Léim chuig ábhar
Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Cad iad na riachtanais sláinte agus sábháilteachta maidir le tréimhsí fanachta Airbnb?

  Le linn phaindéim COVID-19, tá sé tábhachtach go gcoinneofá cuimhne ar an tsláinte agus ar an tsábháilteacht. Chruthaíomar sraith de chleachtais sábháilteachta éigeantacha maidir le COVID-19 d’óstaigh agus d’aíonna liostuithe Airbnb, bunaithe ar threoir ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus ó Lárionaid SAM um Ghalair a Rialú. Lena chois sin, ba cheart go mbeadh eolas agat ar na treoirlínte ginearálta sláinte agus sábháilteachta maidir le COVID-19, ba cheart duit leanúint le monatóireacht a dhéanamh ar shrianta agus ar chomhairle taistil rialtais is infheidhme, agus na treoirlínte náisiúnta agus áitiúla go léir a leanúint.

  Tá treoirlínte agus cláir tugtha isteach ag Airbnb chun cabhrú le dul i ngleic le hábhair imní sláinte agus sábháilteachta ach ní féidir fáil réidh le gach riosca leis na bearta seo . Go háirithe má tá tú i gcatagóir ardriosca (m.sh: daoine os cionn 65 bliain d’aois nó daoine ar a bhfuil riochtaí sláinte atá ann cheana amhail diaibéiteas nó galar croí), molaimid treoir ghairmiúil a fháil agus réamhchúraimí breise a ghlacadh agus an cinneadh á dhéanamh agat fanacht nó eispéireas a chur in áirithe ar Airbnb. Tuilleadh eolais faoi na treoirlínte sláinte agus sábháilteachta le haghaidh Eispéiris Airbnb.

  Cleachtais sábháilteachta maidir le COVID-19 (riachtanach)

  Caith masc agus bí ag cleachtadh scaradh sóisialta

  Caithfidh gach óstach agus aoi aontú leis an méid seo a leanas:

  • Masc nó clúdach aghaidhe a chaitheamh agus tú ag caidreamh go pearsanta
  • 6 troithe/2 mhéadar a choinneáil siar óna chéile i gcónaí

  Próiseas 5 chéim phrótacal ghlantacháin fheabhsaithe Airbnb a leanúint idir gach fanacht

  Caithfidh gach óstach a aontú go leanfaidh siad próiseas cúig chéim phrótacal glantacháin fheabhsaithe Airbnb idir tréimhsí fanachta aíonna. Tuilleadh eolais

  Ceanglaítear ar gach óstach agus gach aoi na cleachtais sábháilteachta maidir le COVID-19 a leagtar amach thuas a leanúint, de réir mar is infheidhme. Más aoi thú, ní bheidh tú incháilithe i leith aisíocaíochta má chuireann d’óstach d’áirithint ar ceal toisc nár chomhlíon tú na ceanglais seo. Mar an gcéanna, más óstach thú, ní bheidh tú incháilithe i leith eisíocaíochta má chuireann aoi a f(h)anacht ar ceal toisc nár chomhlíon tú na cleachtais seo. D’fhéadfadh sé go gcuirfí bac ar fhéilirí óstach nach n-aontaíonn leis na cleachtais seo faoin 20 Samhain 2020. D’fhéadfadh iarmhairtí eile a bheith le brath ag aon óstach nó aoi a sháróidh na treoirlínte seo arís agus arís eile, lena n-áirítear a c(h)untas a chur ar fionraí nó é nó í a bhaint den phobal.

  Treoir bhreise maidir le taisteal agus óstáil le linn COVID-19

  Ná taisteal nó ná hóstáil má nochtadh tú le déanaí do COVID-19 nó má tá siomptóim COVID-19 ort

  Chun sláinte agus sábháilteacht ár bpobail a chosaint, is é polasaí Airbnb nár cheart go rachadh óstaigh (agus gach duine a d’fhéadfadh a bheith ag an liostú roimh fhanacht nó le linn fanachta) isteach ina liostú (liostuithe) nó bheith ag caidreamh lena n-aíonna, agus nár cheart go seiceálfadh aíonna isteach i liostú má bhíonn aon cheann díobh seo a leanas fíor:

  • Tá ionfhabhtú gníomhach ort nó fuair tú toradh deimhneach ar thástáil le haghaidh COVID-19 le 30 lá anuas
  • Ceapann tú go bhfuil tú tinn nó gur nochtadh tú agus go bhfuil tú ag fanacht le torthaí ar thástáil chun diagnóis COVID-19 a dheimhniú nó a dhiúltú
  • Tá siomptóim d'ionfhabhtú le COVID-19 ort nó tá imní ort go bhféadfá a bheith ionfhabhtaithe le COVID-19
  • Bhí dlúth-theagmháil leanúnach agat le duine ar deimhníodh go bhfuil COVID-19 air nó uirthi nó a bhfuil amhras ann go bhfuil sé nó sí ionfhabhtaithe le COVID-19, le 14 lá anuas*

  Le haghaidh tuilleadh sonraí faoi cad ba cheart a dhéanamh i gcás tinnis nó nochtadh do COVID-19, déan athbhreithniú ar na doiciméid seo a leanas:

  *Tabhair faoi deara go bhfuil Áiteanna Fanachta ar an Líne Thosaigh faoi réir caighdeáin difriúla.

