Léim chuig ábhar
  Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Nuashonrú maidir le COVID-19
  Chun roghanna cealaithe agus aisíocaíochta a fháil, roghnaigh áirithint ón leathanach 'Turais'. Níl feidhm ag ár bpolasaí um imthosca maolaitheacha ach maidir le háirithintí áirithe. Soláthraímid nuashonruithe ar an 1ú lá agus ar an 15ú lá de gach mí.

  Cad a tharlóidh má bhíonn orm áirithint a chur ar ceal mar gheall ar éigeandáil nó imthosca dosheachanta?

  Tabhair faoi deara, le do thoil: Ní phléitear imthosca a bhaineann leis an bpaindéim coróinvíris (COVID-19) sa mhír seo. Déan athbhreithniú ar ár mír ar imthosca maolaitheacha a bhaineann le COVID-19 le tuilleadh eolais a fháil maidir le clúdach imthosca a bhaineann le COVID-19, agus go háirithe na teorainneacha clúdaigh d’áirithintí a rinneadh tar éis an 14 Márta 2020.

  An tslí a n-oibríonn sé

  B'fhéidir go mbeimid in ann aisíocaíocht a thabhairt duit nó na pionóis a tharscaoileadh más gá duit áirithint a chur ar ceal mar gheall ar imthosca gan choinne nach bhfuil smacht agat orthu. Anseo thíos tá liosta de na cúinsí atá clúdaithe inár bPolasaí um Imthosca Maolaitheacha. Sula gcuireann tú é ar ceal, seiceáil go bhfuil d’imthosca san áireamh sa liosta thíos agus gur féidir leat na doiciméid riachtanacha a sholáthar.

  Tá sé tábhachtach nach ndéanfaidh tú dearmad nach bhfuil cealuithe saor ó phionós ar fáil ach amháin i gcás imthosca maolaitheacha a tharlaíonn roimh an dáta seiceáil isteach oifigiúil do d'áirithint. De bhreis air sin, ní bhaineann ár bPolasaí um Imthosca Maolaitheacha le háirithintí Luxe nó Luxury Retreats, atá faoi réir Polasaí Luxe um Aíonna a Aisíoc eile.

  Cásanna a éilíonn doiciméid

  Bás óstaigh, aoi, nó a gcomhóstaigh, aoi bhreise, duine de bhaill teaghlaigh, nó cúramóra. Iarrfar ort ceann de na doiciméid seo a sholáthar:

  • Teastas báis
  • Tuairisc bháis
  • Alt nuachta ag ainmniú an duine éagtha
  • Tuairisc ó na póilíní

  Tinneas nó gortú tromchúiseach gan choinnea chuireann isteach ar óstaigh, aoi nó aon bhall den ghrúpa taistil. Iarrfar ort ráiteas a chur ar fáil ó lia ag deimhniú nach féidir leis an duine óstáil nó taisteal mar gheall ar thinneas nó ar ghortú tromchúiseach gan choinne. Chomh maith leis sin, ní mór go mbeadh an dáta ar an ráiteas tar éis an dáta a ndearnadh an áirithint ní mór é a chur isteach laistigh de 14 lá ón gcealú. Ag an am seo, ní chlúdaíonn ár bPolasaí um Imthosca Maolaitheacha fadhbanna sláinte a bhí ann cheana, a bhí ar eolas ag an úsáideoir nuair a rinneadh an áirithint.

  Oibleagáidí faoi shainordú an rialtais lena n-áirítear dualgas giúiré, srianta taistil, láithreas os comhair na cúirte, agus imscaradh míleata. Iarrfar ort cóip den fhógra oifigiúil ar a bhfuil dáta tar éis dáta na háirithinte a chur ar fáil, ina bhfuil ainm an duine a chomhlíonann an oibleagáid.

