Ag óstáil ar Airbnb
  Cruthaigh fanacht compordach agus faigh léirmheasanna iontacha

Cad a bhítear ag súil leis ó na hóstaigh?

Is mian linn treoir shoiléir a thabhairt duit ionas go mbeidh a fhios agat cad leis a mbítear ag súil agus gur féidir leat fanacht 5-réalta a chur ar fáil gach uair a roinneann tú do theach.
Iarraimid ar gach óstach ceithre bhunriachtanas a chomhlíonadh: rátáil fhoriomlán, ráta freagartha, cealuithe agus glacadh le hairithintí. Lasmuigh de na bunriachtanais, gheobhaidh tú léirmheasanna ó na haíonna a fhanann leat freisin.
An bhfuil tú i d'óstach cheana féin? Seiceáil d'Fhorás le feiceáil conas mar atá ag éirí leat.

Bunriachtanais

Le cuidiú le fanacht compordach, iontaofa a chruthú d'aíonna, ní mór do gach teach agus óstach ceithre bhunriachtanas a chomhlíonadh.
Bí freagrúil
Léiríonn freagra tapa nuair a dhéanann aíonna teagmháil leat gur óstach aireach agus tuisceanach thú. Tomhaiseann do ráta freagartha cé chomh minic agus cé chomh tapa a fhreagraíonn tú iarratais ar áirithintí agus ceisteanna faoi áirithintí. Iarraimid ar óstaigh freagra a thabhairt ar na cineálacha teachtaireachtaí seo laistigh de 24 uair an chloig.
Glac le hiarratais ar áirithint
Ní maith le haoi ar bith 4 nó 5 iarratas a sheoladh chun áit atá ar fáil a aimsiú agus, mar sin, bímid ag súil go nglacann tú leis an gcuid is mó de na hiarratais má léiríonn d'fhéilire go bhfuil tú saor. Cinntigh go léiríonn féilire do liostaithe na laethanta ar féidir leat óstáil a dhéanamh orthu. Sa tslí sin, tá seans níos mó ann go bhfaighidh tú iarratais ar áirithint ar féidir leat freastal orthu. Is féidir leat do chuid socruithe infhaighteachta a úsáid chun am saor a ghlacadh idir áirithintí, nó chun cosc a chur ar iarratais ar áirithintí don lá céanna, nó ar áirithintí atá i bhfad sa todhchaí.
Seachain áirithintí a chur ar ceal ar aíonna
Bímid dáiríre faoi chealuithe agus iarraimid ar gach óstach cealú ar aíonna a sheachaint–tá a bpleananna taistil ag brath air! Gearrfar pionóis ort, pionóis airgeadais san áireamh, má chuireann tú áirithint dheimhnithe ar ceal. Iarraimid ort gan áirithintí deimhnithe a chur ar ceal mura bhfuil imthosca maolaitheacha ann.
Faigh léirmheasanna dearfacha
Is maith le haíonna fios a bheith acu gur féidir leo a bheith ag súil le leibhéal comhsheasmhach ardchaighdeáin, is cuma cá gcuireann siad áit in áirithe. Ag deireadh gach fanachta, déanfaidh aíonna léirmheas ar a n-eispéireas leat, atá ar cheann de na bealaí a ndéanaimid meastóireacht ort mar óstach. Do rátáil fhoriomlán ná do mheánscór léirmheasa ó na haíonna go léir a d'óstáil tú.
Mar óstach, beidh an deis agat aíonna a rátáil freisin–maidir lena nglaineacht, a gcuid cúirtéise, agus a gcumarsáid. Cuidíonn do chuid aiseolais linn a chinntiú go bhfuil aíonna ag caitheamh leis na tithe a bhfanann siad iontu amhail mar a bheidís ina dteach féin. D'fhéadfaí pionóis a ghearradh ar aíonna a bhíonn i gcónaí nótáilte ag óstaigh

Ag fáil léirmheasanna iontacha ó aíonna

Tá sé feicthe againn go bhfaigheann na hóstaigh a dhíríonn ar na cúig rud seo léirmheasanna iontacha: glaineacht, saoráidí riachtanacha, sonraí cruinne liostaithe, seiceáil isteach réidh, agus cumarsáid réamhghníomhach.

