Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Airbnb: Nuashonrú Samhraidh 2022: An t-eolas a theastaíonn ó Óstaigh

  Táimid ag cruthú bealaí nua chun iniúchadh a dhéanamh ar do liostuithe agus ag cur AirCover d'aíonna leis.
  Le Airbnb ar an 11 Beal 2022
  Físeán 8 nóiméad
  Nuashonraithe ar an 11 Beal 2022

  Buaicphointí

  Nóta ó Brian Chesky, POF agus Comhbhunaitheoir Airbnb

  Tá gach teach de do chuid ar Airbnb uathúil. Ach le 25 bliain anuas, tá sé deacair iad a aimsiú le cuardach taistil traidisiúnta. Is é an chúis leis sin go gcaithfear suíomh agus dátaí a chur isteach i mbosca cuardaigh, agus ní fheictear ach torthaí atá ag teacht go baileach lenar cuireadh isteach sa bhosca.

  Ón lá inniu feasta, beidh sé níos fusa ná riamh do dhaoine teacht ar do thithe le Catagóirí Airbnb. Anois nuair a osclóidh aíonna Airbnb, feicfidh siad láithreach breis agus 50 catagóir ina bhfuil 4 mhilliún teach agus ina gcuirfear gnéithe iontacha do réadmhaoine ar taispeáint—ina measc sin stíl agus saoráidí; suíomh; agus gníomhaíochtaí in aice láimhe amhail galf, surfáil agus sciáil.

  Fiú má chuardaíonn aíonna ceann scríbe ar leith, taispeánfaimid catagóirí dóibh ina bhfuil tithe breise arbh fhéidir nach n-aimseoidís riamh. Cuirfimid tuilleadh catagóirí leis le himeacht ama, mar go gcreidimid go bhféadfadh catagóir a bheith ann do gach teach agus do gach Óstach. Agus, ní hamháin sin.

  Agus níos mó daoine ná riamh ag fanacht ar feadh tréimhse níos faide, ba mhian linn níos mó roghanna a chur ar fáil do na turais seo. Mar sin, táimid ag seoladh Tréimhsí Fanachta Roinnte, gné nua nuálach a chuireann dhá theach le chéile in aon turas amháin. Is ionann é sin agus a rá go bhfeicfidh aíonna suas le 40% níos mó de bhur dtithe ar an meán nuair a chuardóidh siad tréimhsí fanachta níos faide. Táimid ag tabhairt cosaintí AirCover do d'aíonna freisin, rud a chuireamar ar fáil d'Óstaigh an fómhar seo caite.

  Agus na gnéithe seo go léir i nuashonrú amháin, is ionann an seoladh seo agus an t-athrú is mó a rinneadh ar Airbnb le 10 mbliana anuas.

  —Brian Chesky

  Catagóirí Airbnb

  Tá bealach nua cuardaigh á thabhairt isteach againn bunaithe ar Chatagóirí Airbnb. Nuair a bhrabhsálann aíonna Airbnb, taispeántar breis agus 56 catagóir dóibh ina bhfuil tithe curtha le chéile ina mbailiúcháin choimeádta bunaithe ar a stíl uathúil, ar a suíomh nó ar a gcóngaracht do ghníomhaíocht taistil.

  Cuireann catagóirí áiteanna ar taispeáint a bhfuil radhairc áille uathu nó dea-dhearadh spreagúil iontu, réadmhaoine atá ar bhruach locha nó in aice le páirc náisiúnta, agus tithe a bhfuil teacht éasca ar chathracha aitheanta nó ar ghalf uathu. Níl iontu sin ach cúpla ceann de na catagóirí ina bhfuil 4 mhilliún teach uathúil a chuir sibhse ar fáil.

  Nuair a chuardaíonn aíonna de réir ceann scríbe ar leith, gheobhaidh siad liostuithe i gcatagóir ar a dtugtar Gach Teach. Gheobhaidh siad catagóirí breise freisin atá bunaithe ar an suíomh sin, rud a fhágann go mbeidh sé furasta tithe iontacha a aimsiú laistigh de limistéar a gcuardaigh nó díreach lasmuigh de. Agus d'fhéadfadh an liostú céanna a bheith le feiceáil i gcatagóirí iomadúla. Mar sin, má tá cistin mhór i do theach ar Loch Tahoe, d'fhéadfadh an liostú a bheith le feiceáil sa Chatagóir Tithe Locha agus sa Chatagóir Cistineacha Móra—chomh maith le torthaí cuardaigh ar Loch Tahoe.

