Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Sonraí faoin bpolasaí um atháirithintí agus um aisíoc aíonna

  Faigh freagraí ar cheisteanna coitianta faoi athruithe ar pholasaí Airbnb.
  Le Airbnb ar an 8 Aib 2022
  Léamh 9 nóiméad
  Nuashonraithe ar an 10 Meith 2022

  Buaicphointí

  • Rinneamar ár bpolasaí um atháirithintí agus um aisíoc aíonna a nuashonrú chun níos mó ama a thabhairt d'aíonna agus d'Óstaigh aon fhadhbanna a réiteach
  • Mar fhreagra díreach ar d'aiseolas, bhaineamar roinnt teanga den pholasaí freisin

  Is mór againn an t-aiseolas faoin bpolasaí um atháirithintí agus um aisíoc a chualamar ó Óstaigh trí cheardlanna, tríd an Ionad Pobail, agus trí Chlubanna Óstach. Chuir roinnt Óstach imní in iúl faoi athrú a rinneamar le déanaí ar an bpolasaí seanbhunaithe seo, agus tuigimid go gcaithfimid níos mó soiléireachta a thabhairt.

  Ó d'aiseolas, tuigimid nach bhfuil mórán Óstach eolach ar an bpolasaí, agus d'ardaigh ár nuashonrú níos mó ceisteanna ná freagraí. Tá a fhios againn freisin go dteastaíonn tuilleadh sonraí uait faoin dóigh a n-oibríonn an polasaí.

  Mar thoradh ar do chuid tuairimí, táimid ag baint teanga faoi Óstaigh a bheith freagrach as costais atháirithintí ón bpolasaí. Chun níos mó suaimhneas intinne a thabhairt daoibh, seo na freagraí ar chuid de na ceisteanna is coitianta uaibh faoin bpolasaí.

  Ceisteanna coitianta

  1. An é an tréimhse ama 72 uair an chloig an t-aon athrú a rinneadh ar an bpolasaí?
  An t-athrú is tábhachtaí ar an bpolasaí reatha ná: Shíneamar an tréimhse ama chun fadhbanna a thuairisciú. Beidh 72 uair an chloig ag aíonna anois ó tháinig siad ar fhadhb thaistil chun í a thuairisciú do Airbnb.*

  Rinneamar teanga an pholasaí a shimpliú freisin. Tá substaint an pholasaí fós mar an gcéanna.

  Cosúil leis an bpolasaí roimhe seo, mínítear sa leagan nuashonraithe conas a oibríonn cúrsaí aisíocaíochta nuair a thagann fadhbanna taistil chun cinn, amhail cealuithe a dhéanann Óstaigh, fadhbanna leis an tseiceáil isteach, saoráidí briste nó saoráidí atá in easnamh, míchruinneas i liostú, agus fadhbanna glaineachta, guaiseacha agus lotnaidí.

  Is féidir leat athbhreithniú a dhéanamh ar pholasaí 2019 agus ar ár nuashonrú 2022 (a bheidh i bhfeidhm ar an 29 Aibreán 2022.)

  2. Cén teanga atá á baint agaibh den pholasaí anois maidir le hatháirithint a dhéanamh?
  Tá an teanga seo á baint againn: I gcás go dtabhaíonn Airbnb costais chun cuidiú le haoi lóistín inchomparáide nó lóistín níos fearr a aimsiú nó a chur in áirithe, beidh an tÓstach freagrach as na costais sin a íoc nó a aisíoc ar shlí eile, sa bhreis ar mhéid aon aisíocaíochta, agus beidh an ceart ag Airbnb a cheangal ar an Óstach na costais sin a íoc nó a aisíoc ar shlí eile.+

  Cé go bhfuil an teanga seo mar chuid dár bpolasaí aisíocaíochta ó 2019 i leith, ní bhainimid úsáid aisti sa chleachtas.