Glaineacht

Beidh aíonna ag súil leis an spás glan agus slachtmhar a fheiceann siad i ngrianghraif do liostaithe. Cinntigh go dtugann tú do dhóthain ama duit féin le glanadh idir aíonna, go háirithe nuair a bhíonn áirithintí i ndiaidh a chéile agat.
Beidh deis ag aíonna glaineacht do spáis a rátáil, agus beidh meán do rátálacha le feiceáil ar leathanach do liostaithe. Má fhaigheann tú rátálacha ísle glaineachta go seasta, d'fhéadfá a bheith faoi réir pionós.
CÉARD LEIS A MBÍTEAR AG SÚIL
 • Glan gach seomra a mbeidh rochtain ag aíonna air, go háirithe seomraí leapa, seomraí folctha, agus an chistin
 • Seiceáil nach bhfuil aon ghruaig, dusta, ná caonach ar dhromchlaí nó ar urláir
 • Glan idir gach fanacht:
 • Cuir línéadach tí/braillíní úra agus tuáillí ar fáil d'aíonna
 • Glan bruscar, bia, agus míreanna eile a d'fhág na haíonna roimhe seo ina ndiaidh
LEIDEANNA
 • Fág bearna idir na háirithintí chun níos mó ama a thabhairt duit féin bheith ag ullmhú idir aíonna. Is féidir leat do chuid roghanna áirithinte a nuashonrú chun bac a chur ar oíche nó dhó roimh áirithintí
 • Gearr táille ghlantacháin ar aíonna agus úsáid an t-airgead breise chun íoc as soláthairtí glantacháin nó chun seirbhís ghlantacháin ghairmiúil a fhostú
 • Fág soláthairtí glantacháin i do spás ionas gur féidir le d'aíonna aire a thabhairt do dhoirteadh agus do phraiseach thimpisteach

Saoráidí riachtanacha

Molaimid go gcuirfeadh gach óstach na saoráidí riachtanacha ar fáil ionas go mbeidh aíonna compordach agus go bhfaighidh siad codladh na hoíche.
 • Páipéar leithris
 • Gallúnach
 • Línéadach tí/braillíní
 • Tuáille amháin ar a laghad in aghaidh an aoi a rinne áirithint
 • Piliúr amháin ar a laghad in aghaidh an aoi a rinne áirithint

Sonraí cruinne liostaithe

Má shocraítear na hionchais chearta thuras, féadfaidh sé sin cur le heispéireas níos fearr duit féin agus do d'aíonna. Is féidir leat cabhrú le taistealaithe cinneadh a dhéanamh má chomhlíonann do spás a riachtanais trí eolas soiléir agus sonraí tábhachtacha a chur ar fáil, ar nós má cheadaíonn tú peataí. Cuidíonn liostú agus próifíl mhionsonraithe leis na haíonna atá ag lorg áite mar atá agatsa a mhealladh.
Beidh deis ag aíonna cruinneas an eolais a chuireann tú ar fáil a rátáil.
EOLAS FAOIN LIOSTÚ
CÉARD LEIS A MBÍTEAR AG SÚIL
 • Seoladh cruinn agus cothrom le dáta (ní roinnfear é seo ach amháin tar éis don aoi an áirithint a dhéanamh)
 • Tá sonraí príobháideachta an tseomra leapa agus an tseomra folctha cruinn
 • Léiríonn grianghraif liostaithe riocht agus leagan amach an spáis
 • Tá na saoráidí mar a fógraíodh iad, i láthair agus feidhmiúil
LEIDEANNA
 • Úsáid éagsúlacht ardchaighdeáin de ghrianghraif le fotheidil agus scríobh cur síos mionsonraithe ar an spás
 • Cuir Rialacha Tí, a thugann aghaidh ar chásanna a bhaineann le d'aíonna, ar fáil. Is féidir le do rialacha soiléireacht a chur ar fáil maidir leis na rudaí a cheadaíonn agus nach gceadaíonn tú, ar nós caitheamh tobac, peataí, nó cuairteoirí breise.
 • Inis d'aíonna má tá codanna den liostú nach bhfuil cead isteach iontu, amhail an garáiste nó an t-áiléar
 • Bí ionraic faoi thosca gan choinne, a mbeidh tionchar acu, ar fhanacht d'aíonna. Is fiú insint do do chuid aíonna má tá do chomharsana díreach i ndiaidh tionscadal tógála torannach a thosú, nó go mbeidh orthu 8 staighre a dhreapadh le d'áit a bhaint amach.
SAORÁIDÍ
Liostaigh na saoráidí go léir a sholáthraíonn tú agus cinntigh go bhfuil gach ceann acu ar fáil agus ag feidhmiú i gceart
PRAGHAS IN AGHAIDH NA hOÍCHE
Cinntigh go bhfuil do spás ag teacht leis an bpraghas a shocraigh tú. D'fhéadfadh praghas an-ard léiriú do thaistealaithe glacadh leis go bhfuil do liostú an-sómasach. An dteastaíonn cabhair uait? Bain triail as féachaint ar liostaithe eile i do cheantar nó cas Praghsáil Chliste air.

