Príomhrialacha d'aíonna

Éilíonn Airbnb go mbeidh meas ag aíonna ar do theach agus go gcloífidh siad le do rialacha tí.
Le Airbnb ar an 16 Samh 2022
Léamh 3 nóiméad
Nuashonraithe ar an 21 Iúil 2023

Buaicphointí

 • Leis na príomhrialacha, coinnítear aíonna cuntasach maidir le rialacha tí, glaineacht agus damáiste do réadmhaoin

 • D'fhéadfadh iarmhairtí a bheith i gceist dá sáródh aíonna polasaithe arís agus arís eile

Nóta ón eagarthóir: Foilsíodh an mhír seo mar chuid de Airbnb: Nuashonrú Geimhridh 2022. Seans gur athraigh an t-eolas ó foilsíodh í. Faigh tuilleadh eolais faoin nuashonrú táirge is déanaí uainn.

Chríochnaigh ocht gcinn as 10 n-áirithint Airbnb in 2022 le léirmheas cúig réalta don Óstach. Tugann sibh aire mhaith d'aíonna. Is mian linn a chinntiú go bhfuilimid ag tabhairt aire daoibhse freisin.

Lena chinntiú go mbeidh meas ag aíonna ar bhur dteach, tá roinnt príomhrialacha againn—sraith de chaighdeáin infheidhmithe nach mór do gach aoi cloí leo. Tá siad simplí soiléir agus taispeánaimid do gach aoi iad sula ndéanann siad áirithint.

Rialacha soiléire a shocrú d'aíonna

Bealach chun ionchais aíonna a shocrú ón tús is ea rialacha tí. Le príomhrialacha, is féidir aon ghnáthriail tí a shocraíonn tú a fhorfheidhmiú mura bhfuil tú in ann an fhadhb a réiteach go díreach leis an aoi.

Is féidir leat a roghnú as ár liosta de ghnáthrialacha tí maidir le:

 • Peataí
 • Imeachtaí
 • Caitheamh tobac, vápáil agus toitíní leictreonacha
 • Uaireanta ciúnais
 • Amanna don tseiceáil isteach agus don tseiceáil amach
 • Líon uasta na n-aíonna
 • Grianghrafadóireacht agus scannánaíocht tráchtála

Má tá treoracha speisialta agat nach bhfuil san áireamh sna gnáthrialacha tí, is féidir leat iad a chur faoi Rialacha breise i socruithe do liostaithe.

Tá do rialacha tí ar taispeáint go feiceálach i gceithre áit: ar leathanach do liostaithe, ar an scáileán deimhnithe áirithinte, agus sa ríomhphost 'Pacáil do Mhálaí' agus sa Treoir Theachta a fhaigheann aíonna roimh an turas.

Meas ar do theach a threisiú

Éilíonn príomhrialacha go gcaitheann aíonna le do theach mar a chaithfidís lena dteach féin. Níor chóir d'aíonna do spás a fhágáil i gcruth is go bhfuil glanadh domhain nó glanadh iomarcach de dhíth air, mar shampla cairpéid atá salach ag peataí.

Má dhéanann aíonna damáiste atá níos mó ná gnáthchaitheamh agus gnáthchuimilt, bímid ag súil go n-oibreoidh siad leat chun réiteach réasúnta a fháil. Bheadh súil againn freisin go n-íocfaidís iarratais réasúnacha ar aisíocaíocht má tá siad freagrach as damáiste, earraí ar iarraidh, nó as costais ghlantacháin gan choinne.

Mura n-íocann siad, tá tú clúdaithe ag cosaint damáiste d'Óstaigh, cuid de AirCover d'Óstaigh.

Príomhrialacha a fhorfheidhmiú

Mura gcloíonn aíonna le príomhrialacha, is féidir leat é a thuairisciú trí rátáil íseal a thabhairt don aoi as glaineacht nó rialacha tí le linn an phróisis léirmheasanna nó trí theagmháil a dhéanamh le Tacaíocht Phobail.

Mar shampla, abair nach gceadaíonn do ghnáthrialacha tobac a chaitheamh. Má chaitheann aíonna tobac ag d'áit agus má thuairiscíonn tú an fhadhb, coinneoimid cuntasach iad.

D'fhéadfaí aíonna a sháraíonn na gnáthrialacha tí arís agus arís eile a chur ar fionraí nó a bhaint de Airbnb má leanann na fadhbanna ar aghaidh. Má sháraíonn aoi do rialacha breise, tacóimid leat agus tú ag glacadh na céimeanna cuí ina dhiaidh sin.

Má chuireann tú in iúl d'aoi gur sháraigh sé nó sí do rialacha tí agus má fhágann an t-aoi léirmheas díoltais dá thairbhe sin, is féidir leat an léirmheas sin a dhíospóid.

Ní polasaí árachais í cosaint damáiste d'Óstaigh. Ní chosnaíonn sí Óstaigh a chuireann áiteanna fanachta ar fáil sa tSeapáin, mar a bhfuil Árachas d'Óstaigh na Seapáine i bhfeidhm, ná Óstaigh a chuireann áiteanna fanachta ar fáil trí Airbnb Travel LLC. Maidir le hÓstaigh a chuireadh áiteanna fanachta ar fáil ar mhórthír na Síne, tá feidhm ag an bPlean Cosanta d'Óstaigh na Síne. Tabhair faoi deara gur in USD a thaispeántar na teorainneacha cumhdaigh go léir.

Maidir le liostuithe i Stát Washington, tá oibleagáidí conarthacha Airbnb faoi chosaint damáiste d'Óstaigh clúdaithe ag polasaí árachais a cheannaigh Airbnb. Ní bhaineann cosaint damáiste d'Óstaigh le hárachas dliteanais d'Óstaigh. Tá cosaint damáiste d'Óstaigh faoi réir téarmaí, coinníollacha agus eisiamh.

Buaicphointí

 • Leis na príomhrialacha, coinnítear aíonna cuntasach maidir le rialacha tí, glaineacht agus damáiste do réadmhaoin

 • D'fhéadfadh iarmhairtí a bheith i gceist dá sáródh aíonna polasaithe arís agus arís eile

Airbnb
16 Samh 2022
Ar chabhraigh sé seo leat?