACHOIMRE ÁRACHAIS

Árachas Óstach na Seapáine

Céard is Árachas Óstach na Seapáine ann?

Clúdaíonn Árachas Óstach na Seapáine cásanna ina dtabhaíonn an tÓstach* dliteanas nó costais eile i ndáil le gortú daoine eile nó damáiste do réadmhaoin daoine eile mar gheall ar theach a roinnt trí ardán Airbnb, agus cásanna ina dtabhaíonn an tÓstach damáiste de bharr go ndearnadh damáiste dá réadmhaoin mar gheall ar fhanacht an Aoi*. I gcásanna ina ndéantar damáiste do réadmhaoin an Óstaigh mar gheall ar fhanacht an Aoi, beidh an clúdach árachais i bhfeidhm nuair nach féidir an díospóid idir an tÓstach agus an tAoi a réiteach eatarthu féin agus go ndéanann an tÓstach teagmháil le Airbnb.

Is clár árachais é Árachas Óstach na Seapáine atá frithgheallta ag Sompo Japan Insurance Inc.

Ní gá d’Óstaigh préimheanna árachais a íoc chun leas a bhaint as an gclár Árachas Óstach na Seapáine.

Féach an t-eolas seo a leanas ar an gclúdach árachais in Árachas Óstach na Seapáine.

Tréimhse árachais

Mairfidh an tréimhse árachais seo den chlár árachais reatha ón 31 Iúil 2022 go dtí an 31 Iúil 2023.

Raon feidhme agus coinníollacha

Raon feidhme agus coinníollacha maidir le hiarratas a dhéanamh ar Árachas Óstach na Seapáine

Cúiteamh as damáiste do réadmhaoin an Óstaigh
Faoi réir na dtéarmaí, na gcoinníollacha agus na n-eisiamh infheidhme, íocfar clúdach Árachas Óstach na Seapáine as an Liostú* agus as scriosadh réadmhaoin phearsanta an Óstaigh* mar gheall ar fhanacht an Aoi*. D'fhéadfaí clúdach árachais a sholáthar as damáiste do Liostú atá ar léas ag an Óstach nó a bhfuil cúram a bhainistithe ar an Óstach faoi na clúdaigh bhreise a ndéantar cur síos orthu thíos anseo.

Cúiteamh as dliteanas an Óstaigh as gortú nó as damáiste do réadmhaoin
Clúdaíonn Árachas Óstach na Seapáine Óstaigh freisin as dliteanas a thabhaíonn siad as gortú nó damáiste do réadmhaoin Aoi nó daoine eile le linn fhanacht an Aoi ag an Liostú mar a cuireadh in áirithe ar ardán Airbnb é agus arb é an Gnó Comhroinnte Tí is cúis leis.*

Cúiteamh as costais a thabhaíonn an tÓstach as íocaíochtaí a chaithfidh sé nó sí a dhéanamh le daoine eile chun timpiste a bhaineann le gortú nó damáiste do réadmhaoin a réiteach
I gcásanna ina dtabhaíonn an tÓstach costais mar gheall ar íocaíocht a bhfuil air nó uirthi a dhéanamh chun timpiste a bhaineann le gortú coirp nó damáiste do réadmhaoin Aoi nó daoine eile a réiteach, d'fhéadfadh Árachas Óstach na Seapáine a bheith i bhfeidhm chun na costais a thabhaigh an tÓstach a íoc. Ní mór gurb é an Gnó Comhroinnte Tí is cúis leis an timpiste agus go dtarlaíonn sé le linn fhanacht an Aoi ag an Liostú mar a cuireadh in áirithe ar ardán Airbnb chun go mbeidh clúdach i bhfeidhm. Tá gach clúdach a ndéantar cur síos air thuas faoi réir théarmaí, choinníollacha agus eisiaimh infheidhme pholasaí Árachais Óstach na Seapáine.

 1. Lóistíní atá Clúdaithe

Clúdaíonn Árachas Óstach na Seapáine an Liostú ar leis an Óstach é nó atá ar léas ag an Óstach nó a bhfuil cúram a bhainistithe ar an Óstach thar ceann an Ghnó Comhroinnte Tí.

(*) Ciallaíonn Liostú na saoráidí atá ceadaithe faoin Acht um Ghnó Óstáin, arna ndeimhniú faoin Acht um Limistéir Speisialta Straitéiseacha Náisiúnta, nó arna bhfógairt faoin Acht um Ghnó Cóiríochta Tithíochta, nó saoráidí eile ina ndéantar gnó cóiríochta den chineál céanna; ar an gcoinníoll, áfach, go gcomhlíontar na ceanglais seo a leanas go léir:

