Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Níl an t-ábhar seo ar fáil i do theanga roghnaithe, mar sin chuireamar ar fáil é sa teanga is cosúla léi atá ar fáil.

  Conas a chosnaíonn Airbnb Óstaigh

  Faigh amach faoi chosaintí atá ag Airbnb ó fhréamh.
  Le Airbnb ar an 4 Feabh 2020
  Léamh 4 nóiméad
  Nuashonraithe ar an 21 Iúil 2023

  Buaicphointí

  Más Óstach nua thú nó mura bhfuil tú ach ag smaoineamh ar dhul i mbun óstála, b'fhéidir go mbeadh ceisteanna agat faoi do spás agus do chuid giuirléidí a chosaint nuair a bhíonn taistealaithe ag fanacht i do theach. Is annamh a tharlaíonn damáiste nó teagmhais sábháilteachta, ach tá go leor cosaintí i bhfeidhm ag Airbnb d'Óstaigh agus d'aíonna araon.

  Próifílí agus léirmheasanna

  Cuidíonn Airbnb leat aithne a chur ar aíonna. Má úsáideann tú Áirithint ar an bPointe, is féidir leat do shocruithe a shaincheapadh chun riachtanais bhreise a chur ar aíonna thar ár riachtanais áirithinte do gach aoi. Agus más fearr leat iarratais láimhe ar áirithint, is féidir leat féachaint ar phróifíl aíonna agus léirmheasanna ó Óstaigh roimhe seo a léamh sula nglacfaidh tú le háirithint.

  Ós rud é nach féidir le hÓstaigh ná le haíonna léirmheas a dhéanamh ar a chéile go dtí go mbeidh an áirithint críochnaithe, is féidir leat a bheith muiníneach go mbeidh an t-aiseolas a léifidh tú bunaithe ar fhíoreispéiris. Is féidir leat uirlis shlán teachtaireachtaí Airbnb a úsáid freisin chun ceisteanna a chur agus ionchais a shocrú am ar bith roimh fhanacht aoi.

  Aircover d'Óstaigh

  Is ionann AirCover d'Óstaigh agus cosaint ó bharr go bun do gach Óstach ar Airbnb. Cuireann sé seo cosaintí réamhthurais ar fáil lena chinntiú gurb iad féin i ndáiríre na haíonna a dhéanann áirithintí trí mheán deimhnithe aitheantais aoi, agus laghdaíonn sé an seans go mbeidh cóisirí trioblóideacha ann agus go ndéanfar damáiste do réadmhaoin trí mheán teicneolaíochta scagtha áirithintí.

  Cuimsíonn AirCover d'Óstaigh $1 mhilliún USD in árachas dliteanais d'Óstaigh agus $3 mhilliún USD i gcosaint damáiste d'Óstaigh a chlúdaíonn ealaín, earraí luachmhara, carranna, báid agus feithiclí páirceáilte eile agus eile.

  Tuilleadh eolais faoi AirCover

  Príomhrialacha

  Is ionann príomhrialacha d'aíonna agus sraith caighdeáin infheidhmithe nach mór do gach aoi cloí leo. Éilítear le príomhrialacha go gcaithfidh aíonna go measúil le do spás, go gcloífidh siad le do rialacha tí, go ndéanfaidh siad cumarsáid go pras má thagann fadhbanna chun cinn, agus go bhfágfaidh siad do theach i riocht nach dteastaíonn glanadh iomarcach uaidh. Glacfaidh gach aoi a dhéanfaidh áirithint leis na rialacha seo sula ndéanfaidh sé nó sí áirithint.

  Slándáil chuntais

  Déanann Airbnb roinnt beart chun do chuntas a chosaint, amhail fíordheimhniú breise a iarraidh nuair a thugtar iarracht ar logáil isteach ó fhón nó ó ríomhaire nua, agus foláirimh chuntais a sheoladh chugat nuair a dhéantar athruithe. Fad is a úsáideann tú Airbnb le linn an phróisis iomláin—chun cumarsáid, áirithintí agus íocaíochtaí a dhéanamh—beidh tú faoi chosaint ag polasaithe agus cosaintí Airbnb.

