AirCover nua feabhsaithe d'Óstaigh

Cosaint ó bharr go bun. San áireamh agus saor in aisce i gcónaí. Ar Airbnb amháin.
Le Airbnb ar an 11 Beal 2022
Léamh 5 nóiméad
Nuashonraithe ar an 21 Iúil 2023

Nóta ón eagarthóir: Foilsíodh an mhír seo mar chuid de Airbnb: Nuashonrú Geimhridh 2022. Seans gur athraigh an t-eolas ó foilsíodh í. Faigh tuilleadh eolais faoin nuashonrú táirge is déanaí uainn.

Soláthraíonn AirCover d'Óstaigh cosaint ó bharr go bun gach uair a chuireann tú d'áit ar Airbnb. Cuimsíonn sé níos mó cosanta fós anois, le deimhniú aitheantais aoi, scagadh áirithintí, cosaint damáiste $3 mhilliún USD, cosaint do do chuid earraí luachmhara agus cosaint do charranna páirceáilte agus do bháid pháirceáilte ar do réadmhaoin.

Deimhniú aitheantais aoi

Tá muinín ár bpobail bunaithe ar an eolas go bhfuil Óstaigh agus aíonna díreach mar a deir siad. Táimid ag leathnú deimhniú aitheantais chuig gach aoi a chuireann taisteal in áirithe sna 35 thír agus réigiún is mó a bhfuil tóir orthu in Airbnb—is ionann sin agus 90% de na háirithintí go léir. Leathnóimid deimhniú aitheantais ar fud an domhain go luath in 2023, chun 100% dár n-áirithintí a chlúdach.

Leanfaimid ag déanamh seiceálacha cúlra ar gach aoi sna Stáit Aontaithe roimh a gcéad fhanacht, agus seiceálfaimid an bhfuil gach aoi a dhéanann áirithint ar liostaí faire nó ar liostaí smachtbhannaí áirithe.

Mar chuid dár leathnú ar dheimhniú aitheantais aoi, rinneamar roinnt athruithe freisin ar riachtanais Áirithint ar an bPointe. Tuilleadh eolais

Tuilleadh eolais faoi dheimhniú aitheantais aoi

Teicneolaíocht scagtha áirithintí

Táimid ag seoladh teicneolaíocht dílsithe scagtha áirithintí, a laghdóidh an baol go mbeidh cóisirí callánacha ann agus go ndéanfar damáiste do réadmhaoin, sna Stáit Aontaithe agus i gCeanada. Thástálamar scagadh áirithintí san Astráil agus fuaireamar gur tháinig laghdú ar chóisirí neamhúdaraithe de thart ar 35% le linn na trialach.

Measann ár dteicneolaíocht scagtha thart ar 100 toisc a bhaineann le háirithint agus cuireann sí bac ar áirithintí áirithe chun an baol go mbeidh cóisirí callánacha ann agus go ndéanfar damáiste do réadmhaoin a laghdú. Tá sé beartaithe againn í sin a leathnú chuig gach áirithint ar fud an domhain faoi thús 2023.

Faigh tuilleadh eolais faoin teicneolaíocht scagtha áirithintí

Tuilleadh cosaint damáiste

Le breis agus deich mbliana anuas, tairgeann Airbnb cosaint damáiste dár nÓstaigh atá ar thús cadhnaíochta sa tionscal. Inniu, táimid ag cur na gcosaintí seo le AirCover d'Óstaigh:

  • Cosaint damáiste $3 mhilliún USD: Táimid ag méadú na cosanta faoi thrí ó $1 mhilliún USD go $3 mhilliún USD, rud a chlúdóidh do theach agus a bhfuil ann.
  • Cosaint ealaíne agus earraí luachmhara: Cosnaímid réimse níos leithne de mhínealaín, seodra agus airnéisí bailitheora, ar féidir iad a dheisiú nó cinn nua a chur ina n-áit ag luach measta má dhéantar damáiste dóibh.
  • Cosaint gluaisteán agus bád: Cuirimid cosaint damáiste ar fáil do charranna, do bháid agus d'árthaí uisce eile a pháirceálann tú nó a stórálann tú ag do réadmhaoin.

Tá na cosaintí nua sa bhreis ar na gnéithe seo a chuimsítear cheana féin le AirCover d'Óstaigh:

  • Líne shábháilteachta 24 uair sa lá: Má mhothaíonn tú go bhfuil tú i gcontúirt ag am ar bith, tá rochtain láithreach ar fáil inár n-aip ar ghníomhairí sábháilteachta sainoilte, lá agus oíche.
  • Cosaint damáiste ó pheataí: Íocaimid as damáiste a dhéanann peataí.
  • Glanadh domhain: Tugaimid aisíocaíocht i leith seirbhísí glantacháin bhreise a theastaíonn chun smáil agus boladh deataigh a bhaint.
  • Cosaint caillteanais ioncaim: Aisíocfaimid ioncam caillte leat má chuireann tú áirithintí deimhnithe Airbnb ar ceal mar gheall ar dhamáiste a rinne aoi.
Faigh tuilleadh sonraí faoi chosaint damáiste d'Óstaigh

Próiseas aisíocaíochta níos simplí

D'inis sibh dúinn go raibh an próiseas aisíocaíochta róchasta. Mar gheall ar bhur n-aiseolais, shimplíomar ár bpróiseas aisíocaíochta.

