Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Freagraí ar cheisteanna ó óstaigh: Airbnb: Nuashonrú Samhraidh

  Tá teidil na liostuithe ag teacht ar ais, mar aon le nuashonruithe úsáideacha eile.
  Le Airbnb ar an 10 Meith 2022
  Léamh 4 nóiméad
  Nuashonraithe ar an 18 Meith 2022

  Buaicphointí

  • Táimid ag roinnt treoirlínte nua faoi theidil liostuithe a chumadh

  • Tosófar ag taispeáint bhur dteideal liostaithe faoin 30 Meitheamh

  Ar an 11 Bealtaine, thugamar isteach Nuashonrú Samhraidh Airbnb 2022 ina raibh bealach nua chun cuardach a dhéanamh bunaithe ar Chatagóirí Airbnb. Ó shin i leith, tá aiseolas bailithe againn ó na mílte Óstach ón Ionad Pobail, ó Chlubanna Óstach, ó ríomhphoist agus ó cheardlanna le Bord Comhairleach na nÓstach agus ceannairí Óstach eile. Go raibh maith agat as do chuid tuairimí agus moltaí luachmhara. Is mian linn inniu na gníomhartha a roinnt atáimid a dhéanamh mar fhreagairt ar na trí iarratas is coitianta a bhí agaibh.

  Trí mo theideal féin a chumadh ar an liostú bhí mé in ann a chinntiú go seasfadh mo theach amach. An gcuirfidh sibh na teidil ar ais sna torthaí cuardaigh?

  Cuirfimid teidil na liostuithe atá cumtha ag Óstaigh ar ais. Is mian linn a mhíniú cén fáth ar bhaineamar iad agus a insint duit faoin bpróiseas agus faoin amlíne chun iad a chur ar ais.

  Bhaineamar teidil shaincheaptha chun cur síos aonfhoirmeach a chruthú ar fud Airbnb a fhágann go bhfuil sé níos fusa d'aíonna tréimhsí fanachta a fheiceáil agus a chur i gcomparáid lena chéile. I gcásanna áirithe, shín teidil níos faide thar roinnt línte nó bhí emoji iontu nach raibh bainteach leis an liostú, b'fhéidir. Chruthaigh na neamhréireachtaí sin cuardaigh chasta agus drocheispéireas d'aíonna in amanna.

  Chomh maith leis sin, thugamar grianghraif níos mó de do liostuithe isteach, agus is iad sin an chéad léargas a bhíonn ag aoi ar do theach go minic. Dá bharr sin, bhí orainn an méid eolais a thaispeántar faoi na grianghraif sna torthaí cuardaigh a laghdú.

  Nuashonrú: Thug sibh go leor aiseolais faoi na hathruithe, ina measc sin bhí a lán iarratas lena chur ar bhur cumas bhur dteideal liostaithe féin a chumadh arís. Tuigimid an fáth a bhfuil sibh chomh díograiseach faoi sin: Tá teideal do liostaithe ar cheann de na chéad rudaí a léann aíonna sna torthaí cuardaigh, agus is deis é aird a tharraingt ar uathúlacht do spáis.

  Inniu, an 17 Meitheamh, d'fhoilsíomar treoirlínte nua faoi theidil liostuithe a chumadh. Molaimid 32 carachtar ar a mhéad a bheith i do theidil, do theideal a scríobh i gcás abairte, agus gan emoji ná siombailí a chur ann. Agus, an rud is tábhachtaí, déan cur síos ar an bhfáth a bhfuil d'áit uathúil.

  Léigh na treoirlínte nua

  Beidh teideal do liostuithe le feiceáil i dtorthaí cuardaigh Airbnb ón 30 Meitheamh amach.

  Tá imní orm nach mbítear ag aimsiú mo liostaithe chomh héasca sin. An rud é sin a bhfuil deacrachtaí ag daoine eile leis freisin?

