Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  AirCover nua agus feabhsaithe d'Óstaigh

  Cosaint ó bharr go bun. San áireamh agus saor in aisce i gcónaí. Ar Airbnb amháin.
  Le Airbnb ar an 11 Beal 2022
  Léamh 5 nóiméad
  Nuashonraithe ar an 17 Samh 2022

  Soláthraíonn AirCover d'Óstaigh cosaint ó bharr go bun gach uair a chuireann tú d'áit ar Airbnb. Cuimsíonn sé níos mó cosanta fós anois, le deimhniú aitheantais aoi, scagadh áirithintí, cosaint damáiste $3 mhilliún USD, cosaint do do chuid earraí luachmhara, agus cosaint do charranna páirceáilte agus do bháid pháirceáilte ar do réadmhaoin.

  Deimhniú aitheantais aoi

  Tá muinín ár bpobail bunaithe ar an eolas go bhfuil Óstaigh agus aíonna díreach mar a deir siad. Táimid ag leathnú deimhniú aitheantais chuig gach aoi a chuireann taisteal in áirithe sna 35 thír agus réigiún is mó a bhfuil tóir orthu in Airbnb—is ionann sin agus 90% de na háirithintí go léir. Leathnóimid deimhniú aitheantais ar fud an domhain go luath in 2023, chun 100% dár n-áirithintí a chlúdach.

  Leanfaimid ag déanamh seiceálacha cúlra ar gach aoi sna Stáit Aontaithe roimh a gcéad fhanacht, agus seiceálfaimid an bhfuil gach aoi a dhéanann áirithint ar liostaí faire nó ar liostaí smachtbhannaí áirithe.

  Mar chuid dár leathnú ar dheimhniú aitheantais aoi, rinneamar roinnt athruithe freisin ar riachtanais Áirithint ar an bPointe. Tuilleadh eolais

  Tuilleadh eolais faoi dheimhniú aitheantais aoi

  Teicneolaíocht scagtha áirithintí

  Táimid ag seoladh teicneolaíocht dílsithe scagtha áirithintí, a laghdóidh an baol go mbeidh cóisirí callánacha ann agus go ndéanfar damáiste do réadmhaoin, sna Stáit Aontaithe agus i gCeanada. Thástálamar scagadh áirithintí san Astráil agus fuaireamar gur tháinig laghdú ar chóisirí neamhúdaraithe de thart ar 35% le linn na trialach.

  Measann ár dteicneolaíocht scagtha thart ar 100 toisc a bhaineann le háirithint agus cuireann sí bac ar áirithintí áirithe chun an baol go mbeidh cóisirí callánacha ann agus go ndéanfar damáiste do réadmhaoin a laghdú. Tá sé beartaithe againn í sin a leathnú chuig gach áirithint ar fud an domhain faoi thús 2023.

  Faigh tuilleadh eolais faoin teicneolaíocht scagtha áirithintí

  Tuilleadh cosaint damáiste

  Le breis agus deich mbliana anuas, tairgeann Airbnb cosaint damáiste dár nÓstaigh atá ar thús cadhnaíochta sa tionscal. Inniu, táimid ag cur na gcosaintí seo le AirCover d'Óstaigh:

  • Cosaint damáiste $3 mhilliún USD: Táimid ag méadú na cosanta faoi thrí ó $1 mhilliún USD go $3 mhilliún USD, rud a clúdóidh do theach agus a bhfuil ann.
  • Cosaint ealaíne agus earraí luachmhara: Cosnaímid réimse níos leithne de mhínealaín, seodra agus airnéisí bailitheora, ar féidir iad a dheisiú nó cinn nua a chur ina n-áit ag luach measta má dhéantar damáiste dóibh.
  • Cosaint gluaisteán agus bád: Cuirimid cosaint damáiste ar fáil do charranna, do bháid agus d'árthaí uisce eile a pháirceálann tú nó a stórálann tú ag do réadmhaoin.

  Tá na cosaintí nua sa bhreis ar na gnéithe seo a chuimsítear cheana féin le AirCover d'Óstaigh:

  • Líne shábháilteachta 24 uair sa lá: Má mhothaíonn tú go bhfuil tú i gcontúirt ag am ar bith, tá rochtain láithreach ar fáil inár n-aip ar ghníomhairí sábháilteachta sainoilte, lá agus oíche.
  • Cosaint damáiste ó pheataí: Íocaimid as damáiste a dhéanann peataí.
  • Aisíocaíocht ar dhianghlanta: Aisíocfaimid as na seirbhísí glantacháin breise a theastaíonn tar éis d'aoi seiceáil amach, amhail glanadh gairmiúil cairpéad.
  • Cosaint caillteanais ioncaim: Aisíocfaimid ioncam caillte leat má chuireann tú áirithintí deimhnithe Airbnb ar ceal mar gheall ar dhamáiste a rinne aoi.
  Faigh tuilleadh sonraí faoi chosaint damáiste d'Óstaigh

  Próiseas aisíocaíochta níos simplí

  D'inis sibh dúinn go raibh an próiseas aisíocaíochta róchasta. Mar gheall ar bhur n-aiseolais, shimplíomar ár bpróiseas aisíocaíochta.

