Léim chuig ábhar
Forithint COVID-19

Cuidigh le laoch teach a aimsiú

Tabhair tabhartas chun áiteanna fanachta do fhreagróirí ar línte tosaigh COVID-19 a mhaoiniú. Táimid ag obair le heagraíochtaí neamhbhrabúis lena chinntiú go sroichfidh do thabhartais na daoine a dteastaíonn siad uathu.

Rachaidh 100% chun cabhrú le freagróirí

Rachaidh do thabhartas chuig eagraíochtaí neamhbhrabúis a chabhraíonn le hoibrithe cúraim sláinte agus le céad fhreagróirí áiteanna le fanacht a aimsiú atá níos gaire dá n-othair, nó atá achar sábháilte óna dteaghlach féin.

Tá Airbnb ag tógáil uirlisí d'eagraíochtaí neamhbhrabúis chun cabhrú le freagróirí ar COVID-19

Chruthaíomar clár trínar féidir le heagraíochtaí neamhbhrabúis tithíocht a aimsiú d’fhoireann cúraim sláinte agus do na chéad fhreagróirí trí Airbnb. Le do chabhairse, is féidir leo áiteanna le fanacht a chur in áirithe do níos mó daoine fós.
International Medical Corps
International Rescue Committee