  Tá roinnt cúinsí a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar fheidhmíocht liostaithe, ina measc sin séasúracht agus dálaí eacnamaíocha. Is mian linn breac-chuntas a thabhairt ar na bealaí a mbíonn deis ag aíonna iniúchadh a dhéanamh ar do liostú, agus ar a bhfuilimid a dhéanamh chun an cur in áirithe a fheabhsú tuilleadh.

  Cé go bhfuil go leor aíonna ag brabhsáil Catagóirí Airbnb le haghaidh inspioráide agus áirithinte, leanann a bhformhór le tréimhsí fanachta a chur in áirithe trí cheann scríbe ar leith agus dátaí taistil a chur isteach sa chuardach. Nuair a théann aíonna isteach in áit, úsáideann siad an táb “Gach teach”—díreach mar a dhéanaidís roimhe seo—chun na tréimhsí fanachta go léir atá ar fáil in áit ar leith a fheiceáil agus liostú a chur in áirithe atá ceart dóibh. Táimid ag féachaint anois ar bhealaí chun an táb “Gach teach” a dhéanamh níos feiceálaí nuair a chuardaíonn aíonna suíomh.

  Tá iniúchadh á dhéanamh againn freisin ar nuashonruithe ar an gcur in áirithe, ina measc sin catagóirí a thaispeáint, tuilleadh mionchoigeartuithe ar chuardaigh léarscáile, agus an dóigh is fearr le do chomhaireamh léirmheasanna a thaispeáint. Leanfaimid orainn ag obair le comhairleoirí Óstach agus tiocfaimid ar ais chugat i mí Iúil le tuilleadh sonraí.

  Is maith liom Catagóirí Airbnb, ach conas is féidir liom a sheiceáil cén chatagóir ina bhfuil mo liostú? Agus cad a tharlaíonn más mian liom a bheith i gcatagóir eile?

  Is bailiúcháin de thithe iad Catagóirí Airbnb atá bunaithe ar stíl uathúil, ar shuíomh nó ar ghaireacht réadmhaoine do ghníomhaíocht taistil. Is bealach nua iad na catagóirí chun éagsúlacht na liostuithe ar Airbnb a chur ar taispeáint agus chun cabhrú le haíonna teacht ar áiteanna nár thuig siad a bhí.

  Sheolamar catagóirí agus an rún againn go mbeadh catagóir ann i ndeireadh na dála do gach liostú. Tá áthas orainn a fheiceáil go bhfuil sibh ar bís ag na catagóirí nua, mar a léiríodh leis an iliomad smaointe atá roinnte agaibh le haghaidh catagóirí breise—idir thithe inbhuanaithe agus liostuithe atá oiriúnach do theaghlaigh, idir réadmhaoine i lár an bhaile agus thréimhsí fanachta ina bhfuil seirbhísí cianoifige.

  Chomh maith le comhoibriú leis an bpobal Óstach chun próiseas a fhorbairt chun catagóirí nua a chruthú, táimid ag iniúchadh bealaí chun ligean duit a sheiceáil cén chatagóir ina bhféadfadh do liostú a bheith. Cuirfimid sonraí ar fáil sna míonna amach romhainn.

  Idir an dá linn, is féidir leat roinnt rudaí a dhéanamh lena chinntiú go smaoinfear ar do liostú a chur i gcatagóirí. Cinntigh go bhfuil sonraí do liostaithe cothrom le dáta, iomlán agus cruinn. Chomh maith leis sin, bí cinnte agus cuir grianghraif iontacha le do liostú, toisc go bhfuil ardchaighdeán na ngrianghraf ar cheann de na príomhchritéir i gcatagóirí.

  Mar is gnáth, iarraimid ort do chuid aiseolais a roinnt nó páirt a ghlacadh i gCeardlann Óstach trí do Chlub Óstach áitiúil.

  Seans gur athraigh an t-eolas atá sa mhír seo ó foilsíodh í.

  Buaicphointí

  • Táimid ag roinnt treoirlínte nua faoi theidil liostuithe a chumadh

  • Tosófar ag taispeáint bhur dteideal liostaithe faoin 30 Meitheamh

  Airbnb
  10 Meith 2022
  Ar chabhraigh sé seo leat?