Taispeánfar moltaí i ndiaidh duit an t-ionchur cuardaigh a chlóscríobh. Úsáid na saigheada suas agus síos chun athbhreithniú a dhéanamh. Úsáid Iontráil chun roghnú. Más frása é an roghnúchán, cuirfear an frása sin isteach lena chuardach. Más nasc é an moladh, nascleanfaidh an brabhsálaí chuig an leathanach sin.
Rialacha

Riachtanais sláinte agus sábháilteachta maidir le tréimhsí fanachta Airbnb

Le linn phaindéim COVID-19, tá sé tábhachtach go gcoinneofá cuimhne ar an tsláinte agus ar an tsábháilteacht. Chruthaíomar sraith de chleachtais sábháilteachta éigeantacha maidir le COVID-19 d’Óstaigh agus d’aíonna liostuithe Airbnb, bunaithe ar threoir ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus ó Lárionaid SAM um Ghalair a Rialú. Lena chois sin, ba cheart go mbeadh eolas agat ar na treoirlínte ginearálta sláinte agus sábháilteachta maidir le COVID-19, ba cheart duit leanúint le monatóireacht a dhéanamh ar shrianta agus ar chomhairle taistil rialtais is infheidhme, agus na treoirlínte náisiúnta agus áitiúla go léir a leanúint.

Tá treoirlínte agus cláir tugtha isteach ag Airbnb le dul i ngleic le hábhair imní sláinte agus sábháilteachta ach ní féidir fáil réidh le gach riosca leis na bearta seo . Go háirithe má tá tú i gcatagóir ardriosca (m.sh: daoine os cionn 65 bliain d’aois nó daoine ar a bhfuil riochtaí sláinte atá ann cheana amhail diaibéiteas nó galar croí), molaimid treoir ghairmiúil a fháil agus réamhchúraimí breise a ghlacadh agus tú ag cinneadh an gcuirfidh tú fanacht nó eispéireas in áirithe ar Airbnb. Faigh tuilleadh eolais faoi threoirlínte sláinte agus sábháilteachta d'Óstaigh agus d'aíonna Eispéiris Airbnb.

Cleachtais sábháilteachta COVID-19 (riachtanach)

Masc a chaitheamh agus cloígh le scaradh sóisialta nuair a éilítear é sin le dlíthe nó treoirlínte áitiúla

Nuair a éilítear é le dlíthe nó treoirlínte áitiúla, ní mór do gach Óstach agus aoi an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • Masc nó clúdach aghaidhe a caitheamh agus tú ag caidreamh go pearsanta
 • Coinnigh achar 6 troithe/2 mhéadar amach óna chéile i gcónaí

Lean próiseas glantacháin fheabhsaithe 5 chéim Airbnb idir gach fanacht

Ceanglaítear ar gach Óstach agus ar gach aoi na cleachtais sábháilteachta maidir le COVID-19 atá leagtha amach thuas a leanúint, de réir mar is infheidhme, ina measc sin próiseas glantacháin fheabhsaithe 5 chéim Airbnb idir tréimhsí fanachta aíonna. D’fhéadfaí iarmhairtí eile a ghearradh ar aon Óstach nó aon aoi a sháródh na treoirlínte seo arís agus arís eile, ina measc sin an cuntas a chur ar fionraí nó é nó í a bhaint den phobal.

Treoir bhreise maidir le taisteal agus óstáil le linn COVID-19

Ná taistil agus ná téigh i mbun óstála má nochtadh thú le déanaí do COVID-19 nó má tá a chomharthaí ort

Chun sláinte agus sábháilteacht ár bpobail a chosaint, nár cheart d’Óstaigh (ná do gach duine a d’fhéadfadh a bheith ag an liostú roimh fhanacht nó le linn fanachta) dul isteach ina liostú (liostuithe) nó bheith ag caidreamh lena n-aíonna, agus níor cheart d’aíonna seiceáil isteach i liostú más fíor aon cheann díobh seo a leanas:

 • Tá ionfhabhtú gníomhach ort nó fuair tú toradh deimhneach ar thástáil le haghaidh COVID-19 le déanaí
 • Tá amhras ort go bhfuil tú tinn nó gur nochtadh thú agus tá tú ag fanacht le torthaí tástála chun diagnóis COVID-19 a dheimhniú nó a shéanadh
 • Tá comharthaí le brath ort nó tá imní ort go bhféadfá a bheith ionfhabhtaithe le COVID-19
 • Bhí dlúth-theagmháil leanúnach agat le déanaí le duine ar deimhníodh go bhfuil sé nó sí ionfhabhtaithe le COVID-19 nó a bhfuil amhras ort go bhfuil sé nó sí ionfhabhtaithe le COVID-19

Chun tuilleadh sonraí a fháil faoi conas taisteal go freagrach le linn phaindéim COVID-19, déan athbhreithniú ar ár mír maidir le tréimhsí fanachta coraintín agus leithlisithe.