  Mar sin féin, bunaithe ar do chuid aiseolais, cheap roinnt Óstach go raibh an teanga nua agus chuir siad imní in iúl faoin gcostas anaithnid a d'fhéadfaidís a thabhú. Ar mhaithe le soiléireacht, níor chuireamar iallach ar Óstaigh íoc as atháirithint a dhéanamh d'aíonna nó Airbnb a chúiteamh seachas sin as atháirithint a dhéanamh d'aíonna. Ba chóir go mbeadh níos mó cinnteachta agaibh má bhainimid an teanga seo.

  Roimh i bhfad, tabharfaimid aghaidh ar chealuithe a dhéanann Óstaigh agus ar drochfhadhbanna teoranta a chruthaíonn Óstaigh—amhail áirithint dhúbailte—rud a fhágann go gcaithfidh Airbnb atháirithint a dhéanamh d'aíonna. Beidh ceardlanna á ndéanamh againn libh ar conas aghaidh a thabhairt ar na cealuithe seo a chruthaíonn Óstaigh sna seachtainí amach romhainn.

  Mar is gnách, má bhíonn imthoisc mhaolaitheach bhailí nó staid chomhchosúil agat nach bhfuil smacht ar bith agat uirthi, oibreoimid leat féin agus le d'aíonna chun réiteach cothrom a mbeidh an bheirt agaibh sásta leis a fháil.

  3. Cén fáth ar athraigh sibh an tréimhse ama chun fadhbanna a thuairisciú?
  Tá sé curtha in iúl ag aíonna dúinn nár leor 24 uair an chloig chun teagmháil a dhéanamh linn chun cuidiú a fháil agus a gcuid fadhbanna a réiteach. Rinneamar imscrúdú ar thréimhsí ama féideartha eile agus chinneamar gur réitíodh formhór chúiseanna imní na n-aíonna ach 72 uair an chloig a thabhairt dóibh i ndiaidh dóibh teacht ar an bhfadbh chun í a thuairisciú do Airbnb, toisc gur thug sé níos mó ama d'Óstaigh aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb.

  Cé go mbeidh 72 uair an chloig ag aíonna anois i ndiaidh dóibh teacht ar an bhfadhb taistil go dtí go ndéanfaidh siad í a thuairisciú do Airbnb, sonraítear sa pholasaí nuashonraithe: Sula gcuirfear éileamh isteach, nuair is indéanta, ní mór don aoi an tÓstach a chur ar an eolas agus iarracht a dhéanamh an fhadhb taistil a réiteach go díreach leis an Óstach.

  Má dhéanann aíonna teagmháil le Tacaíocht Phobail ar dtús, is é ár ngnáthchleachtas a mheabhrú dóibh teagmháil a dhéanamh go díreach leis an Óstach, agus déanfaidh Tacaíocht Phobail iarracht teagmháil a dhéanamh leis an Óstach freisin.

  I gcás go dtiocfaidh aíonna ar fhadhb thaistil agus go dtuairisceoidh siad í i ndiaidh dheireadh na tréimhse 72 uair an chloig, molfaidh an Tacaíocht Phobail do na haíonna fós teagmháil a dhéanamh leis an Óstach chun an fhadhb a réiteach. Teastaíonn uainn idirghabháil a dhéanamh chun cabhrú le toradh dearfach a fháil toisc gurb é ár sprioc i gcónaí iarracht a dhéanamh d'áirithint a shábháil.

  Níor chóir go gcuirfeadh éilimh ó aíonna iontas ar Óstaigh choíche. Táimid tiomanta do dheis a chur ar fáil duit le do thaobhsa den scéal a roinnt ionas gur féidir linn toradh cóir a chinneadh.

