Léim chuig ábhar
Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Cad is ainmhí cúnaimh ann?

  Ag Airbnb, cuimsíonn ainmhí cúnaimh aon cheann de na téarmaí seo a leanas:

  Ainmhí Seirbhíse: Madra atá traenáilte go sainiúil chun obair nó tascanna a dhéanamh chun leasa duine faoi mhíchumas, lena n-áirítear míchumas fisiciúil, céadfach, síciatrach, intleachtúil nó meabhrach. Uaireanta tugtar madra treorach do na daill, ainmhithe cúnaimh, ainmhithe seirbhíse nó ainmhithe tacaíochta ar na hainmhithe seo. I measc samplaí de thascanna a d'fhéadfadh ainmhí seirbhíse a dhéanamh, chomh maith le rudaí eile, tá:

  • Cabhrú le daoine atá dall nó a bhfuil drochradharc acu a mbealach agus tascanna eile a dhéanamh
  • Daoine atá bodhar nó a bhfuil lagú éisteachta orthu a chur ar a n-airdeall faoi fhuaimeanna nó faoi dhaoine i láthair
  • Cosaint neamhfhoréigneach nó obair tharrthála
  • Cathaoir rothaí a tharraingt
  • Cabhrú le duine aonair le linn taoma
  • Daoine a chur ar a n-airdeall maidir le hailléirginí a bheith i láthair
  • Earraí ar nós cógas nó an teileafón a fháil ar ais
  • Tacaíocht fhisiciúil agus cúnamh a thabhairt le seasamh agus le cothrom do dhaoine faoi mhíchumas soghluaiseachta
  • Cabhrú le daoine faoi mhíchumas síciatrach agus néareolaíoch trí hiompraíochtaí tobanna nó díobhálacha a chosc nó a bhriseadh

  Ainmhí Tacaíochta Mothúchánaí: Cuimsítear Ainmhithe Tacaíochta Mothúchánaí de réir shainmhíniú Airbnb ar ainmhithe cúnaimh. Is ainmhithe iad seo a úsáidtear mar chuid de chóir leighis agus/nó de theiripe chun cabhrú le tascanna feidhmiúla laethúla duine aonair, ach níl siad teoranta do chineál ar leith ainmhí agus ní gá go mbeadh siad traenáilte chun cuidiú le duine aonair le tasc áirithe. Tugtar ainmhithe sóláis nó ainmhithe teiripe ar na hainmhithe seo in amanna.

  An gcaithfidh óstaigh glacadh le hainmhithe cúnaimh?

  Go ginearálta, caithfidh, mura bhfuil baol ann don tsláinte nó don tsábháilteacht (féach thíos). Ag Airbnb, admhaímid nach ionann ainmhithe cúnaimh agus peataí agus go mbíonn feidhm ríthábhachtach leo dá n-úinéir. Mar a luadh inár bPolasaí Neamhleithcheala , táthar ag súil go ndéanfaidh óstaigh freastal réasúnta ar áirithintí i gcás ina bhféadfadh ainmhí cúnaimh a bheith i láthair, fiú má luaitear sna rialacha liostaithe/tí go bhfuil "cosc ar pheataí".

  Cathain is féidir le hóstach iarraidh ar aoi ainmhí seirbhíse a bhaint?

  Féadfaidh óstach iarraidh ar aoi ainmhí seirbhíse a bhaint más rud é:

  1. Go bhfuil an t-ainmhí imithe ó smacht agus nach ndéanann láimhseálaí an ainmhí gníomh éifeachtach chun é a rialú
  2. Nach bhfuil oiliúint tí ar an ainmhí

  I gceachtar cás, ní mór don óstach deis a thabhairt don aoi fós an foirgneamh a úsáid gan an t-ainmhí má roghnaíonn an t-aoi é sin a dhéanamh. Tabhair faoi deara, mar gheall ar a ról ag cur seirbhíse nó tacaíocht mhothúchánach ar fáil, nár cheart ainmhithe cúnaimh a fhágáil leo féin ag liostú.

  An gcaithfidh aíonna a nochtadh go bhfuil ainmhí cúnaimh ann roimh chur in áirithe?

  Ní chaithfidh. Cé nach gceanglaítear ar aíonna a nochtadh go bhfuil ainmhí cúnaimh ann roimh chur in áirithe, molaimid cumarsáid thrédhearcach a dhéanamh i gcónaí chun eispéireas réidh a chinntiú do chách.

  An bhfuil sé ceart go leor táille bhreise a ghearradh, nó an táille ghlantacháin a mhéadú, chun freastal ar an ainmhí cúnaimh?