  Tacaíocht lá agus oíche

  Tá tacaíocht dhomhanda do chustaiméirí Airbnb ar fáil in 62 theanga chun cuidiú leis an méid seo a leanas:

  • Cúnamh le hatháirithint a dhéanamh
  • Aisíocaíochtaí
  • Idirghabháil

  Faigh tuilleadh eolais faoinár bpolasaithe agus faoinár gcosaintí

  Leis na cosaintí seo i bhfeidhm, is féidir leat a bheith ag óstáil go muiníneach. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na bealaí tábhachtacha a gcoinníonn Airbnb Óstaigh sábháilte, féach ar AirCover d'Óstaigh.

  Ní chlúdaíonn cosaint damáiste d'Óstaigh, árachas dliteanais d'Óstaigh, ná árachas dliteanais d'Óstaigh de chuid AirCover d'Óstaigh Óstaigh a chuireann áiteanna fanachta agus Eispéiris ar fáil sa tSeapáin, mar a bhfuil Árachas d'Óstaigh na Seapáine agus Árachas Cosanta Eispéireas na Seapáine i bhfeidhm, nó Óstaigh a chuireann áiteanna fanachta ar fáil trí Airbnb Travel LLC. Maidir le hÓstaigh a chuireadh áiteanna fanachta nó Eispéiris ar fáil ar mhórthír na Síne, tá feidhm ag Plean Cosanta d'Óstaigh na Síne . Tabhair faoi deara gur in USD a thaispeántar na teorainneacha cumhdaigh go léir.

  Tá árachas dliteanais d'Óstaigh agus árachas dliteanais d'Eispéiris frithgheallta ag árachóirí tríú páirtí. Má tá tú ag óstáil áiteanna fanachta sa Ríocht Aontaithe, tá an polasaí árachais dliteanais d'Óstaigh frithgheallta ag Zurich Insurance Company Ltd. agus is é Airbnb UK Services Limited, ionadaí ceaptha de chuid Aon UK Limited, a n-údaraíonn agus a rialaíonn an tÚdaras um Iompar Airgeadais é, a shocraíonn na polasaithe agus a thugann i gcrích iad gan aon chostas breise ar Óstaigh sa Ríocht Aontaithe. Is é 310451 uimhir chláraithe FCA Aon. Is féidir leat é sin a sheiceáil ach cuairt a thabhairt ar Chlár na Seirbhísí Airgeadais nó teagmháil a dhéanamh leis an FCA ag 0800 111 6768. Is é an tÚdarás um Iompar Airgeadais a rialaíonn na polasaithe dliteanais d'Óstaigh agus d'Eispéiris laistigh de AirCover d'Óstaigh. Ní táirgí rialaithe iad na táirgí agus na seirbhísí eile a shocraíonn Airbnb UK Services Limited. FPAFF405LC

  Ní árachas é cosaint damáiste d'Óstaigh agus ní bhaineann sé le hárachas dliteanais d'Óstaigh. Faoi chosaint damáiste d'Óstaigh, aisíoctar thú as damáistí áirithe a dhéanann aíonna do do theach nó do do chuid giúirléidí mura n-íocann an t-aoi as an damáiste sin. Maidir le liostuithe i Stát Washington, tá oibleagáidí conarthacha Airbnb faoi chosaint damáiste d'Óstaigh clúdaithe ag polasaí árachais a cheannaigh Airbnb. Tá cosaint damáiste d'Óstaigh faoi réir téarmaí, coinníollacha agus eisiamh.

  Seans gur athraigh an t-eolas atá sa mhír seo ó foilsíodh í.

  Buaicphointí

  Airbnb
  4 Feabh 2020
  Ar chabhraigh sé seo leat?