  Is mó na buntáistí fós don té ag a bhfuil liostuithe lasmuigh de na cinn scríbe is mó turasóireacht. Le Catagóirí bíonn sé níos fusa d'aíonna áiteanna fanachta uathúla a aimsiú in áiteanna nach gcuardóidís murach sin. Mar shampla, d'fhéadfadh ceoltóir uaillmhianach atá ag cuardach sa Chatagóir Spásanna Ealaíne, teach in Georgia a aimsiú a bhfuil stiúideo taifeadta iomlán ann.

  D'fhéadfadh Catagóirí aíonna a spreagadh freisin le fanacht in áiteanna nua. Mar a chuardaítí roimhe seo, dá mbeifeá ag cur saoire in áirithe sa Ríocht Aontaithe, b'fhéidir nach smaoineofá ar fhanacht ach i Londain nó in áiteanna a bhfuil eolas agat orthu. Ach anois, d'fhéadfá catagóirí a bhfuil suim agat iontu a chuardach agus b'fhéidir go spreagfaí thú le fanacht i dTeach faoin tuath ar ghaobhair Oxford nó Teachín Beag in aice le Manchain.

  Cuirtear na tithe i ngach catagóir trí phróiseas coimeádaíochta. Déantar meastóireacht ar na milliúin liostuithe gníomhacha ar Airbnb le meaisínfhoghlaim chun anailís a dhéanamh ar theidil, cur síos, fotheidil grianghraf, sonraí struchtúrtha ó Óstaigh agus léirmheasanna.

  Níl sna catagóirí nua seo ach tús an bhealaigh nua seo le hiniúchadh a dhéanamh. Le himeacht ama tabharfaimid níos mó catagóirí isteach a chuirfidh gnéithe uathúla agus suíomhanna speisialta do réadmhaoine ar taispeáint.

  An méid is féidir leat a dhéanamh mar Óstach:

  • Leantar de liostuithe a rangú de réir roinnt tosca, ina measc sin ardchaighdeán, praghas, éileamh, cóngaracht i gcás cuardach suímh, agus cáilíocht grianghraf. Mar sin, cinntigh go bhfuil do liostú cothrom le dáta, iomlán agus cruinn.
  • Grianghraif liostaithe a léiríonn catagóir agus atá ábalta spreagadh a thabhairt, bíonn siad níos airde sa chatagóir de ghnáth. Bí cinnte go gcuirfidh tú grianghraif iontacha le do liostú.
  • Tarraing aird ar ghnéithe uathúla de d'áit, amhail a thábhacht stairiúil nó a tréithe dea-dhearaidh, laistigh de shocruithe do liostaithe.
  • Faigh tuilleadh eolais faoi chatagóir Airbnb.

  Tréimhsí Fanachta Roinnte

  De réir mar a chuardaíonn níos mó aíonna tréimhsí fanachta níos faide, seans gur lú áiteanna a bheidh ar fáil don turas iomlán.

  Dá bharr sin, mura raibh do liostú ar fáil ar feadh iomlán na tréimhse a bhí ag teastáil ó aoi don fhanacht, ní thiocfaí air. Sin an fáth ar chruthaíomar Tréimhsí Fanachta Roinnte, gné nua nuálach trínar féidir le haíonna turas a roinnt idir dhá theach—agus mar thoradh air sin is feidir le haíonna suas le 40% níos mó liostuithe a aimsiú nuair a chuardaíonn siad fanacht 14 oíche nó níos mó.*

  Nuair a chuardaíonn aoi turas seachtaine nó níos faide ná seachtain, feicfear Tréimhsí Fanachta Roinnte go huathoibríoch sna torthaí cuardaigh. Beidh an t-aoi ábalta rogha a dhéanamh ansin idir liostuithe aonair atá ar fáil i rith an fhanachta, nó roghanna a roinneann an turas idir dhá liostú sa cheann scríbe céanna.