  4. Cad a fhágann go mbeidh aíonna incháilithe le haghaidh aisíocaíochta, agus conas a shocraíonn tú an méid?
  Beidh aíonna incháilithe i leith aisíocaíochta má thuairiscíonn siad fadhb taistil bhailí—amhail easpa saoráide a ndearnadh mórfhógraíocht fúithi, amhail linn snámha—laistigh de 72 uair an chloig ón uair a thángthas ar an bhfadhb, agus má chuireann siad fianaise chuí ar fáil chun tacú lena dtuairisc.

  Ní bheidh aíonna incháilithe i leith aisíocaíochta má bhíonn Óstach ábalta fadhb thromchúiseach a réiteach tapa go leor chun aon tionchar diúltach ar an bhfanacht a sheachaint nó le haghaidh fadhb bheag, amhail araid bhruscair nár folmhaíodh.

  De ghnáth, ní bheidh aíonna incháilithe i leith aisíocaíocht iomlán ach amháin le haghaidh oícheanta nár caitheadh i spás Óstaigh. Nuair a roghnaíonn aíonna fanacht sa spás, de ghnáth, ní bheidh siad incháilithe ach i leith aisíocaíocht pháirteach ar aon oícheanta a ndeachaigh fadhb thromchúiseach taistil i bhfeidhm orthu.

  Braithfidh méid na haisíocaíochta ar dhéine na faidhbe, ar an tionchar ar na haíonna, ar cé acu an bhfanfaidh na haíonna sa spás nó nach bhfanfaidh, agus ar an gcuid den fhanacht lena mbaineann.

  Ní bhíonn aisíocaíochtaí iomlána ar fáil d'aíonna de ghnáth ach le haghaidh mórfhadhbanna a bhfágann siad an spás laistigh de na chéad 24 uair an chloig dá bhfanacht mar thoradh orthu. Ní bheidh aíonna ach i dteideal aisíocaíochtaí páirteacha mura bhfuil an fhadhb chomh tromchúiseach sin, nó má roghnaíonn siad fanacht sa spás.

  5. An iarrfaidh tú ar aíonna teagmháil a dhéanamh liom má bhíonn fadhb ann?
  Níor chóir go gcuirfeadh éilimh ó aíonna iontas ar Óstaigh choíche. Táimid tiomanta do dheis a chur ar fáil duit le do thaobhsa den scéal a roinnt ionas gur féidir linn toradh cóir a chinneadh.

  Sonraítear sa pholasaí nuashonraithe: Sula gcuirfear éileamh isteach, nuair is indéanta, ní mór don aoi an tÓstach a chur ar an eolas agus iarracht a dhéanamh an fhadhb taistil a réiteach go díreach leis an Óstach.

  Má dhéanann aíonna teagmháil le Tacaíocht Phobail ar dtús, meabhraímid dóibh teagmháil a dhéanamh go díreach leis an Óstach, ionas go mbeidh deis agat an fhadhb a réiteach.

  6. Conas a chosnaítear mé ar aíonna a chuireann tuairiscí bréagacha isteach chun aisíocaíocht a fháil?
  Táimid an-dáiríre faoi éilimh bhréagacha. Tá sé soiléir inár bpolasaí nach gclúdaítear fadhbanna a chruthaíonn aíonna agus go bhféadfadh sé go mbeadh iarmhairtí tromchúiseacha ann d'aíonna má chuirtear tuairiscí bréagacha nó áibhéalacha isteach.

  Tá próiseas i bhfeidhm againn chun gach éileamh ó aoi a mheas agus a imscrúdú chun cuidiú le hÓstaigh a chosaint ar thuairiscí bréagacha nó áibhéalacha. Áirítear leis an bpróiseas seo cruthúnas bailí a iarraidh, amhail grianghraif de na dálaí nó deimhniú faidhbe ón Óstach. Má aithnímid mífhaisnéis ó aíonna, déanaimid an beart cuí chun aíonna a choinneáil cuntasach.