  Damáiste agus cothabháil réadmhaoine agus fadhbanna fóntais gan choinne don liostú Airbnb a fhágann nach bhfuil sé sábháilte aíonna a óstáil nó nach féidir le haíonna rochtain a fháil ar bhunshaoráidí mar uisce reatha. Ní áirítear leis seo obair athchóirithe phleanáilte. Iarrfar ort na doiciméid uile seo a leanas a chur ar fáil:

  • Cruthúnas go bhfuil an cheist á socrú
  • Meastachán ar cén uair a bheidh sí socraithe
  • Sonrasc maidir leis na deisiúcháin atá á ndéanamh
  • Grianghraif den damáiste

  Cur isteach ar iompar a fhágann nach féidir taisteal chuig do cheann scríbe, lena n-áirítear dúnadh bóithre agus cealuithe eitiltí nuair nach bhfuil bealaí eile taistil ann. Áirítear leis seo dúnadh agus cealuithe de bharr tubaistí nádúrtha amhail creathanna talún nó stoirmeacha troma. Iarrfar ort fógra a chur ar fáil maidir le dúnadh an bhóthair, nó doiciméid ón aerlíne ina sonraítear gur cuireadh an eitilt ar ceal agus doiciméid thacúla ina ndeimhnítear nach féidir taisteal chuig do cheann scríbe.

  Cealuithe traenach, bus nó farantóireachta nuair nach raibh aon turais mhalartacha ar fáil an lá céanna. Iarrfar ort doiciméid a chur ar fáil a thaispeánann go soiléir nach raibh an t-iompróir ag feidhmiú ar an lá sin, mar shampla seat scáileáin de láithreán gréasáin na cuideachta nó nasc chuig ráiteas oifigiúil ón iompróir.

  Cásanna a dteastaíonn athbhreithniú speisialta ina leith

  Níl aon doiciméid riachtanacha ann do na cásanna seo, ach déanfaidh ár bhfoireann speisialaithe athbhreithniú ar gach cás le deimhniú go bhfuil tionchar díreach á imirt ort.

  Áirithintí Tithe Oscailte atá curtha ar ceal. Tuilleadh eolais faoi Thithe Oscailte.

  Tubaistí nádúrtha, gníomhaíocht sceimhlitheoireachta, agus corraíl shibhialta/pholaitiúil a chuireann bac ar an aoi taisteal chuig an gceann scríbe, nó uaidh, nó a fhágann nach bhfuil sé sábháilte aíonna a óstáil.

  Galar nó breoiteacht eipidéimeach a théann i bhfeidhm go tobann ar réigiún nó ar ghrúpa iomlán daoine. Ní áirítear leis seo galair atá ann cheana a bhaineann le ceantar—mar shampla, maláire sa Téalainn nó fiabhras deinge i Haváí. Déanfar cinneadh ar aon nuashonruithe ar ár bpolasaí maidir le ráig de ghalar, agus raon feidhme chur i bhfeidhm polasaí, bunaithe ar fhógraí ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus ó údaráis áitiúla.

   Srianta taistil á bhforchur ag rialtas, gníomhaireacht um fhorfheidhmiú an dlí, nó arm a chuireann srian ar thaisteal chuig suíomh an liostaithe nó eispéiris, nó uaidh.

   Comhairle maidir le bagairtí sábháilteachta agus slándála eisithe le haghaidh shuíomh an liostaithe nó an eispéiris, nó láthair imeachta an aoi.

   Bristeacha fóntas riachtanach a théann i bhfeidhm ar shuíomh an liostaithe nó an eispéiris.

   Athruithe ar riachtanais víosa nó pas a fhágann nach féidir taisteal chuig an gceann scríbe. Ní chuimsíonn sé seo doiciméid taistil atá caillte nó imithe in éag.

   Céard le déanamh anois

   Má dheimhnigh tú go gcomhlíonann do chás na riachtanais thuas, cuir d'áirithint tithed'Eispéireas Airbnb ar ceal ar dtús. Má thagann d’áirithint faoi imthoisc mhaolaitheach aitheanta, cuirfear in iúl duit go gcáilíonn d’áirithint le haghaidh cealú saor ó phionós, agus gheobhaidh tú aisíocaíocht iomlán más aoi thú.

   Mura gcáilíonn d’áirithint go huathoibríoch, lean ar aghaidh le d'áirithint a chur ar ceal agus ansin déan teagmháil linn chun éileamh a dhéanamh. Rachaimid tríd na chéad chéimeanna eile leat, a mbeidh ort aon doiciméid riachtanacha a chur isteach agus fanacht lenár bhfoireann athbhreithniú a dhéanamh ar do chás. Ní mór éilimh a chur isteach laistigh de 14 lá ón gcealú.

   Míreanna gaolmhara
   An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?

   Logáil isteach le haghaidh tacaíocht phearsantaithe

   Faigh cabhair le d'áirithintí, do chuntas, agus rudaí eile.
   Cláraigh