COSAINT D'ÓSTAIGH

Ráthaíocht Airbnb don Óstach

Má dhéanann aoi damáiste do d’áit nó do chuid giuirléidí le linn fanachta agus mura n-aisíocann sé nó sí thú, d'fhéadfá a bheith faoi chosaint damáiste do réadmhaoin dar luach suas le $1,000,000 USD.

Má dhéanann aoi damáiste do d’áit nó do chuid giuirléidí le linn fanachta agus mura n-aisíocann sé nó sí thú, d'fhéadfá a bheith faoi chosaint damáiste do réadmhaoin dar luach suas le $1,000,000 USD.

Baineann sé go huathoibríoch le hóstaigh ar fud an domhain*
Cosnaíonn sé óstaigh ón tseiceáil isteach go dtí an tseiceáil amach
Gan sárú i dtionscal an taistil

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, hosts of experiences, or hosts of adventures.

Cad atá faoi chosaint?

D'fhéadfadh sé go gcosnóidh Ráthaíocht Airbnb don Óstach:

  • Damáiste d’áit a dhéanfadh aíonna
  • Damáiste do do chuid giuirléidí a dhéanfadh aíonna
  • Damáiste a dhéanfadh ainmhí cuidithe aoi

Ní chosnaíonn Ráthaíocht Airbnb don Óstach:

  • Goid airgid agus urrús (M.sh.: bannaí coigiltis, deimhnithe stoic)
  • Damáiste ó ghnáthchaitheamh agus gnáthchuimilt
  • Díobháil choirp nó damáiste réadmhaoine d’aíonna nó do dhaoine eile (d’fhéadfadh sé go mbeadh siad sin clúdaithe ag Árachas Cosanta d'Óstaigh)

Óstáil go muiníneach

Deimhniú aitheantais

Is féidir leat riachtanas a shocrú go rachaidh d’aíonna trí dheimhniú aitheantais sula ndeimhneoimid a n-áirithint. B'fhéidir go mbeidh ar aíonna eolas pearsanta a chur isteach go ndeimhneoidh Airbnb é, amhail ID oifigiúil rialtais.

Cumarsáid shlán

Má tharlaíonn teagmhas, is féidir leat cumarsáid a dhéanamh le haíonna agus fadhbanna a réiteach trínár n-ardán slán teachtaireachtaí. Murar féidir teacht ar réiteach, tá an Ráthaíocht don Óstach beartaithe chun cuidiú a thabhairt.

Tacaíocht 24/7

Má tharlaíonn rud éigin duitse, do do réadmhaoin, nó do d’aíonna, beidh ár bhfoireann domhanda Tacaíochta Pobail faoi réir.

Ba é Ráthaíocht don Óstach ceann de na rudaí a chuidigh liom an cinneadh a dhéanamh dul le Airbnb, mar má bhíonn damáiste nó fadhbanna ann, is féidir liom brath air sin.”
Ba é Ráthaíocht don Óstach ceann de na rudaí a chuidigh liom an cinneadh a dhéanamh dul le Airbnb, mar má bhíonn damáiste nó fadhbanna ann, is féidir liom brath air sin.”

Dennis, óstach i Londain

Dennis, óstach i Londain

Ba é Ráthaíocht don Óstach ceann de na rudaí a chuidigh liom an cinneadh a dhéanamh dul le Airbnb, mar má bhíonn damáiste nó fadhbanna ann, is féidir liom brath air sin.”
Ba é Ráthaíocht don Óstach ceann de na rudaí a chuidigh liom an cinneadh a dhéanamh dul le Airbnb, mar má bhíonn damáiste nó fadhbanna ann, is féidir liom brath air sin.”

Dennis, óstach i Londain

Dennis, óstach i Londain

Táimid tiomanta do phobal sábháilte iontaofa a chur chun cinn ar fud an domhain.

Táimid tiomanta do phobal sábháilte iontaofa a chur chun cinn ar fud an domhain.

