SÁBHÁILTEACHT

Conas a thugann Airbnb cosaint d'óstaigh

Tá bearta fairsinge glactha againn chun tú féin, do theach agus d'aíonna a choinneáil sábháilte.

Tá bearta fairsinge glactha againn chun tú féin, do theach agus d'aíonna a choinneáil sábháilte.

Óstáil aíonna iontacha

Léirmheasanna cothroma dhá bhealach

Chun cabhrú le muinín agus dea-chlú a chothú ar Airbnb, déanann aíonna agus óstaigh léirmheasanna ar a chéile tar éis gach áirithint críochnú. Sula n-óstálfaidh tú aoi, is féidir leat a gcuid léirmheasanna ó óstaigh eile a sheiceáil.

Cumarsáid éasca le haíonna

Más mian leat ceisteanna a chur nó ionchais a shocrú roimh fhanacht, is féidir leat aithne a chur ar aíonna roimh ré ag baint úsáid as ár n-uirlis teachtaireachtaí shlán.

Riachtanais chun áirithintí a dhéanamh

Féadfaidh leat a iarraidh ar gach aoi aitheantas a chur ar fáil do Airbnb sula ndéanfaidh siad áirithint leat. Beidh deis agat freisin léirmheasanna a dhéanamh ar áirithintí roimh ré nó rialuithe breise a chur leis maidir leis na daoine ar féidir leo áirithint a dhéanamh. Mar sheiceáil sa bhreis, déantar gach áirithint Airbnb a scóráil le haghaidh priacal agus cuirimid aon áirithintí a bhfuil amhras orainn fúthu ar ceal.

Do spás, do rialacha

Chun cabhrú le hionchais a leagan síos, is féidir leat Rialacha Tí a chur leis a gcaithfidh aíonna aontú leo sula ndéanfaidh siad áirithint, mar shampla srianta ar chaitheamh tobac agus imeachtaí. Má bhriseann aoi ceann de na rialacha seo nuair atá áirithint déanta acu, is féidir leat an áirithint a chur ar ceal.

An bhfuil ár dtáillí inchomparáideach?
Airbnb
Homeaway
Booking.com
Táille sheirbhíse d'óstaigh (in aghaidh na háirithinte)
3-5%
5%
15-20%
Saor in aisce le liostáil i gcónaí
Níl aon táillí próiseála do chártaí creidmheasa
Cosaint $1M do dhamáiste réadmhaoine san áireamh
Nuashonraithe go deireanach Meitheamh 2018
D'fhoghlaim mé go bhfuil daoine go maith. Is féidir liom muinín a bheith agam as daoine.
D'fhoghlaim mé go bhfuil daoine go maith. Is féidir liom muinín a bheith agam as daoine.

Bíonn Milaida ag óstáil i bPórtó Ríce chun airgead breise a thuilleamh.

Bíonn Milaida ag óstáil i bPórtó Ríce chun airgead breise a thuilleamh.

Tuilleadh eolais maidir leis an tslí a n-óstálann siad
D'fhoghlaim mé go bhfuil daoine go maith. Is féidir liom muinín a bheith agam as daoine.
D'fhoghlaim mé go bhfuil daoine go maith. Is féidir liom muinín a bheith agam as daoine.

Bíonn Milaida ag óstáil i bPórtó Ríce chun airgead breise a thuilleamh.

Bíonn Milaida ag óstáil i bPórtó Ríce chun airgead breise a thuilleamh.

Tuilleadh eolais maidir leis an tslí a n-óstálann siad

Óstáil go muiníneach

Cosaint $1,000,000 le haghaidh damáiste do réadmhaoine

Sa chás neamhchoitianta go ndéanfaí damáiste do réadmhaoine, cuireann Ráthaíocht don Óstach Airbnb cosaint saor in aisce ar fáil dar luach suas le $1,000,000 USD i ndamáiste réadmhaoine do gach áirithint, gach uair. Is féidir éilimh a chur isteach go díreach trínár nIonad Réitigh.

Árachas i gcoinne timpistí

Soláthraíonn Airbnb Árachas Cosanta d'Óstaigh saor in aisce a chlúdaíonn éilimh dliteanais suas le $1,000,000 USD. Baineann an t-árachas seo leis an drochsheans go ndéanfadh duine cas dlí nó éileamh a chur isteach i do choinne i leith díobháil coirp nó damáiste réadmhaoine a tharlaíonn i liostú, nó ar réadmhaoin Airbnb, le linn fanachta.

Clúdach iomlán saor in aisce
Cuirtear i bhfeidhm go huathoibríoch é le gach áirithint
Is féidir éilimh a chur isteach go díreach trí Airbnb

Táimid anseo duit 24/7

Cad is féidir lenár bhfoireann a dhéanamh duit

Tá ár bhfoireann dhomhanda ansin 24/7 chun tacú leat agus le d'aíonna ar an bhfón, tríd an ríomhphost, agus ar chomhrá beo.

Cúnamh ath-áirithinte
Aisíocaíochtaí
Aisíocaíochtaí
Ráthaíocht don Óstach agus éilimh árachais
Idirghabháil

Chuaigh taistealaithe ar 49 milliún turas le Airbnb in 2017. Ní raibh éileamh suntasach ar dhamáiste réadmhaoine i gceist ach le 1 áirithint amháin as 25,000 áirithint.