 • Is leis an Óstach na saoráidí nó faigheann an tÓstach ar cíos iad nó tá cúram a mbainistithe ar an Óstaigh;
 • Tá na saoráidí liostaithe ar láithreán gréasáin Airbnb; agus
 • Is duine a thoiligh le coinníollacha seirbhíse Airbnb agus a d'úsáid láithreán gréasáin Airbnb é an té a chuireann na saoráidí in áirithe agus a úsáideann iad. I measc na saoráidí cóiríochta tá tithe soghluaiste, busanna, veaineanna campála, tithe crainn agus saoráidí eile atá páirceáilte agus a úsáidtear mar shaoráidí cóiríochta. Tá báid agus árthaí uisce san áireamh freisin má úsáidtear iad mar shaoráidí cóiríochta.
  1. Óstach/Óstaigh

  (*) Ciallaíonn Óstaigh daoine atá i mbun Gnó Comhroinnte Tí a sholáthraíonn Liostuithe agus iad ceadúnaithe nó ceadaithe ar shlí eile é sin a dhéanamh de réir an dlí is infheidhme.

  1. Aoi/Aíonna

  (*) Ciallaíonn aíonna úsáideoirí an Ghnó Comhroinnte Tí, ina measc sin na daoine ar thug an t-úsáideoir cuireadh dóibh agus na daoine atá ag úsáid an Gnó Comhroinnte Tí i gcomhpháirt.

  (*) Ciallaíonn Gnó Comhroinnte Tí an gnó óstáin atá leagtha amach san Acht um Ghnó Óstáin (Acht Uimh. 138 de 1948), gnó atá leagtha amach san Acht um Limistéir Speisialta Straitéiseacha Náisiúnta (Acht Uimh. 107 de 2013) nó gnó cóiríochta tithíochta atá leagtha amach san Acht um Ghnó Cóiríochta Tithíochta (Acht Uimh. 65 de 2017) nó gnó cóiríochta eile dá leithéid, agus aon ghníomhaíochtaí a dhéantar laistigh nó lasmuigh de Liostú den sórt sin a ghabhann leis na seirbhísí thuas.

  Clúdach árachais

  Is é ¥100,000,000 JPY in aghaidh na timpiste an uasteorainn infheidhme le linn na tréimhse árachais le roinnt eisceachtaí.

  Eisiaimh ó chlúdach

  Na príomhearraí nach gclúdaíonn Árachas Óstach na Seapáine (clásail maidir le cúiteamh as damáiste do réadmhaoin an Óstaigh)

  Earraí nach bhfuil san áireamh sa Liostú:

  • Airgeadra, airgead, miotal lómhar i bhfoirm bhuillin, nótaí nó urrúis.
  • Talamh, uisce nó aon substaint eile sa talamh nó ar an talamh; ach ní bhaineann sin le feabhsúcháin ar an talamh amhail garraíodóireacht tírdhreacha, bóithre agus cosáin (ach baineann sé le haon talamh a cuireadh leis an réadmhaoin nó talamh faoin réadmhaoin) nó le huisce atá in aon umar iata, in aon chóras píobánra nó in aon trealamh próiseála eile.
  • Ainmhithe, ina measc sin beostoc agus peataí agus eile.
  • Adhmad coille agus barra.
  • Árthaí uisce, aerárthaí, spásárthaí agus satailítí; ach ní bhaineann sé le haon árthach uisce nach bhfuil á oibriú agus atá á úsáid mar Liostú.
  • Feithiclí; ach ní bhaineann sé le haon fheithicil nach bhfuil á hoibriú agus atá á húsáid mar Liostú.
  • Mianaigh faoi thalamh nó sloic mhianaigh nó aon réadmhaoin laistigh de mhianaigh nó de shloic den sórt sin.
  • Dambaí, cladáin agus leibhéanna.
  • Réadmhaoin faoi bhealach.
  • Línte tarchurtha agus dáileacháin níos faide ná 305 méadar ón Liostú.

  Príomhchásanna nach n-íoctar airgead árachais ina leith:

  • Cogadh, lámh láidir ag tír eachtrach, réabhlóid, urghabháil rialtais, cogadh cathartha, éirí amach armtha, nó eachtraí nó círéibeacha eile dá leithéid.
  • Damáiste mar thoradh ar radaíocht, pléascadh nó díobháil eile de dheasca imoibriú núicléach nó meath núicléis adamhaigh d'ábhar breosla núicléach nó bunábhar núicléach, eilimint radaighníomhach, raidiseatóp nó ábhar atá éillithe ag ábhar den sórt sin, nó timpiste atá inchurtha ina leith, gan imoibriú núicleách nó lobhadh núicléach núicléas adamhach raidiseatóp chun críocha úsáid mhíochaine, eolaíoch nó thionsclaíocha san áireamh.
  • Sceimhlitheoireacht.
  • Úsáid mhailíseach iarbhír nó bhagrach as ábhair nimhiúla bhitheolaíocha nó cheimiceacha.
  • Damáiste a tharlaíonn roimh fhanacht an Aoi ag an Liostú, mar a cuireadh in áirithe é ar ardán Airbnb, nó ina dhiaidh.
  • Damáiste de bharr mí-iompar toiliúil nó mórfhaillí Óstach.
  • srl.

