Léim chuig ábhar
  Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Nuashonrú maidir le COVID-19
  Is féidir leat áirithintí a athrú nó a chur ar ceal ó do dheais. Má bhíonn ceisteanna agat faoin $250 milliún USD chun cabhrú le hóstaigh a bhfuil tionchar ag cealuithe orthu, tabhair cuairt ar an Ionad Acmhainní.

  Céard atá i gceist le Gealltanas an Phá Maireachtála Airbnb?

  Is gealltanas é Gealltanas an Phá Maireachtála ón ár n-óstaigh sna Stáit Aontaithe go n-íocfaidh siad go cothrom lena gcuid glantóirí. An pá maireachtála ná an t-íosioncam atá ag teastáil ó dhuine chun a bhunriachtanais a chomhlíonadh agus chun páirt a ghlacadh ina phobal.

  Aithnímid go dtugann na mná seo agus na fir seo tacaíocht riachtanach do go leor dár n-óstaigh, agus go gcuireann siad ar chumas na n-óstach fáilte iontach iontaofa a chur roimh a n-aíonna. Chun an tacaíocht seo a thabhairt ar ais, bí linn agus muid tiomanta go n-aithnítear na glantóirí mar bhaill luachmhara dár bpobal in Airbnb, agus go gcaitear leo le dínit agus le meas.

  Nuair a íoctar an pá maireachtála le glantóirí, is féidir leo:

  • Cúram a thabhairt dóibh féin agus dá dteaghlach
  • Obair sheasmhach ardcháighdeáin a dhéanamh
  • Am saor a ghlacadh chun aire a thabhairt dóibh féin nó do bhall teaghlaigh

  Ag socrú ar an bpá maireachtála sna Stáit Aontaithe

  D'úsáideamar luachanna an National Domestic Workers Alliance (NDWA) chun tuiscint a fháil ar a bhfuil i gceist leis an bpá maireachtála a íoc le glantóirí. Is é an NDWA an príomhchumann do ghlantóirí, d'fheighlithe leanaí agus d'oibrithe tí ar fud na tíre. Tá roinnt treoirlínte d'óstaigh thíos, lena chinntiú go n-íoctar pá maireachtála le glantóirí.

  Agus tú ag oibriú amach cé mhéad ar chóir duit a íoc le do ghlantóir, molaimid d’óstaigh na ceisteanna seo a chur:

  • An bhfuil an glantóir féinfhostaithe? Maidir le glantóirí atá féinfhostaithe, meastar gurb é $25 in aghaidh na huaire, ar a laghad, an pá maireachtála. Is iondúil go n-íoctar pá níos airde in aghaidh na huaire le glantóirí féinfhostaithe ná mar a íoctar le glantóirí a oibríonn le cuideachta, toisc go n-íocann siad as cánacha ioncaim níos airde, as a gcuid laethanta saoire féin, as a gcuid soláthairtí glantacháin féin agus as a gcuid taistil chuig an obair agus uaithi.
  • An bhfuil an glantóir fostaithe ag cuideachta ghlantacháin? Meastar gurb é $15 in aghaidh na huaire, ar a laghad, an pá maireachtála do ghlantóirí atá fostaithe ag cuideachta, toisc gurbh fhéidir go bhfaigheann siad sochair fhostaithe ar nós árachas sláinte, árachas fiacla agus árachas amhairc, am saor le pá, agus saoire teaghlaigh le pá.
  • Cad iad cúinsí réadúla an ghlantóra? Beidh tionchar ag costas maireachtála i réigiún nó i gcathair an duine, ag líon na ndaoine cleithiúnacha agus ag fachtóirí eile ar an méid a chaithfidh glantóir a thuilleamh chun a riachtanais bhunúsacha a chlúdach.
  • Cad é leibhéal taithí an ghlantóra? Bíonn leibhéil éagsúla scileanna agus saineolais ag glantóirí. Agus cinneadh á dhéanamh agat faoin méid a n-íocfaidh tú le glantóir féinfhostaithe, smaoinigh faoi cé chomh fada is atá sé nó sí ag obair mar ghlantóir gairmiúil, agus an gcuireann sé nó sí aon sainseirbhísí ar fáil, ar nós glanadh glas.

  Chomh maith leis an bpá maireachtála, molann an NDWA trí fhachtóir eile—ionchais shoiléire, sláinte agus sábháilteacht, agus rochtain ar chumann gairmiúil—atá tábhachtach le háit iontach oibre do ghlantóirí a dhéanamh de do theach. Le haghaidh tuilleadh treorach agus chun do ghlantóir a nascadh leis an NDWA, tabhair cuairt ar láithreán gréasáin an NDWA.

  Chun Gealltanas an Phá Maireachtála a thabhairt ar Airbnb, lean na treoracha seo le taispeáint d’óstaigh agus d'aíonna eile go n-íocann tú go cothrom le do ghlantóir.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?