Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Polasaí Ábhair Airbnb

  Trí ábhar a phostáil ar Airbnb, aontaíonn tú go gcloífidh tú lenár bpolasaí ábhair. Coimeádaimid an ceart aon ábhar a bhaint, go hiomlán nó i bpáirt, a sháraíonn an polasaí seo, ár dTearmaí Seirbhíse, ár gCaighdeáin Phobail, ár bPolasaí um Léirmheasanna, nó ar chúis ar bith eile dár lánrogha féin.

  I gcás sáruithe arís agus arís eile nó sáruithe tromchúiseacha, féadfaimid an cuntas/na cuntais atá i gceist a chur ar fionraí nó a dhíghníomhachtú go buan.

  Is féidir leat an t-ábhar a thuairisciú go díreach nó teagmháil a dhéanamh linn chun ábhar a thuairisciú ar cosúil go sáraíonn sé an polasaí seo.

  Ní cheadaítear an t-ábhar seo a leanas ar Airbnb:

  • Ábhar a cruthaíodh chun críche fógraíochta nó ábhar tráchtála eile amháin, lena n-áirítear lógónna cuideachta, naisc, nó ainmneacha cuideachta
  • Turscar, teagmháil gan iarraidh, nó ábhar a roinntear arís agus arís eile ar bhealach a chuireann isteach ar dhaoine
  • Ábhar a thacaíonn le gníomhaíocht mhídhleathach nó dhíobhálach, nó atá gáirsiúil, foréigneach, grafach, bagrach nó ciaptha nó a chuireann an cineál sin gníomhaíochta chun cinn
  • Ábhar atá leithchealach (déan athbhreithniú ar ár bPolasaí Neamhleithcheala le haghaidh tuilleadh eolais)
  • Iarrachtaí aithris a dhéanamh ar dhuine, ar chuntas nó ar eintiteas eile, lena n-áirítear ionadaí de chuid Airbnb
  • Ábhar atá mídhleathach nó a sháraíonn cearta duine nó eintitis eile, lena n-áirítear cearta maoine intleachtúla agus cearta príobháideachta
  • Ábhar ina bhfuil eolas príobháideach nó rúnda duine éigin eile, lena n-áirítear ábhar ar leor é chun suíomh liostaithe a aithint

  Faigh tuilleadh eolais faoi Polasaí Ábhair Airbnb agus an Coróinvíreas.

  Sáruithe ar pholasaí

  Seo a leanas sáruithe ar pholasaí a bhaineann go sonrach le cineál an ábhair:

  Teidil liostaithe

  • Teidil liostaithe ina bhfuil eolas nach mbaineann le cineál, stíl nó eispéireas an liostaithe
  • Teidil liostaithe ina bhfuil siombailí nó emoji

  Leathanaigh liostuithe nó próifílí

  • Liostuithe agus próifílí ina dtugtar eolas calaoiseach, bréagach, mhíthreorach nó mealltach

  Ionad Pobail

  • Ábhar nach mbaineann le hábhar, nach gcuireann ceist, nó nach dtugann eolas mar fhreagra ar cheist mar chuid de phlé níos mó
  • Trolláil nó díriú arís agus arís eile ar bhaill den phobal

  Léirmheasanna

  • Léirmheasanna atá claonta nó a léiríonn comharthaí sracaireachta/dreasaithe, coinbhleachtaí leasa, nó iomaíochta dírí
  • Féadfar léirmheasanna nach bhfuil aon eolas ábhartha iontu faoi óstach nó aoi, liostú nó eispéireas a bhaint. D'fhéadfaí léirmheasanna nach bhfuil iontu ach eolas neamhbhainteach den chuid is mó a bhaint chomh maith, ach i gcás nach mbeifí ag súil go mbeadh an t-eolas atá ábhartha ar shlí eile ina eolas fiúntach do chinntí áirithinte ball eile den phobal amháin.

  Tuilleadh eolais faoi Pholasaí um Léirmheasanna Airbnb agus conas a dhéanann Airbnb díospóidí faoi léirmheasanna a mhodhnú.

  URLanna saincheaptha

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?