Chuaigh taistealaithe ar 49 milliún turas le Airbnb in 2017. Ní raibh éileamh suntasach ar dhamáiste réadmhaoine i gceist ach le 1 áirithint amháin as 25,000 áirithint.

Freagraí ar do cheisteanna

Céard atá ag teastáil ó aíonna sular féidir leo áirithint a dhéanamh?

Iarraimid cúpla píosa eolais ar gach duine a úsáideann Airbnb sula dtaistealóidh sé nó sí linn. Ní mór d'aíonna an t-eolas seo a chomhlánú go hiomlán sular féidir leo iarratas ar áirithint a dhéanamh. Cuidíonn an t-eolas seo lena chinntiú go bhfuil a fhios agat cad a bheidh romhat, agus conas teagmháil a dhéanamh leis an aoi.

Áirítear ar riachtanais Airbnb d'aíonna: • Ainm iomlán • Seoladh ríomhphoist • Uimhir fóin dheimhnithe • Teachtaireacht tosaigh • Comhaontú le do Rialacha Tí • Eolas íocaíochta

Táthar ag súil go mbeidh pictiúr próifíle ag aíonna, ach níl sé riachtanach. D'fhéadfá a cheangal ar aíonna ID a chur ar fáil sula gcuirfidh siad do spás in áirithe freisin.

Conas a oibríonn léirmheasanna?

Is óstaigh agus taistealaithe ónár bpobal a scríobhann na léirmheasanna go léir ar Airbnb, mar sin beidh aon léirmheas a fheicfidh tú bunaithe ar fhanacht a bhí ag aoi i liostú óstaigh. Tá 14 lá agat tar éis seiceáil amach chun léirmheas a scríobh le haghaidh fanachta agus is féidir leat do léirmheas a chur in eagar ar feadh suas le 48 uair an chloig tar éis duit é a chur isteach, mura gcríochnaíonn d'aoi a léirmheas féin. Nuair a bheidh bhur léirmheasanna críochnaithe ag an mbeirt agaibh, nó bhíonn 14 lá imithe thart, foilseofar na léirmheasanna. Is féidir leat do chuid léirmheasanna ó aíonna a fháil ag am ar bith agus nuair a dhéanann aoi áirithint leat, is féidir leat a gcuid léirmheasanna siúd ó óstaigh roimhe seo a fheiceáil.

Cad a dhéanfaidh mé má bhriseann aoi rud éigin i m'áit?

Má bhriseann aoi rud éigin agus más gá duit éileamh a dhéanamh, is féidir leat é sin a dhéanamh inár nIonad Réitigh laistigh de 14 lá ó dháta seiceáil amach d'aoi nó sula seiceálfaidh an chéad aoi eile isteach, cibé acu is túisce. Má aontaíonn d'aoi leis an méid a d'iarr tú, scaoilfimid d'eisíocaíocht i gceann 5-7 lá gnó. Má dhiúltaíonn d'aoi nó mura bhfreagraíonn sé nó sí laistigh de 72 uair an chloig, féadfaidh tú Airbnb a thabhairt isteach sa chás. Má theastaíonn doiciméid bhreise uainn, beidh 72 uair an chloig agat chun na doiciméid sin a chur ar fáil. Réiteofar formhór na n-éileamh laistigh d'aon seachtain amháin. Cinnteoimid go ndéanfar ionadaíocht chothrom ar do shon agus ar son d'aoi, agus má chinnimid go bhfuil airgead dlite duit, seolfaimid chugat é mar eisíocaíocht ar leithligh.

Cad ba chóir dom a dhéanamh má bhím míchompordach le duine a óstáil?

Má bhíonn aoi ag briseadh ceann de na Rialacha Tí atá socraithe agat nó má mhothaigh tú nach raibh tú sábháilte mar gheall ar a gcuid gníomhartha, is féidir leat a n-iarratas ar áirithint a dhiúltú nó an áirithint a chur ar ceal. Sula nglacfaidh tú le háirithint Is féidir leat iarratas aonair ar áirithint a dhiúltú agus ní bheidh tionchar diúltach aige ar shocrúchán do liostaithe sna torthaí cuardaigh. Má dhiúltaíonn tú go leor de na harratais ar áirithint nó an chuid is mó díobh, d’fhéadfadh tionchar diúltach a bheith aige sin ar do shocrúchán sna torthaí cuardaigh. Tar éis duit glacadh le háirithint Má ghlac tú leis an áirithint cheana féin, is féidir leat é a chur ar ceal. D'fhéadfá a bheith faoi réir pionóis chealaithe mura bhfuil aon Rialacha Tí briste ag an aoi.

Cad é an difríocht idir Ráthaíocht Airbnb don Óstach agus Árachas Cosanta d'Óstaigh?

The Host Guarantee is designed to protect you in rare instances of property damage to your own possessions, unit, or home by a guest staying in the space. Host Protection Insurance is designed to protect you in the event that someone else (for example, a guest) claims bodily injury or property damage. The Host Guarantee isn’t insurance and doesn’t replace your homeowner’s or renter’s insurance. Host Protection Insurance is insurance and is available to you regardless of your other insurance arrangements. It will only act as primary insurance coverage for incidents related to an Airbnb stay.

Learn more about our Host Guarantee

Learn more about Host Protection Insurance

An bhfuil tú réidh le dul i mbun óstála?

An bhfuil tú réidh le dul i mbun óstála?