  Tá baill foirne Tacaíochta Pobail ardoilte speisialaithe againn ar saineolaithe iad ar an bpolasaí seo. Déanann an fhoireann seo athbhreithniú ar gach tuairisc ó aíonna lena shocrú an dtacaítear leo le fianaise chuí. Ag brath ar chineál na faidhbe, b'fhéidir go n-éileoimid go mbaileofar fianaise ón uair a thángthas ar an bhfadhb, lena chinntiú nach iad na haíonna ba chúis leis na dálaí.

  Leanaimid le hinfheistíocht a dhéanamh san fhoireann thiomnaithe seo lena chinntiú go gcuirfimid eispéireas ardchaighdeáin ar fáil agus nach n-eiseoimid aisíocaíochtaí ar bith ach amháin nuair a bheidh siad tuillte.

  7. Cad faoi má tharlaíonn rud éigin nach bhfuil smacht ar bith agam air?
  Má bhíonn imthoisc mhaolaitheach bhailí nó staid chomhchosúil agat nach bhfuil smacht ar bith agat uirthi, oibreoimid leat féin agus le d'aíonna chun réiteach cothrom a mbeidh an bheirt agaibh sásta leis a fháil.

  Má dhéanann aíonna damáiste do do réadmhaoin agus má theastaíonn am uait chun é a dheisiú, beidh tú cosanta ag AirCover d'Óstaigh.** Le AirCover d'Óstaigh, aisíocfaidh Airbnb ioncam caillte má chuireann tú áirithintí deimhnithe ar ceal mar gheall ar dhamáiste.

  Mura bhfuil do spás ináitrithe ag an tseiceáil isteach mar gheall go bhfuil lotnaidí ann, d'fhéadfadh sé sin a bheith ina fhíorchúis imní faoi shláinte agus faoi shábháilteacht d'aíonna. D'fhéadfadh aisíocaíocht iomlán a bheith riachtanach maidir le fadhb shuntasach, amhail inmhíolú luchóg mór, agus cabhróimid leis an aoi áirithint a dhéanamh arís.

  Tuigimid go bhféadfadh roinnt suíomhanna nó spásanna a bheith an-soghabhálach i leith lotnaidí áirithe—muiscítí, seangáin, laghairteanna, srl.—agus cuirimid an comhthéacs sin san áireamh. Má chuireann tú in iúl sa chur síos ar do liostú go bhfuil feithidí agus ainmhithe eindéimeacha ann, cuidíonn sé le hionchais shoiléire a leagan síos d'aíonna roimh ré.

  8. Conas is féidir liom toradh nach n-aontaím leis a achomharc?
  Is féidir le hóstaigh ar mian leo toradh a achomharc teagmháil a dhéanamh le Tacaíocht Phobail le fianaise chuí.

  Má chuireann Óstach dóthain fianaise ar fáil a thagann salach ar thuairisc aoi nó go ndearnamar earráid i gceann dár gcinntí, déanfaimid éileamh an aoi a dhiúltú nó déanfaimid ár gcinneadh a aisiompú, de réir mar is cuí.

  Bailíonn roinnt Óstach físeán ar a bhfuil stampa ama roimh gach seiceáil isteach lena chinntiú go mbeidh taifead acu maidir le dálaí a spáis díreach sula dtiocfaidh aíonna.

  9. Má dhéanann aíonna gearán faoi fhadhb, an gcuirfidh Airbnb m'áirithintí amach anseo ar ceal?
  I gcás fadhbanna tromchúiseacha taistil a d'fhéadfadh dul i bhfeidhm ar aíonna amach anseo maidir le háirithintí atá le teacht, amhail téitheoir briste i lár an gheimhridh, d'fhéadfadh sé go gcuirfimis áirithintí amach anseo ar ceal go dtí go mbeidh deimhniú faighte againn ón Óstach gur réitíodh an fhadhb.