  Roimhe seo, dá gcuardódh aíonna turas míosa ach nach raibh do spás ar fáil ach ar feadh coicíse le linn an ama sin, ní thaispeánfaí do spás sna torthaí cuardaigh. Le Tréimhsí Fanachta Roinnte, is féidir do liostú a chur le liostú eile chun an turas iomlán a chlúdach, mar sin beidh sé ina rogha ag níos mó aíonna.

  Le gach Tréimhse Fanachta Roinnte cuirtear dhá réadmhaoin le chéile arb ionann a suíomh, a gcineál réadmhaoine agus a gcuid saoráidí agus an méid a cuardaíodh. Mar shampla, má chuardaíonn teaghlach áit ina bhfuil gnéithe inrochtaineachta, amhail bealach isteach gan chéimeanna d'aíonna nó doirse níos leithne, tabharfaidh Tréimhsí Fanachta Roinnte dhá liostú ina bhfuil na gnéithe seo.

  Nuair a fhéachtar ar Thréimhsí Fanachta Roinnte ar léarscáil, tá líne bheoite ann a nascann an dá spás le chéile go físiúil chun an fad eatarthu agus seicheamh na dtréimhsí fanachta a thaispeáint d'aíonna. Nuair a roghnaíonn aoi Fanacht Roinnte, treoraítear é nó í trí chomhéadan so-úsáidte chun gach fanacht a chur in áirithe—ceann ar cheann, mar an gcéanna le liostú a chur in áirithe inniu.

  An méid is féidir leat a dhéanamh mar Óstach:

  • Beidh liostuithe incháilithe lena gcur san áireamh i dTréimhsí Fanachta Roinnte má bhíonn infhaighteacht trí oíche ar a laghad leo, mar sin b'fhéidir nár mhiste duit d'fhéilire a choigeartú dá réir.
  • Le bheith incháilithe i leith níos mó Tréimhsí Fanachta Roinnte fós, molaimid duit an t-uasfhad fanachta a mhéadú go seacht n-oíche ar a laghad.
  • Seo am maith freisin chun aird a tharraingt ar shaoráidí a bhfuil tóir orthu do thréimhsí fanachta níos faide, amhail Wi-Fi tapa iontaofa, spás oibre atá oiriúnach do ríomhaire glúine agus gnéithe inrochtaineachta.
  • Tuilleadh eolais faoi conas aíonna a mhealladh a bhfuil suim acu i bhfanacht níos faide.

  AirCover—cosaint do gach Óstach agus do gach aoi

  Tá neart Airbnb bunaithe ar thiomantas na nÓstach do thréimhsí fanachta iontacha a thairiscint d'aíonna. De réir mar a thagann níos mó aíonna ar níos mó áiteanna ar Airbnb, is mian linn go mbeadh a fhios acu go n-oibreoidh tú leo chun teacht ar réiteach má théann rud éigin in aimhréidh.

  Ar an drochsheans go dtarlódh rud éigin nach bhfuil neart agat air agus gan tú in ann an fhadhb a réiteach, tá Airbnb ann chun cabhrú leat. Sin an fáth a bhfuilimid ag cur níos mó cosaintí AirCover leis chun gach Óstach agus gach aoi a chur san áireamh. Cinnteoidh sé seo go mbeidh an mhuinín ag gach duine óstáil agus fanacht ar Airbnb.