Má dhéanann aoi damáiste do d'áit nó do do ghiuirléidí, is féidir leat cuairt a thabhairt ar ár nIonad Réitigh chun iarratas ar aisíocaíocht a chur isteach i gcúpla céim, agus ansin an próiseas a rianú go héasca ón gcur isteach go dtí an eisíocaíocht. Seolfar d'iarratas chuig an aoi ar dtús. Mura bhfreagraíonn nó mura n-íocann an t-aoi laistigh de 24 uair an chloig, beidh tú ábalta Airbnb a thabhairt isteach.

Faigheann Sáróstaigh (a bhfuil liostuithe acu lasmuigh de stát Washington sna Stáit Aontaithe) tús áite i ródú agus aisíocaíochtaí níos gasta freisin.

Árachas dliteanais d'Óstaigh dar luach $1 mhilliún USD

Le hárachas dliteanais d'Óstaigh, cuid de AirCover d'Óstaigh, tugtar cosaint duit ar an drochsheans go ngortófaí aoi nó go ndéanfaí damáiste do ghiuirléidí aoi nó go ngoidfí giuirléidí aoi agus é nó í ag fanacht ag d'áit. Cuimsíonn an clúdach seo daoine a chuidíonn leat óstáil freisin, amhail Comhóstaigh agus glantóirí.

Clúdaíonn árachas dliteanais d'Óstaigh thú má fhaightear thú freagrach de réir an dlí as:

  • Gortú coirp d'aoi (nó do dhaoine eile)
  • Damáiste d'earra aoi nó goid earra aoi (nó earra daoine eile)
  • Damáiste a rinne aoi (nó daoine eile) d'áiteanna coiteanna, amhail forhallaí agus réadmhaoine in aice láimhe

Más gá duit éileamh a chur isteach, úsáid ár bhfoirm glactha árachais dliteanais. Seolfaimid eolas a thugann tú chuig ár n-árachóir dílis tríú páirtí, a shannfaidh d'éileamh d'ionadaí. Réiteoidh sé nó sí d’éileamh de réir théarmaí an pholasaí árachais.

Más Óstach Eispéiris thú, tá tú clúdaithe faoinár n-árachas dliteanais d'Eispéiris.

Faigh tuilleadh sonraí faoi árachas dliteanais d'Óstaigh

Ní chlúdaíonn cosaint damáiste d'Óstaigh, árachas dliteanais d'Óstaighárachas dliteanais d'Eispéiris Aircover d'Óstaigh Óstaigh a chuireann áiteanna fanachta agus Eispéiris ar fáil sa tSeapáin, áit a bhfuil Árachas d'Óstaigh na Seapáine agus Árachas Cosanta Eispéiris na Seapáine i bhfeidhm, ná Óstaigh a chuireann áiteanna fanachta ar fáil trí Airbnb Travel LLC. Maidir le hÓstaigh a chuireann áiteanna fanachta nó Eispéiris ar fáil ar mhórthír na Síne, tá an Plean Cosanta d'Óstaigh na Síne i bhfeidhm. Coinnigh i gcuimhne gur in USD a thaispeántar na teorainneacha cumhdaigh go léir.

Tá árachas dliteanais d'Óstaigh agus árachas dliteanais d'Eispéiris frithgheallta ag árachóirí tríú páirtí. Má tá tú ag óstáil áiteanna fanachta sa Ríocht Aontaithe, tá na polasaithe dliteanais d'Óstaigh agus d'Eispéiris frithgheallta ag Zurich Insurance Company Ltd. agus is é Airbnb UK Services Limited, ionadaí ceaptha de chuid Aon UK Limited, a n-údaraíonn agus a rialaíonn an tÚdaras um Iompar Airgeadais é, a shocraíonn na polasaithe agus a thugann i gcrích iad gan aon chostas breise ar Óstaigh sa Ríocht Aontaithe. Is é 310451 uimhir chláir FCA Aon. Is féidir leat é sin a sheiceáil ach cuairt a thabhairt ar Chlár na Seirbhísí Airgeadais nó teagmháil a dhéanamh le FCA ar 0800 111 6768. Is é an tÚdarás um Iompar Airgeadais a rialaíonn na polasaithe dliteanais d'Óstaigh agus d'Eispéiris laistigh de AirCover d'Óstaigh, ach ní táirgí rialaithe iad na táirgí agus na seirbhísí eile a shocraíonn Airbnb UK Services Limited. FPAFF609LC

Ní árachas é cosaint damáiste d'Óstaigh agus ní bhaineann sé le hárachas dliteanais d'Óstaigh. Maidir le liostuithe i Stát Washington, tá oibleagáidí conarthacha Airbnb faoi chosaint damáiste d'Óstaigh clúdaithe le polasaí árachais a cheannaigh Airbnb. Maidir le hÓstaigh a bhfuil a dtír chónaithe nó a dtír bhunaíochta lasmuigh den Astráil, tá na Téarmaí seo maidir le Cosaint Damáiste d'Óstaigh i bhfeidhm. Maidir le hÓstaigh a bhfuil a dtír chónaithe nó a dtír bhunaíochta san Astráil, tá cosaint damáiste d'Óstaigh faoi réir na dTéarmaí maidir le Cosaint Damáiste d'Óstaigh d'Úsáideoirí san Astráil.

Seans gur athraigh an t-eolas atá sa mhír seo ó foilsíodh í.

Airbnb
11 Beal 2022
Ar chabhraigh sé seo leat?