  10. An féidir an fhreagracht a chur orm as fadhbanna a chruthaíonn aíonna, amhail gan a bheith ábalta dul isteach sa spás toisc gur tháinig siad go luath nó nach féidir leo a shuíomh a aimsiú?
  Más iad na haíonna is cúis le fadhb a tuairiscíodh, ní bheidh an tÓstach freagrach.

  11. An féidir le haíonna aisíocaíocht a fháil má dhéanann siad gearán faoi rud éigin atá réasúnta beag, nó faoi rud éigin a chuir mé in iúl cheana féin sa liostú?
  Ní thacódh fadhbanna beaga, amhail triomadóir gruaige briste, nach mbeidh tionchar acu ar fhanacht aoi agus nach mbeadh orthu an áit a fhágáil mar gheall air le haisíocaíocht ar bith. Má luaitear ar do liostú nach soláthraíonn tú rud éigin, amhail teilifís chábla, ní bheifear ag súil go mbeidh sí agat.

  12. An féidir le haíonna aisíocaíocht a fháil má réitím an fhadhb?
  Sula gcuirfear éileamh isteach, nuair is indéanta, ní mór d'aíonna an tÓstach a chur ar an eolas agus iarracht a dhéanamh an fhadhb a réiteach go díreach leis an Óstach sula dtuairisceoidh siad dúinne í. Go minic, nuair a réitíonn an tÓstach an fhadhb, ní gá d'aíonna teagmháil a dhéanamh linn, agus ní iarrfaí aon aisíocaíocht.

  Má dhéanann aíonna teagmháil linn toisc nár réitigh an tÓstach an fhadhb go tráthúil, tiocfaidh an méid a aisíocfar leis an gcuid den fhanacht a raibh tionchar ag an bhfadhb uirthi.

  13. An féidir le haíonna aisíocaíocht iomlán a fháil nuair a bheidh an fanacht críochnaithe?
  Má fhanann aíonna le haghaidh fanacht iomlán agus mura dtuairiscíonn siad an fhadhb go dtí go bhfágfaidh siad, ní bhfaighidh siad aisíocaíocht iomlán. D'fhéadfaidís a bheith incháilithe i leith aisíocaíocht pháirteach a thagann go cóir le tionchar na faidhbe taistil ar a bhfanacht.

  +Tabhair faoi deara, le do thoil, nach raibh an teanga seo i leagan na Seapáine dár bPolasaí um Atháirithint agus um Aisíoc agus, ar an gcúis sin, níor bhaineamar ná níor athraíomar aon teanga sa leagan sin.

  * Is é 24 uair an chloig an tréimhse thuairiscithe d'aíonna go fóill maidir le fadhbanna taistil le haghaidh áirithintí intíre ar mhórthír na Síne ón am ar thángthas orthu.

  ** Ní chlúdaíonn cosaint damáisted'Óstaigh , árachas dliteanais d'Óstaigh, agus árachas dliteanais d'Eispéiris Óstaigh a chuireann tréimhsí fanachta ar fáil trí Airbnb Travel, LLC, nó Óstaigh ar mhórthír na Síne agus na Seapáine, i gcás go bhfuil Plean Cosanta d'Óstaigh na Síne, Árachasd'Óstaigh na Seapáine, agus ÁrachasCosanta Eispéiris na Seapáine i bhfeidhm. Níl aon bhaint ag cosaint damáiste d'Óstaigh le hárachas dliteanais d'Óstaigh.

  Seans gur athraigh an t-eolas atá sa mhír seo ó foilsíodh í.

  Buaicphointí

  • Rinneamar ár bpolasaí um atháirithintí agus um aisíoc aíonna a nuashonrú chun níos mó ama a thabhairt d'aíonna agus d'Óstaigh aon fhadhbanna a réiteach
  • Mar fhreagra díreach ar d'aiseolas, bhaineamar roinnt teanga den pholasaí freisin

  Airbnb
  8 Aib 2022
  Ar chabhraigh sé seo leat?