Seiceáil isteach éasca

Cabhróidh próiseas soiléir simplí don tseiceáil isteach le d'aíonna a chur ar a suaimhneas tar éis lá taistil. Iarrfar ar aíonna a n-eispéireas maidir le seiceáil isteach a rátáil ag deireadh a bhfanachta.
LEIDEANNA
 • Cruthaigh treoir do sheiceáil isteach le haghaidh do liostaithe–roinnfimid é le d'aíonna 24 uair an chloig roimh an tseiceáil isteach ionas go mbeidh gach rud a theastaíonn uathu acu chun é a bhaint amach go réidh
 • Má tá sé ar intinn agat bualadh le haíonna go pearsanta, cinntigh go n-eagróidh tú am don tseiceáil isteach leo roimh ré
 • Má sholáthraíonn tú féin-sheiceáil isteach, cuir na sonraí sin isteach sa rannóg ar acmhainní Aoi do liostaithe
 • Cinntigh go bhfuil a fhios ag d'aíonna conas dul i dteagmháil leat má bhíonn moill taistil nó ceist acu ag an nóiméad deireanach
 • Tabhair treoracha mionsonraithe do d'aíonna chun d'áit a bhaint amach—is féidir leat am a shábháil trína chur i do lámhleabhar tí

Ag tacú le haíonna le linn a bhfanachta

Is cuma tú a bheith ag fanacht sa spás le d'aíonna nó gan a bheith, tá sé tábhachtach go mbíonn tú i gcónaí ar fáil le linn a bhfanachta. Beidh an deis ag d'aíonna rátáil a dhéanamh ar shoiléireacht agus ar chomhsheasmhacht do chumarsáide ag deireadh a bhfanachta—agus beidh meán na rátálacha aoi seo ar leathanach do liostaithe.
LEIDEANNA
 • Bí réamhghníomhach i do chumarsáid ionas go bhfuil a fhios ag aíonna go bhfuil tú ar fáil. Déan teagmháil leo go luath chun pleananna teachta a chomhordú. Mura mbeidh tú ag fáiltiú roimh d'aíonna nuair a thiocfaidh siad, is féidir leat teachtaireacht a chur chucu ag an am don tseiceáil isteach lena chinntiú go ndeachaigh gach rud mar ba cheart.
 • Má dheimhníonn tú áirithint agus má athraíonn rud éigin faoi do liostú, inis do d'aoi roimh ré é.
 • Íoslódáil aip Airbnb ionas gur féidir leat freagra a thabhairt ar theachtaireachtaí áit ar bith.
 • Mura mbeidh tú sa cheantar le linn a bhfanachta, is féidir leat pointe áitiúil teagmhála a thabhairt do d'aíonna.