Cur síos éifeachtach ar an liostú a scríobh

Cabhraigh le haíonna iad féin a shamhlú i do spás.
Le Airbnb ar an 18 Samh 2020
Léamh 2 nóiméad
Nuashonraithe ar an 28 Samh 2023

Ceann de na bealaí is fearr le hionchais a shocrú agus áirithintí a mhealladh is ea cur síos críochnúil ar d'áit a scríobh. Cuir in iúl d'aíonna cad go díreach a bheidh rompu nuair a thiocfaidh siad.

Scríobh an cur síos ar do liostú

Tá níos mó ná 7 milliún teach ar Airbnb. Bain úsáid as an rannóg Cur síos ar an liostú chun cur síos a dhéanamh ar an méid atá uathúil faoi do liostú.

  • Coinnigh gairid é. Is minic a thugann aíonna spléachadh ar chur síos liostaithe chun príomhghnéithe a aimsiú. Cuir an rud is tábhachtaí ar dtús, agus déan iarracht gan eolas atá le feiceáil i gcodanna eile de do liostú a a scríobh arís, amhail liosta iomlán do shaoráidí.
  • Inis scéal do spáis. Bí sonrach faoin eispéireas atá á thairiscint agat d'aíonna. D'fhéadfadh seomra réasúnta i lár an bhaile a bheith ina “áit fhoirfe chun an chathair a iniúchadh”. D'fhéadfadh árasán ar an urlár uachtair a bhfuil crainn thart air “a bheith cosúil le teach crainn”.

  • Sonraigh na gnéithe speisialta. Mínigh cad atá difriúil faoi d'áit, agus cuir béim ar na saoráidí is mó a theastaíonn ó aíonna. Léigh cur síos agus léirmheasanna liostuithe eile chun inspioráid a fháil, agus chun a fháil amach cad é an cineál eolais a thaitníonn le haíonna.

  • Bí réalaíoch. D'fhéadfadh díomá agus léirmheasanna diúltacha a bheith mar thoradh ar áibhéil nó dul thar fóir ag díol. Bí ionraic faoi ghnéithe de do réadmhaoin a d'fhéadfadh a bheith ina ndúshlán do roinnt aíonna, mar shampla daoine atá ar bheagán soghluaisteachta nó páistí.

Líon isteach gach cuid eile

Bain úsáid as na rannóga eile chun cabhrú le haíonna tuiscint a fháil ar conas mar atá sé fanacht i do spás.

  • Do réadmhaoin. Scríobh cur síos ginearálta ar do sheomraí agus do spásanna, ag cur béime ar shonraí spraíúla agus praiticiúla a bheadh ó aíonna, b'fhéidir. Mar shampla, “Tá an cúlchlós fálaithe, agus tá spás ann do pháistí agus do pheataí a bheith ag rith timpeall”.
  • Rochtain d'aíonna. Cuir in iúl d'aíonna na codanna den spás is féidir leo a úsáid. Mar shampla, “Is féidir le haíonna dul ar phaitió a chomhroinntear leis an bpríomhtheach”.
  • Idirghníomhú le haíonna. Pioc do rogha idirghníomhaíochta pearsanta chun ionchais a shocrú. I measc na roghanna tá am a chaitheamh le haíonna agus cumarsáid a dhéanamh tríd an aip.
  • Sonraí eile is ceart a thabhairt faoi deara. Cuir rudaí eile leis nach bhfuil liostaithe in aon áit eile agus ar mian leat iad a roinnt leis na haíonna. Mar shampla, “Tá an teach siúl 10 nóiméad ó lár na cathrach”.

Seans gur athraigh an t-eolas atá sa mhír seo ó foilsíodh í.

Airbnb
18 Samh 2020
Ar chabhraigh sé seo leat?