  Nigh do lámha go rialta

  Bí cinnte agus nigh do lámha go minic, go háirithe má bhíonn tú i dteagmháil le daoine lasmuigh de d'áirithint agus má leagann tú lámh ar dhromchlaí nó ar uirlisí i spás comhroinnte nó in áit choiteann.

  • Nigh do lámha i gceart le gallúnach agus uisce ar feadh 20 soicind ar a laghad
  • Mura bhfuil gallúnach agus uisce ar fáil go héasca, bain úsáid as díghalrán láimhe ina bhfuil 60% d'alcól ar a laghad; clúdaigh do lámha agus cuimil le chéile iad go dtí go mbeidh siad tirim

  Lean na dlíthe agus na treoirlínte áitiúla maidir le maisc agus scaradh sóisialta in áiteanna coiteanna agus i spásanna comhroinnte

  Nuair a bheidh tú in áit choiteann nó i spás comhroinnte (mar Óstach nó mar aoi), lean do dhlíthe agus do threoirlínte áitiúla maidir le masc a chaitheamh agus coinneáil amach ó dhuine ar bith nach cuid de d’áirithint é nó í. Ba cheart d’Óstaigh smaoineamh ar sheiceáil isteach gan teagmháil a chur ar fáil nuair is féidir.

  Cuimhnigh, má bhíonn tú míchompordach ag fanacht i seomra príobháideach nó i spás comhroinnte, smaoinigh ar áit go léir a chur in áirithe ina ionad sin. Má bhíonn tú míchompordach ag óstáil seomra príobháideach nó spás comhroinnte, is féidir leat an áit go léir a liostú, nó an óstáil a chur ar sos mura féidir sin a dhéanamh.

  Ba cheart d’Óstaigh treoirlínte áitiúla a leanúint chomh maith maidir le seomraí príobháideacha agus spásanna comhroinnte a óstáil, agus maidir le líon iomlán na ndaoine a bhfuil cead acu teacht le chéile sa liostú.

  Nóta: Tá cosc domhanda ag Airbnb ar gach cóisir agus gach imeacht i liostuithe Airbnb. Léigh ár bPolasaí um Chóisirí agus Imeachtaí chun tuilleadh eolais a fháil.

  Treoirlínte breise d'Óstaigh seomraí príobháideacha agus spásanna comhroinnte

  Ba cheart d’Óstaigh liostuithe ina bhfuil seomraí príobháideacha nó spásanna comhroinnte an méid seo a leanas a dhéanamh chomh maith:

  • Cuir teorainn le líon na n-aíonna de réir mar is gá chun scaradh sóisialta a éascú i ngach áit choiteann nuair a éilítear sin le dlíthe nó treoirlínte áitiúla.
  • Aeráil gach áit choiteann le linn an fhanachta, nuair a bheidh sé slán sábháilte é sin a dhéanamh, mar a shonraítear sa phróiseas glantacháin fheabhsaithe 5 chéim
  • Glan agus sláintigh gach áit choiteann (amhail seomraí folctha agus cistineacha) chomh minic agus is féidir

  D'fhéadfadh roinnt rialtas srianta a chur ar sheomraí príobháideacha nó comhroinnte a óstáil nó d'fhéadfaidís oibleagáidí nó ceanglais bhreise a fhorchur maidir leis na spásanna sin. Bí cinnte agus déan aon treoir bhreise shábháilteachta agus ghlantacháin ón rialtas agus/nó ó údaráis sláinte i do dhlínse áitiúil a athbhreithniú agus a leanúint.

  Cad ba cheart duit a dhéanamh má fhaigheann tú toradh deimhneach ar thástáil le haghaidh COVID-19 le linn d'fhanachta nó ina dhiaidh

  Má fuair tú toradh deimhneach le haghaidh COVID-19 le déanaí nó má tá siomptóim COVID-19 ag teacht ort, déan teagmháil le gairmí leighis agus smaoinigh ar aon duine a d’fhéadfadh a bheith faoi thionchar nó a d’fhéadfadh a bheith nochta, chomh maith le húdaráis áitiúla ábhartha a chur ar an eolas.

  Ar chuidigh an mhír seo?

  Míreanna gaolmhara

  Faigh cabhair le d'áirithintí, do chuntas, agus rudaí eile.
  Logáil isteach nó cláraigh