  I mí na Samhna 2021, thugamar AirCover d'Óstaigh isteach—cosaint ó bhun go barr, saor in aisce do gach Óstach, agus ar Airbnb amháin. Soláthraíonn AirCover d'Óstaigh $1 mhilliún i gcosaint damáiste d'Óstaigh agus $1 mhilliún in árachas dliteanais d'Óstaigh.**

  Anois, má thagann fadhb thromchúiseach chun cinn le linn fanacht aoi, agus mura bhfuil tú in ann í a réiteach, cuireann AirCover ceithre chosaint ar fáil do gach aoi ar gach fanacht:

  1. Ráthaíocht um Chosaint Áirithinte: Ar an drochsheans go gcaithfidh tú áirithint aoi a chur ar ceal laistigh de 30 lá roimh an tseiceáil isteach, gheobhaimid teach den chineál céanna nó teach níos fearr do d'aoi ar chostas Airbnb, nó tabharfaimid aisíocaíocht dó nó di.
  2. Ráthaíocht um Sheiceáil Isteach: Mura féidir le haoi seiceáil isteach i d'áit agus mura bhfuil tú in ann an fhadhb a réiteach—mar shampla, mura féidir le d'aoi rochtain a fháil ar do réadmhaoin agus gan é nó í ábalta teagmháil a dhéanamh leat—gheobhaimid teach den chineál céanna nó teach níos fearr do d'aoi ar feadh thréimhse an fhanachta bunaidh ar chostas Airbnb, nó tabharfaimid aisíocaíocht dó nó di.
  3. Ráthaíocht um Áit Fanachta Nach Raibh De Réir a Tuairisce: Má thugann an t-aoi faoi deara, ag am ar bith le linn an fhanachta, nach bhfuil do spás mar a fógraíodh é—mar shampla, má chliseann an cuisneoir agus nach féidir leat é a dheisiú go héasca, nó mura bhfuil an oiread seomraí leapa ann agus atá liostaithe—beidh trí lá ag an aoi chun í a thuairisciú, agus gheobhaimid teach den chineál céanna nó teach níos fearr dó nó di ar chostas Airbnb, nó tabharfaimid aisíocaíocht dó nó di.
  4. Líne Shábháilteachta 24 uair sa lá: Má mhothaíonn aoi nach bhfuil sé nó sí sábháilte ag am ar bith, gheobhaidh sé nó sí rochtain tosaíochta ar ghníomhairí sábháilteachta sainoilte, lá nó oíche.

   Faigh sonraí iomlána faoin dóigh a gcosnaíonn AirCover áirithint gach aoi agus faoi aon eisiaimh atá i bhfeidhm.

   Mar mheabhrúchán, bíonn AirCover san áireamh i gcónaí agus bíonn sé saor in aisce i gcónaí duit féin agus do d'aíonna. Tá a chuid gnéithe ar fáil go díreach in aip agus i láithreán gréasáin Airbnb freisin, rud a fhágann go bhfuil sé furasta d'aíonna teagmháil a dhéanamh leat nó cabhair a fháil ó Thacaíocht Phobail más gá.

   An méid is féidir leat a dhéanamh mar Óstach:

   • Lean ort a bheith freagrúil do d'aíonna—is tusa an duine is fearr i gcónaí chun ábhair imní aíonna a réiteach.
   • Faigh freagraí ar cheisteanna faoi AirCover d'aíonna.
   • Mura ndearna tú amhlaidh go fóill, déan athbhreithniú ar na sochair atá ar fáil duit saor in aisce le AirCover d'Óstaigh.

   *De réir shonraí tástála inmheánacha Airbnb ón 14/04/2022.

   **Ní chlúdaíonn cosaint damáiste d'Óstaigh, árachas dliteanais d'Óstaigh árachas dliteanais d'Eispéiris Óstaigh a chuireann tréimhsí fanachta ar fáil trí Airbnb Travel, LLC, nó Óstaigh a bhfuil tréimhsí fanachta acu ar mhórthír na Síne ná sa tSeapáin, mar a bhfuil Plean Cosanta d'Óstaigh na Síne, Árachas Óstach na Seapáine agus Árachas Cosanta Eispéiris na Seapáine i bhfeidhm. Ní bhaineann cosaint damáiste d'Óstaigh le hárachas dliteanais d'Óstaigh. Coinnigh i gcuimhne gur in USD a thaispeántar na teorainneacha clúdaigh go léir, agus go bhfuil téarmaí, coinníollacha agus eisiaimh eile ann.

   Seans gur athraigh an t-eolas atá sa mhír seo ó foilsíodh í.

   Buaicphointí

   Airbnb
   11 Beal 2022
   Ar chabhraigh sé seo leat?