Léim chuig ábhar
Déanfar Airbnb.org de Thithe Oscailte
Rinneadh Airbnb.org, eagraíocht neamhbhrabúis 501(c)3 úrnua, de chlár Thithe Oscailte Airbnb. Go raibh maith agat as pobal Tithe Oscailte a chruthú linn. Táimid ar bís gur féidir leat bheith mar chuid den ré nua seo.
Tabhair cuairt ar Airbnb.org
Roinn do spás i gcomhair maitheasa.
Téigh le pobal óstach flaithiúil. Cuir do spás breise ar fáil saor in aisce do dhaoine a bhfuil tithíocht shealadach de dhíth orthu.
Roinn do spás i gcomhair maitheasa.
Téigh le pobal óstach flaithiúil. Cuir do spás breise ar fáil saor in aisce do dhaoine a bhfuil tithíocht shealadach de dhíth orthu.

Fuair os cionn 50,000 duine tithíocht shealadach a bhuí le hóstaigh ar Thithe Oscailte.

Conas a oibríonn an óstáil

1
Cruthaigh próifíl
Inis dúinn faoi do spás agus faoin fáth ar mian leat óstáil
2
Fan le hiarratas
Gheobhaidh tú teachtaireachtaí ó eagraíochtaí neamhbhrabúis nó ó aslonnaithe
3
Bí réidh le hóstáil
Aontóidh tú faoi dhátaí agus beidh an deis agat ionchais a leagan síos roimh ré

Conas is féidir leat óstáil

Tithíocht do theifigh

Cuir fáilte roimh dhaoine nua agus iad ag socrú isteach ina saol nua

De ghnáth bíonn na haíonna seo ag aistriú go cathair nua agus ag súil le himeascadh sa phobal. Tá na tréimhsí fanachta á gcomhordú ag eagraíochtaí fóirithinte do dhídeanaithe thar ceann a gcliant.
Fóirithint tubaiste

Bí mar chuid de phlean freagartha do thubaiste de chuid do phobail

Tarlaíonn na tréimhsí fanachta seo nuair a théann rud, ar nós falscaithe nó hairicín, i bhfeidhm ar phobal. Is daoine iad na haíonna a raibh orthu aslonnú nó is oibrithe fóirithinte iad atá ag teacht chun cabhair a thabhairt.

An chaoi a dtacaímid leat

Tá a fhios againn gur féidir leis seo bheith ina ghealltanas mór. Sin an fáth a ndéanaimid ár ndícheall chun acmhainní agus cosaintí a thairiscint roimh fhanacht agus lena linn.
Ardscagadh agus seiceálacha
Cé nach bhfuil aon scagchóras foirfe, grinnfhiosraímid ionadaithe gníomhaireachta agus aíonna a dhéanann áirithintí go díreach trí Airbnb i gcoinne liostaí faire rialála, sceimhlitheoireachta, agus smachtbhannaí ar fud an domhain.
Aisíocaíochtaí i leith damáiste réadmhaoine
Cé gur annamh a dhéantar damáiste de thaisme, tuigimid go bhféadfadh cosaint a bheith ag teastáil uait. Aisíocfaidh an Ráthaíocht don Óstach suas le $1,000,000 le gach óstach le haghaidh damáistí do réadmhaoin
Riachtanais agus fíoruithe d'aíonna
Roimh fhanacht ar bith, ní mór do bhaill foirne eagraíochtaí neamhbhrabúis nó d'aslonnaithe cuntas Airbnb a chruthú. Iarrfar orthu sonraí a chur ar fáil amhail a n-ainm iomlán, a ndáta breithe, grianghraf, uimhir fóin, seoladh ríomhphoist agus eolas íocaíochta.
Tacaíocht agus acmhainní fóin 24/7
Níl tú i d'aonar. Chomh maith le foireann tacaíochta 24/7 Airbnb do chustaiméirí, beidh teacht agat ar shainfhoireann chun ceist ar bith a fhreagairt duit faoi áirithint Tithe Oscailte.

Na daoine n-oibrímid leo

Táimid i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí iontaofa chun fíorthuiscint a fháil ar na pobail a bhfreastalaímid orthu agus ar an dóigh is fearr le cabhrú leo. Baineann na heagraíochtaí neamhbhrabúis seo úsáid as Tithe Oscailte chun cóiríocht a fháil dá gcliaint agus cuireann siad tacaíocht ar fáil d'óstaigh le linn fanachta.
An mian le d'eagraíocht neamhbhrabúis oibriú le Tithe Oscailte? Seol nóta chugainn.

Bí páirteach i bpobal ar mian leis rudaí a thabhairt ar ais i slí nua atá níos pearsanta.

An bhfuil ceisteanna agat?
Faigh freagraí inár nIonad Cabhrach nó déan teagmháil linn.
Tabhair cuairt ar an Ionad Cabhrach