Leid sábháilteachta: Athbhreithnigh próifílí aíonna

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoi aoi sula nglacfaidh tú leis an iarratas ar áirithint uaidh nó uaithi, féach ar phróifíl an aoi nó léigh leirmheasanna ó óstaigh roimhe seo. Ní féidir le hóstaigh ná le haíonna léirmheas a dhéanamh ar a chéile go dtí go seiceálfaidh aoi amach, mar sin beidh a fhios agat go mbeidh an t-aiseolas atá á léamh agat bunaithe ar fhíor-eispéiris.

Leid sábháilteachta: Athbhreithnigh próifílí aíonna

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoi aoi sula nglacfaidh tú leis an iarratas ar áirithint uaidh nó uaithi, féach ar phróifíl an aoi nó léigh leirmheasanna ó óstaigh roimhe seo. Ní féidir le hóstaigh ná le haíonna léirmheas a dhéanamh ar a chéile go dtí go seiceálfaidh aoi amach, mar sin beidh a fhios agat go mbeidh an t-aiseolas atá á léamh agat bunaithe ar fhíor-eispéiris.

Conas iarratas ar aisíocaíocht a dhéanamh

1. Fianaise ar dhamáiste a bhailiú

D’fhéadfadh grianghraif, físeáin, meastacháin agus/nó admhálacha a bheith i gceist leis seo.

2. Déan teagmháil le d’aíonna tríd an Ionad Réitigh

Iarr aisíocaíocht laistigh de 14 lá ón tseiceáil amach nó sula seiceálfaidh do chéad aoi eile isteach, cibé acu is luaithe. Beidh 72 uair an chloig aige nó aici chun d'iarratas a fhreagairt.

3. Faigh aisíocaíocht nó tabhair Airbnb isteach

Mura mbeidh an t-aoi sásta an tsuim iomlán a íoc, d'fhéadfá a bheith incháilithe i leith aisíocaíochta faoi Ráthaíocht Airbnb don Óstach. Treoróidh speisialtóir tacaíochta tríd an bpróiseas thú.

Airbnb's Host Guarantee is subject to certain terms, conditions, and exclusions. Visit our Host Guarantee Terms and Conditions to learn more.

Airbnb’s Host Guarantee is not an insurance policy, and not all property damage caused by guests is within its terms. If you want more protection, you’re encouraged to purchase personal insurance that will cover property damage not protected by the Host Guarantee.

Freagraí ar do cheisteanna

Cad é Ráthaíocht Airbnb don Óstach?

Tugann Ráthaíocht Airbnb don Óstach cosaint suas le $1,000,000 d’óstach le haghaidh damáistí ar réadmhaoin atá clúdaithe i gcás go ndéanfadh aoi damáiste a bheadh níos costasaí ná an éarlais slándála, rud nach dtarlaíonn rómhinic, nó i gcás nach mbeadh éarlais slándála ar bith ann.

Ní chlúdaíonn an Clár Ráthaíochta don Óstach airgead tirim agus urrúis, áirnéisí bailitheora, saothair ealaíne neamhchoitianta, seodra, peataí nó dliteanas pearsanta. Molaimid go ndéanfadh óstaigh earraí luachmhara a choinneáil in áit shábháilte nó a chur ar leataobh agus a n-áit á ligean ar cíos acu. Ní chlúdaíonn an clár caillteanas nó damáiste do réadmhaoin mar gheall ar chaitheamh agus cuimilt ach oiread. Tuilleadh eolais

Cad is Árachas Cosanta d'Óstaigh ann?

Cuireann an clár Árachas Cosanta d'Óstaigh clúdach dliteanais phríomhúil ar fáil le haghaidh suas le $1,000,000 in aghaidh an teagmhais i gcás éileamh tríú páirtí ar dhíobháil choirp nó ar dhamáiste do réadmhaoin a bhaineann le fanacht Airbnb.

Tá an clúdach seo faoi réir caidhp $1,000,000 in aghaidh shuíomh an liostaithe, agus d’fhéadfaí go mbeadh coinníollacha, teorainneacha agus eisiaimh áirithe i bhfeidhm. Tuilleadh eolais

Cad é an difear idir Ráthaíocht Airbnb don Óstach 
agus Árachas Cosanta Airbnb d'Óstaigh?

