Léim chuig ábhar
  Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Buneolas ar Airbnb

  Cé hiad na leideanna sábháilteachta atá ann d'óstaigh áiteanna le fanacht?

  Baineann freagrachtaí áirithe le bheith i d'óstach ar áit le fanacht. Seo roinnt acmhainní chun tacú leat ar an mbealach.

  Déan idirghníomhaíocht go cliste

  Íoc agus déan cumarsáid ar Airbnb i gcónaí. Bain úsáid as córas teachtaireachta Airbnb chun aithne a chur ar d'aíonna agus ionchais faoin turas nó faoin spás a roinnt.

  Léigh próifílí agus léirmheasanna aíonna ionchasacha, agus iarr uimhreacha fóin deimhnithe, líonraí sóisialta ceangailte, agus tagairtí. Mura bhfuil deimhnithe próifíle ar bith ag aíonna ionchasacha, is féidir leat a iarraidh orthu cúpla ceann a chríochnú.

  Cuir muinín i d'iomas: Má bhíonn tú míchompardach le háirithint, ná glac leis.

  Líon amach do Rialacha Tí agus do Lámhleabhar Tí

  Trí do Rialacha Tí agus do Lámhleabhar Tí a chríochnú cuideoidh sé le haíonna fios a bheith acu cad a bheidh rompu. Cuir gach rud ar mhian leat daoine a bheith ar an eolas faoi sula ndéanann siad áirithint san áireamh—mar shampla, an bhfuil sé ceadaithe tobac a chaitheamh (nó cén áit a bhfuil sé ceadaithe), an bhfuil áiteanna áirithe nach bhfuil cead isteach iontu, an pasfhocal don Wi-Fi, nó ar chóir d'aíonna a gcuid bróg a bhaint díobh sula dtagann siad isteach.

  Má tharlaíonn tubaiste i do cheantar agus dá mba mhian leat daoine a dteastaíonn tithíocht éigeandála uatha a óstáil, is féidir leat do spás a liostú saor in aisce.

  Bí cinnte go bhfuil tú faoi árachas

  Cuireann an clár Árachas Cosanta d'Óstaigh Airbnb cumhdach dliteanais phríomhúil suas le $1,000,000 in aghaidh an teagmhais ar fáil i gcás éileamh tríú páirtí maidir le gortú coirp nó damáiste réadmhaoine a bhaineann le fanacht Airbnb.

  B'fhéidir gur mian leat labhairt le do sholáthraí árachais freisin faoi chumhdach breise cosanta a chur le d'árachas cíosaí nó d'árachas úinéara tí.

  Socraigh riachtanais do do liostú

  Is féidir leat a cheangal ar aíonna deimhnithe áirithe a chríochnú sula ndéanann siad áirithint, mar shampla ID Deimhnithe.

  Má chuirtear éarlais slándála le do liostú, cabhróidh sé chun tú a chosaint i gcás timpiste, cosúil le fíon doirte ar ruga.

  Léigh míreanna um Óstáil Fhreagrach Airbnb

  Molaimid d’óstaigh smaoineamh go cúramach ar a gcuid freagrachtaí. Tugann óstáil eispéiris shaibhre, ach baineann leibhéal áirithe tiomantais leis. Tá míreanna maidir le hóstáil fhreagrach curtha i dtoll a chéile againn le cabhrú leat foghlaim faoin méid a theastaíonn le bheith i d'óstach i do réigiún.

  Cuimhnigh: I gcás éigeandála, nó má tá do shábháilteacht phearsanta i mbaol, déan teagmháil láithreach leis na póilíní nó na seirbhísí éigeandála áitiúla.

  Míreanna gaolmhara
  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?
  Nach bhfuil tú in ann na rudaí a theastaíonn uait a fháil?
  Roghnaigh ról chun cúnamh coimeádta a fháil.