  Príomhchásanna nach n-íoctar airgead árachais (clásail maidir le cúiteamh as dliteanas agus as costais a thabhaigh an tÓstach)

  • Cogadh, lámh láidir á himirt ag tír eachtrach, réabhlóid, urghabháil rialtais, cogadh cathartha, éirí amach armtha nó eachtraí nó círéibeacha eile dá leithéid.
  • Damáiste mar thoradh ar radaíocht, pléascadh nó díobháil eile mar gheall ar imoibriú núicléach nó meath an núicléis adamhaigh d'ábhar breosla núicléach nó de bhunábhar núicléach, dúil radaighníomhach, raidiseatóp nó ábhar atá éillithe ag ábhar den sórt sin, nó tionósc atá inchurtha ina leith sin, diomaite d'imoibriú núicléach nó meath núicléach núicléas adamhach de raidiseatóip le haghaidh úsáid leighis, eolaíoch nó thionsclaíoch.
  • Damáiste de dheasca mí-iompar toiliúil Óstach.
  • Costais nó dliteanas ar ghaolta atá ina gcónaí le hÓstaigh, ach amháin i gcásanna ina dtabhaíonn an tÓstach dliteanas nó costais as íocaíochtaí riachtanacha leis na gaolta sin mar gheall ar dhamáiste do Liostú a lig an tÓstach ar léas nó a bhfuil cúram a bhainistithe ar an Óstach.
  • Costais nó dliteanas as míchumas coirp a thabhaigh fostaithe Óstach agus iad i mbun oibre d'Óstaigh.
  • I gcásanna ina bhfuil comhaontú speisialta ann maidir le cúiteamh as damáistí idir an tÓstach agus duine eile, is de réir an chomhaontaithe sin a chinntear an dliteanas.
  • Costais i leith tionóiscí nó dliteanais arb é fuíolluisce nó astaíochtaí is cúis leo.
  • Costais i leith tionóiscí nó dliteanais as obair ghairmiúil ag dlíodóirí, dlíodóirí eachtracha cláraithe, cuntasóirí poiblí deimhnithe, cuntasóirí cánach, ailtirí, dearthóirí, imscrúdaitheoirí talún agus tithíochta, scríobhaithe breithiúnacha, scríobhaithe riaracháin, tréidlianna nó daoine eile dá leithéid.
  • Costais as tionóiscí atá inchurtha i leith seilbh, úsáid nó bainistíocht aon ghluaisteáin nó árthaigh nó feithicle lasmuigh den Liostú, diomaite d'aon damáiste de bharr úsáid nó bainistíocht gluaisteáin nó árthaigh nó feithicle lasmuigh den tsaoráid agus an gluaisteán nó an t-árthach sin á úsáid mar Liostú lasmuigh den tsaoráid; nó dliteanas a eascraíonn uathu sin.
  • Costais as timpistí atá inchurtha i leith obair thógála Liostaithe atá ar léas nó bhfuil cúram a bhainistithe ar an Óstach, amhail athchóiriú, méadú nó scartáil, diomaite den chás ina bhfuil a n tÓstach i mbun na hoibre dá láimh féin; nó dliteanas a eascraíonn uaithi sin.
  • Costais as timpistí nó dliteanas de bharr scriosadh Liostaithe atá ar léas nó a bhfuil cúram a bhainistithe ar an Óstach de thoradh creathanna talún, brúchtaí, tuilte, súnámaithe nó feiniméin nádúrtha dá leithéid, seachas i gcásanna inar dóiteán is cúis leis an damáiste.
  • srl.

  Éilimh árachais

  Fógra faoi thimpiste

  Má thugann an tÓstach faoi deara gur gortaíodh an tAoi nó tríú páirtí nó go ndearnadh damáiste do ghiuirléidí an Aoi nó tríú páirtí, cuireadh an tÓstach é sin in iúl do Airbnb láithreach toisc go bhféadfadh sé go mbeadh árachas i bhfeidhm. Mar an gcéanna, má thagann an tÓstach ar an eolas faoi dhamáiste do réadmhaoin ar leis an Óstach í, cuireadh an tÓstach é sin in iúl do Airbnb i gcás nach bhféadann an tÓstach agus an tAoi teacht ar chomhaontú eatarthu féin chun an cás a réiteach laistigh de 72 uair an chloig ó rinneadh teagmháil leis an Aoi den chéad uair toisc go bhféadfadh sé go mbeadh árachas i bhfeidhm.

  Iarratas ar pholasaí árachais a sholáthar

  Níl na téarmaí, na coinníollacha, na teorainneacha agus na heisiaimh go léir den pholasaí árachais san fhorléargas seo ar Árachas Óstach na Seapáine. Chun cóip den pholasaí árachais a iarraidh, déan teagmháil le Aon Japan Ltd. agus cuir eolas do chuntais Airbnb ar fáil.

  Cuideachta árachais fhrithgheallta

  Sompo Japan Insurance Inc.