Léim chuig ábhar

Fuascail do chárta bronntanais

Nuair a fhuasclóidh tú creidmheas bronntanais Airbnb, cuirfear creidmheas bronntanais i bhfeidhm go huathoibríoch ar do chéad áirithint eile.
Ní féidir ach le daoine sna Stáit Aontaithe ag a bhfuil modh íocaíochta a eisíodh sna Stáit Aontaithe iad a fhuascailt faoi láthair.
Cárta bronntanais samplach

Rudaí le cuimhneamh orthu

An costas a chlúdach
Beidh modh íocaíochta a eisíodh i SAM de dhíth ort ar do chuntas sular féidir leat cárta bronntanais a fhuascailt. Má bhíonn do shuim iomlán difriúil ó iarmhéid do chreidmheas bronntanais, úsáidfear é chun an difríocht a íoc.
Ní rachaidh sé in éag choíche
Nuair a dhéanfar é a fhuascailt, beidh creidmheas bronntanais ar fáil chun áirithintí a dhéanamh anois nó am éigin níos déanaí. Agus 5.6 milliún liostú gníomhach agus na mílte eispéireas ar fáil ar Airbnb, is iomaí bealach atá ann chun iniúchadh a dhéanamh.
Cúrsaí lena mbaineann
Ní féidir creidmheasanna bronntanais a úsáid chun íoc as athruithe ar áirithintí atá ann cheana, nó le haghaidh íocaíochtaí sceidealaithe nó íocaíochtaí atá le teacht ar thréimhsí fanachta fadtéarmacha nó pleananna íocaíochta.
Iarmhéid creidmheasa
Faoin rannóg do Mhodhanna íocaíochta de do Chuntas gheobhaidh tú creidmheas bronntanais Airbnb le d’iarmhéid reatha. Cliceáil Taispeáin sonraí chun liosta de na cártaí bronntanais a chuirtear i bhfeidhm ar do chuntas a athbhreithniú.

Ceisteanna coitianta
Chun cártaí bronntanais digiteacha Airbnb a cheannach ar féidir iad a sheoladh trí ríomhphost nó téacs, tabhair cuairt ar ár leathanach um chlár chártaí bronntanais Airbnb. Is féidir cártaí bronntanais Airbnb a cheannach freisin ag miondíoltóirí éagsúla i siopaí ar fud na Stát Aontaithe. Ní féidir ach le daoine sna Stáit Aontaithe ag a bhfuil modh íocaíochta a eisíodh sna Stáit Aontaithe cártaí bronntanais a cheannach agus a fhuascailt faoi láthair. Chun cártaí bronntanais a ordú ar an mórchóir, tabhair cuairt ar ár láithreán ceannaigh chorparáidigh. Éilítear íosmhéid ceannaigh $1,000 USD le horduithe ar an mórchóir.

Ní féidir ach le daoine aonair sna Stáit Aontaithe cártaí bronntanais a cheannach agus a fhuascailt le modh íocaíochta a eisíodh sna Stáit Aontaithe faoi láthair. Féach téarmaí cártaí bronntanais

Beidh modh íocaíochta a eisíodh sna Stáit Aontaithe de dhíth ort sular féidir leat cárta bronntanais a fhuascailt. Má bhíonn do shuim iomlán difriúil ó iarmhéid do chreidmheas bronntanais, úsáidfear é chun an difríocht a íoc.

Ba chóir déileáil le Cártaí Bronntanais mar airgead tirim. Nuair a aistrímid Cárta Bronntanais digiteach go leictreonach chuig an gceannaitheoir nó chuig an bhfaighteoir ainmnithe, nó nuair a sheachadaimid Cárta Bronntanais fisiciúil chuig an iompróir, cibé acu is infheidhme, beidh an baol go gcaillfí Cártaí Bronntanais agus teideal na gCártaí Bronntanais faoi fhreagracht an cheannaitheora. Nílimid freagrach má chailltear, má ghoidtear, má scriostar Cárta Bronntanais ar bith nó má úsáidtear é gan do chead.

An bhfuil ceisteanna eile agat? Téigh chuig ár n-ionad cabhrach