Léim chuig ábhar
Tabhair cuireadh do chairde bheith páirteach i bpobal Airbnb
Gheobhaidh cairde atá nua ar Airbnb lascaine suas le €50 ar a gcéad áirithint incháilithe. Léigh na téarmaí
Logáil isteach chun cuireadh a thabhairt do chairde
Nach bhfuil cuntas agat? Cláraigh
An tslí a n-oibríonn atreoruithe
Tabhair cuireadh do chairde atá nua ar Airbnb
Tabhair cuireadh do dhaoine nach bhfuil cuntas Airbnb acu fós clárú trí do nasc.
Gheobhaidh siad lascaine
Gheobhaidh cairde a chláraíonn le Airbnb le do nasc lascaine suas le €40 ar fhanacht agus €10 i gcomhair Eispéireas Airbnb dar luach €40 nó níos mó.
Cuir i gcuimhne do do chairde áirithint a dhéanamh
Nuair a chláróidh siad, beidh siad ábalta a gcúpón a úsáid ar áirithint incháilithe.
Ceisteanna coitianta
Amharc ar na freagraí seo ar cheisteanna coitianta agus déan athbhreithniú ar eolas eile faoin gclár san Ionad Cabhrach.
Cá mhéad a gheobhaidh mo chara nuair a thabharfaidh mé cuireadh dó nó di?
Nuair a chláróidh an cara ar thug tú cuireadh dó nó di chuig Airbnb agus nuair a chuirfidh sé nó sí turas in áirithe, braithfidh an méid a gheobhaidh sé nó sí ar phraghas a áirithinte nó a háirithinte, gan cánacha nó táillí aíonna san áireamh:

Caith €200, faigh €10
Caith €400, faigh €20
Caith €600, faigh €30
Caith €800 nó níos mó, faigh €40

Agus anuas air sin, gheobhaidh sé nó sí lascaine€10 nuair a chuirfidh sé nó sí a chéad nó a céad eispéireas dar luach€40 nó níos mó in áirithe.
Thug mo chara cuireadh dom chuig Airbnb ach ní bhfuair mé cúpón.
Má atreoraíodh tú, ní mór duit an nasc a chuir do chara chugat a úsáid chun clárú le haghaidh Airbnb. Cuirfear do chúpón i bhfeidhm go huathoibríoch ar d’áirithint incháilithe. Chun tuilleadh cabhrach a fháil lean an nasc seo.
D'atreoraigh mé cara ach ní bhfuair mé creidmheas taistil
Maidir le hatreoruithe a dhéanfar i ndiaidh an 1 Deireadh Fómhair 2020, ní thairgeann Airbnb creidmheas taistil le haghaidh atreoruithe.