Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Príomhrialacha d'aíonna

  Córas nua lena gceanglaítear ar aíonna meas a bheith acu ar do theach agus cloí le rialacha tí.
  Le Airbnb ar an 16 Samh 2022
  Léamh 2 nóiméad
  Nuashonraithe ar an 16 Samh 2022

  Buaicphointí

  • Leis na príomhrialacha coinnítear aíonna cuntasach i dtrí réimse: glaineacht, cumarsáid, agus rialacha tí

  • Bíonn iarmhairtí i gceist nuair a sháraíonn aíonna polasaithe arís agus arís eile

  • Seinn teachtaireacht físeáin speisialta le haghaidh Óstach ón POF, Brian Chesky

  I mbliana, fuair 84% d'áirithintí Airbnb idir Eanáir agus Meitheamh léirmheas cúig réalta. Is mór an dua a chaitheann sibh chun aire a thabhairt d'aíonna, agus ba mhian linn a chinntiú go bhfuilimid ag tabhairt aire daoibhse freisin.

  Lena chinntiú go mbeidh meas ag aíonna ar bhur dtithe, táimid ag tabhairt isteach príomhrialacha—sraith nua de chaighdeáin infheidhmithe nach mór do gach aoi cloí leo. Tá siad simplí soiléir agus taispeánaimid do gach aoi iad sula ndéanann siad áirithint.

  Rialacha soiléire a shocrú d'aíonna

  Éilítear le príomhrialacha go mbeidh meas ag aíonna ar do theach, go gcloífidh siad le do rialacha tí agus go ndéanfaidh siad cumarsáid go pras má thagann fadhbanna chun cinn.

  Ní rud nua go bhfuiltear ag súil leis sin, ach tá ár gcóras forfheidhmithe nua. Is deartháir iad na príomhrialacha dár bpróiseas nuashonraithe léirmheasanna, a bhaileoidh níos mó sonraí ó Óstaigh agus ó aíonna tar éis gach fanachta.

  Mar shampla, má fhágann aoi do chairpéid salach agus má thuairiscíonn tú an fhadhb, trí rátáil ghlaineachta íseal a thabhairt sa phróiseas nua léirmheasanna nó trí theagmháil a dhéanamh le Tacaíocht Phobail, coinneoimid an t-aoi cuntasach.

  Má sháraíonn aíonna na príomhrialacha, tugtar rabhadh dóibh an chéad uair. Má leanann na fadhbanna ar aghaidh, d'fhéadfaí iad a chur ar fionraí nó a bhaint de Airbnb. Tuilleadh eolais

  Do rialacha tí a chur i bhfeidhm

  Bealach chun ionchais aíonna a shocrú ón tús ba ea rialacha tí i gcónaí. Le príomhrialacha, cuirfear aon riail tí i bhfeidhm a roghnaíonn tú ón liosta thíos maidir le:

  • Peataí
  • Imeachtaí
  • Caitheamh tobac
  • Vápáil agus toitíní leictreonacha (nua)
  • Uaireanta ciúnais (nua)
  • Amanna don tseiceáil isteach agus don tseiceáil amach (nua)
  • Líon uasta na n-aíonna (nua)
  • Grianghrafadóireacht agus scannánaíocht tráchtála (nua)

  Tá do rialacha tí níos feiceálaí freisin i gceithre áit: ar leathanach do liostaithe, ar an scáileán deimhnithe nuair a chuireann aíonna do spás in áirithe, agus sa ríomhphost Pacáil do Mhálaí agus sa Treoir Theachta a fhaigheann aíonna roimh an turas.

  Má chuireann tú in iúl d'aoi gur sháraigh sé nó sí do rialacha tí agus má fhágann an t-aoi léirmheas díoltais dá thairbhe sin, is féidir leat an léirmheas sin a dhíospóid lenár bpróiséas nuashonraithe léirmheasanna.

  Glaineacht agus cumarsáid a threisiú

  Le príomhrialacha, baineann an próiseas céanna forfheidhmithe le glaineacht agus le cumarsáid. Is féidir leat fadhbanna glaineachta agus cumarsáide a thuairisciú sa phróiseas nua léirmheasanna, nó teagmháil a dhéanamh le Tacaíocht Phobail.

  Má scríobhann tú rialacha tí breise atá réasúnta nó iarratais maidir leis an tseiceáil amach, cuirfear na rialacha sin in iúl don aoi sula gcuirfidh sé nó sí fanacht in áirithe.

  B'as siocair bhur n-aiseolais a forbraíodh na príomhrialacha. Tá súil againn go leanfaidh sibh oraibh ag roinnt bhur gcuid smaointe linn.

  Faigh sonraí faoi Airbnb: Nuashonrú Geimhridh 2022

  Seans gur athraigh an t-eolas atá sa mhír seo ó foilsíodh í.

  Buaicphointí

  • Leis na príomhrialacha coinnítear aíonna cuntasach i dtrí réimse: glaineacht, cumarsáid, agus rialacha tí

  • Bíonn iarmhairtí i gceist nuair a sháraíonn aíonna polasaithe arís agus arís eile

  • Seinn teachtaireacht físeáin speisialta le haghaidh Óstach ón POF, Brian Chesky
  Airbnb
  16 Samh 2022
  Ar chabhraigh sé seo leat?