Is dhá chlár faoi leith iad an clár Ráthaíochta don Óstach agus an clár Árachas Cosanta d'Óstaigh a chuireann Airbnb ar fáil chun cabhrú le hóstaigh a chlúdach i gcás damáiste nó gortaithe.

Ráthaíocht don Óstach: Tá Ráthaíocht Airbnb don Óstach ceaptha chun óstaigh a chosaint sa chorrchás go ndéanfadh aoi a bheadh ag fanacht sa spás damáiste réadmhaoine dá sealbha, d'aonad, nó do theach an óstaigh féin. Ní árachas é an Ráthaíocht don Óstach agus ní ghlacann sé áit d'árachais úinéara tí nó d'árachais cíosaithe.

Árachas Cosanta d'Óstaigh: Is árachas é an clár Árachas Cosanta d'Óstaigh, agus tá sé ceaptha chun óstaigh a chlúdach i gcás éilimh tríú páirtí ar dhíobháil choirp nó ar dhamáiste do réadmhaoin. Tá an clár Árachas Cosanta d'Óstaigh ar fáil d’óstaigh beag beann ar a socruithe eile árachais, ach ní ghníomhóidh sé ach mar chlúdach árachais phríomhúil i gcás teagmhas a bhaineann le fanacht Airbnb. Tuilleadh eolais

Conas a iarrfaidh mé aisíocaíocht faoin Ráthaíocht don Óstach?

Is minic a réitíonn óstaigh agus aíonna fadhbanna iad féin inár nIonad Réitigh. Mura bhfuil sé déanta agat cheana, déan teagmháil le d’aoi ar dtús chun do ghearán a chur in iúl dó nó di agus cuir iarratas ar íocaíocht isteach inár nIonad Réitigh.

Murar féidir leat fadhb a réiteach leis an aoi: I dtús báire, cuir tú féin ar an eolas maidir le téarmaí agus coinníollacha na Ráthaíochta don Óstach, le do thoil. Tabhair faoi deara go gcaithfear iarratais a chur isteach 14 lá ó sheiceáil amach an aoi, nó sula seiceálfaidh an chéad aoi eile isteach, cibé acu is túisce. Tuilleadh eolais

Cén chaoi a n-oibríonn árachas úinéara tí le Airbnb?

Feidhmeoidh Árachas Cosanta Airbnb d'Óstaigh mar árachas príomhúil agus cuirfidh sé clúdach dliteanais ar fáil d’óstaigh agus, nuair is infheidhme, dá dtiarnaí talún, faoi réir coinníollacha, teorainneacha agus eisiaimh áirithe.

Má bhíonn ceisteanna agat faoin gcaoi a n-idirghníomhaíonn an polasaí seo le hárachas úinéara tí nó le hárachas cíosaithe, ba cheart duit do chlúdach a phlé le do sholáthraí árachais. Cosnaíonn roinnt polasaithe úinéirí tí agus cíosaithe ar chásanna dlí áirithe a bhíonn mar thoradh ar dhíobháil do chuairteoir, ach ní chosnaíonn roinnt polasaithe eile. Is maith an smaoineamh é i gcónaí d’iompróir árachais a chur ar an eolas faoi ghníomhaíocht chíosa i do spás, cé gur cheart go mbeadh dliteanas a thiocfadh chun cinn le linn tréimhse fanachta Airbnb clúdaithe ag an bpolasaí, Árachas Cosanta d'Óstaigh. Tuilleadh eolais

An mbaineann an Ráthaíocht don Óstach le Tithe Oscailte?

Baineann. Tugann Ráthaíocht don Óstach Airbnb cosaint suas le $1,000,000 USD d’óstach as damáistí do réadmhaoin chlúdaithe sa chás neamhchoitianta go ndéanfadh aoi damáiste níos costasaí ná méid na héarlaise slándála nó mura mbeidh éarlais slándála i bhfeidhm. Baineann an Ráthaíocht don Óstach le gach tréimhse fanachta a chuirtear in áirithe ar Airbnb, lena n-áirítear tréimhsí fanachta Tithe Oscailte. Tuilleadh eolais

An bhfuil tú réidh le dul i mbun óstála?

An bhfuil tú réidh le dul i mbun óstála?