  Má dhéanann aoi damáiste do d'áit nó do do ghiuirléidí, is féidir leat cuairt a thabhairt ar ár nIonad Réitigh chun iarratas ar aisíocaíocht a chur isteach i gcúpla céim, agus ansin an próiseas a rianú go héasca ón gcur isteach go dtí an eisíocaíocht. Seolfar d'iarratas chuig an aoi ar dtús. Mura bhfreagraíonn nó mura n-íocann an t-aoi laistigh de 24 uair an chloig, beidh tú ábalta seirbhís do chustaiméirí a tharraingt isteach chun an fhadhb a réiteach.

  Aisíocfaimid thú go tapa as damáiste a rinne aoi, laistigh de choicís de ghnáth. Faigheann Sáróstaigh ródú tosaíochta agus aisíocaíochtaí níos gasta fós.

  Árachas dliteanais d'Óstaigh dar luach $1 mhilliún USD

  Le hárachas dliteanais d'Óstaigh, cuid de AirCover d'Óstaigh, tugtar cosaint duit ar an drochsheans go ngortófaí aoi nó go ndéanfaí damáiste do ghiuirléidí aoi nó go ngoidfí giuirléidí aoi agus é nó í ag fanacht ag d'áit. Cuimsítear daoine a chuidíonn leat óstáil, amhail Comhóstaigh agus glantóirí, sa chlúdach seo freisin.

  Clúdaíonn árachas dliteanais d'Óstaigh thú má fhaightear thú freagrach de réir an dlí as:

  • Gortú coirp d'aoi (nó do dhaoine eile)
  • Damáiste d'earra aoi nó goid earra aoi (nó earra daoine eile)
  • Damáiste a rinne aoi (nó daoine eile) d'áiteanna coiteanna, amhail forhallaí agus réadmhaoine in aice láimhe

  Más gá duit éileamh a chur isteach, úsáid ár bhfoirm glactha árachais dliteanais. Seolfaimid eolas a thugann tú chuig ár n-árachóir dílis tríú páirtí, a shannfaidh d'éileamh d'ionadaí. Réiteoidh sé nó sí d’éileamh de réir théarmaí an pholasaí árachais.

  Más Óstach Eispéiris thú, tá tú clúdaithe faoinár n-árachas dliteanais d'Eispéiris.

  Faigh tuilleadh sonraí faoi árachas dliteanais d'Óstaigh

  Ba é bhur n-ionchur a spreag uasghráduithe ar AirCover d'Óstaigh agus molaimid daoibh leanúint oraibh ag roinnt bhur gcuid smaointe linn.

  Faigh sonraí faoi Airbnb: Nuashonrú Geimhridh 2022

  Ní chlúdaíonn cosaint damáiste d'Óstaigh, árachas dliteanais d'Óstaighárachas dliteanais d'Eispéiris de chuid

  AirCover d'Óstaigh Óstaigh a chuireann Eispéiris ar fáil sa tSeapáin, mar a bhfuil Árachas Óstach na Seapáine agus Árachas Cosanta Eispéireas na Seapáine i bhfeidhm, ná Óstaigh a chuireann tréimhsí fanachta ar fáil trí Airbnb Travel LLC. Maidir le hÓstaigh a chuir áiteanna fanachta nó eispéiris ar fáil ar mhórthír na Síne, tá an Plean Cosanta d'Óstaigh na Síne i bhfeidhm. Ní bhaineann cosaint damáiste d'Óstaigh le hárachas dliteanais d'Óstaigh. Ná déan dearmad go bhfuil téarmaí, coinníollacha agus eisiaimh eile ann.

  Má tá tú ag óstáil áiteanna fanachta sa Ríocht Aontaithe, tá an polasaí um árachas dliteanais d'Óstaigh frithgheallta ag Zurich Insurance PLC, agus déanann Airbnb U.K. Services Limited, ionadaí ceaptha de chuid Aon U.K. Limited, atá údaraithe agus rialaithe ag an Údarás um Iompar Airgeadais, é a shocrú agus a chur i gcrích gan aon chostas breise d'Óstaigh na Ríochta Aontaithe. Is é 310451 uimhir chláraithe FCA Aon. Is féidir leat sin a sheiceáil ach cuairt a thabhairt ar Chlár na Seirbhísí Airgeadais nó teagmháil a dhéanamh leis an FCA ag +44 0800-111-6768. Is táirgí rialaithe iad táirgí árachais a shocraíonn Airbnb U.K. Services Limited. FPAPC374TP

  Seans gur athraigh an t-eolas atá sa mhír seo ó foilsíodh í.

  Airbnb
  11 Beal 2022
  Ar chabhraigh sé seo leat?