  Nigh do lámha go rialta

  Cinntigh go nífidh tú do lámha go minic, go háirithe má bhíonn tú i dteagmháil le daoine lasmuigh de d’áirithint agus má theagmhaíonn tú le dromchlaí agus le huirlisí i spás comhroinnte nó in áit choiteann.

  • Nigh do lámha i gceart le gallúnach agus uisce ar feadh 20 soicind ar a laghad
  • Mura bhfuil gallúnach agus uisce ar fáil go héasca, bain úsáid as díghalrán láimhe ina bhfuil 60% d'alcól ar a laghad; clúdaigh do lámha agus cuimil le chéile iad go dtí go mbeidh siad tirim

   Coinnigh siar ó dhaoine agus caith masc in áiteanna coiteanna agus i spásanna comhroinnte

   Nuair a bheidh tú in áit choiteann nó i spás comhroinnte (mar óstach nó mar aoi), caith masc agus coinnigh siar ó dhuine ar bith nach cuid de d’áirithint é nó í i gcónaí de réir na gcleachtas sábháilteachta maidir le COVID-19 (6 troithe nó 2 mhéadar ar a laghad). Ba cheart d’óstaigh teagmháil fhisiceach le haíonna a sheachaint agus seiceáil isteach gan teagmháil a chur ar fáil nuair is féidir.

   Cuimhnigh, má bhíonn tú míchompordach ag fanacht i seomra príobháideach nó i spás comhroinnte, smaoinigh ar áit go léir a chur in áirithe ina ionad sin. Má bhíonn tú míchompordach ag óstáil seomra príobháideach nó spás comhroinnte, is féidir leat d’áit go léir a liostú, nó d’óstáil a chur ar sos mura féidir é sin a dhéanamh.

   Ba cheart d’óstaigh treoirlínte áitiúla a leanúint chomh maith maidir le seomraí príobháideacha agus spásanna comhroinnte a óstáil, agus maidir le líon iomlán na ndaoine a bhfuil cead acu teacht le chéile sa liostú.

   Tabhair do d'aire: Ón 20 Lúnasa 2020, d’fhógair Airbnb toirmeasc domhanda ar gach cóisir agus ar gach imeacht ag liostuithe Airbnb, agus uasteorainn 16 dhuine ar áitíocht san áireamh. Beidh an toirmeasc seo ar chóisirí i bhfeidhm ar gach áirithint amach anseo ar Airbnb agus beidh sé i bhfeidhm feasta go dtí go bhfógrófar a mhalairt. Léigh ár bPolasaí um Chóisirí agus Imeachtaí le haghaidh tuilleadh eolais.

   Treoirlínte breise d’óstaigh seomraí príobháideacha agus spásanna comhroinnte

   Ba cheart d’óstaigh liostuithe ina bhfuil seomraí príobháideacha nó spásanna comhroinnte an méid seo a leanas a dhéanamh freisin:

   • Teorainn a chur le líon na n-aíonna chun scaradh sóisialta a éascú i ngach áit choiteann
   • Teorainn a chur leis na spásanna ar féidir le haíonna dul isteach iontu, chun nochtadh gan ghá a sheachaint duit féin agus do d’aíonna
   • Na háiteanna coiteanna a aeráil le linn an fhanachta, nuair a bheidh sé slán sábháilte é sin a dhéanamh, mar a shonraítear sa phrótacal glantacháin
   • Áiteanna coiteanna a ghlanadh agus a shláintiú (amhail seomraí folctha agus cistiní) chomh minic agus is féidir

   D'fhéadfadh roinnt rialtas srianta a chur ar sheomraí príobháideacha nó comhroinnte a óstáil nó d'fhéadfaidís oibleagáidí nó riachtanais bhreise a fhorchur ar na spásanna sin. Cinntigh go ndéanfaidh tú aon treoir bhreise shábháilteachta agus ghlantacháin ón rialtas agus/nó ó údaráis sláinte i do dhlínse áitiúil a athbhreithniú agus a leanúint.

   Cad ba cheart a dhéanamh má fhaigheann tú toradh deimhneach ar thástáil le haghaidh COVID-19 le linn d'fhanachta nó ina dhiaidh

   Má fuair tú toradh deimhneach ar thástáil le haghaidh COVID-19 le déanaí nó má tá aon siomptóim COVID-19 ort, agus gur fhan tú i liostú nó go raibh tú ag caidreamh le haíonna mar óstach le déanaí, déan teagmháil linn. Ba cheart duit na húdaráis áitiúla ábhartha agus do dhochtúir a chur ar an eolas chomh maith.

   An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?