  Níl, faoi Pholasaí Neamhleithcheala Airbnb , ní féidir le hóstaigh táillí breise a ghearradh ar aíonna a bhfuil ainmhí cúnaimh leo.

  An bhfuil sé ceart go leor doiciméid a iarraidh faoi ainmhí cúnaimh?

  Ní éilíonn Airbnb doiciméid agus duine ag taisteal le hainmhí cúnaimh. Sna Stáit Aontaithe, ní cheanglaítear ar aíonna doiciméid a chur ar fáil faoi ainmhí seirbhíse agus níl aon phróiseas deimhniúcháin atá aitheanta go dlíthiúil d'ainmhithe seirbhíse. Sa chás go dtugann aoi le fios go bhfuil ainmhí seirbhíse aige nó aici, féadfaidh óstach a fhiafraí:

  1. An bhfuil an t-ainmhí cúnaimh ag teastáil mar gheall ar mhíchumas
  2. Cén obair nó tasc a bhfuil an t-ainmhí oilte chun é a dhéanamh

  Má tá tú ag taisteal lasmuigh de na Stáit Aontaithe, bí ar an eolas go bhféadfadh na riachtanais a bheith difriúil. Aithníonn Airbnb go mb'fhéidir go n-éilíonn dlínsí áirithe toirmisc ar gach ainmhí, lena n-áirítear ainmhithe cúnaimh, agus ní cheanglaímid ar óstaigh dlíthe áitiúla a shárú nó gníomhartha a dhéanamh a d'fhéadfadh dliteanas dlíthiúil a chur orthu.

  An féidir le hóstach cúiteamh breise a iarraidh má dhéanann an t-ainmhí damáiste do liostú thar ghnáthchaitheamh agus gnáthchuimilt?

  Is féidir, ar an dóigh céanna ina mbíonn ceart ag óstach cuid den éarlais slándála nó an t-iomlán di a choinneáil mar chúiteamh ar dhamáiste atá déanta ag aoi. Cé go bhfuil sé réasúnta go mbeadh óstach ag súil go mbeadh ainmhí cúnaimh oilte go maith agus nach ndéanfadh sé aon damáiste, bíonn an Ráthaíocht don Óstach agus an éarlais slándála fós ar fáil don óstach sa chás go dtarlaíonn timpiste, rud nach dtarlaíonn ach go hannamh.

  Cad a tharlóidh má bhíonn imní orm maidir le sláinte agus sábháilteacht a bhaineann le hainmhithe cúnaimh?

  Tá sé tábhachtach a bheith ar an eolas faoin ról tábhachtach a bhíonn ag an ainmhí cúnaimh, cé acu ainmhí seirbhíse nó ainmhí tacaíochta mothúchánaí é, maidir le cumas taistil d'aoi. Mar sin féin, má tá spás comhroinnte san áireamh i do liostú agus má chruthódh ainmhí cúnaimh guais sláinte nó sábháilteachta duit féin nó do dhaoine eile (m.sh. ailléirgí agus peataí nach bhfuil in ann spás a roinnt le hainmhithe eile mar gheall ar imní sábháilteachta), ní cheanglaímid ort na haíonna a bhfuil an t-ainmhí cúnaimh acu a óstáil. Bí soiléir agus dea-bhéasach agus cumarsáid á déanamh agat le haíonna faoi sin, le do thoil. Molaimid freisin duit eolas a chur ar fáil maidir le haon ailléirgí nó aon imní sábháilteachta maidir le do pheataí i spás comhroinnte, sa chur síos ar do liostú, chun eolas níos fearr a thabhairt d'aíonna ionchasacha.

  Diúltaíodh áirithint dom toisc go bhfuil ainmhí cúnaimh agam. Céard a dhéanfaidh mé anois?

  Tá Airbnb an-dáiríre faoi thuairiscí ar leithcheal inár bpobal.

  Má chreideann tú go bhfuil leithcheal déanta ort ar ár n-ardán, cuir isteach tuarascáil, le do thoil, tríd an fhoirm seo. Tabhair sonraí ar leith, le do thoil, agus ainmnigh an duine a shíleann tú a sháraigh ár bPolasaí Neamhleithcheala. Is féidir leat bratach a chur le teachtaireachtaí nó le hábhar eile a chreideann tú a sháraíonn ár bpolasaí freisin. Tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas bratach a chur ar fáil anseo.

  Déanfaimid an cás a fhiosrú agus d’fhéadfaimis doiciméid bhreise a iarraidh. Cuirfimid tacaíocht phearsantaithe phraiticiúil ar fáil maidir le háirithint freisin chun a chinntiú go bhfaighidh tú áit le fanacht.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?