Léim chuig ábhar
Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

  Modhnóireacht Díospóidí Airbnb le haghaidh Léirmheasanna

  De réir mar a leanann pobal agus táirge Airbnb ag fás, beimid tiomanta i gcónaí don pholasaí seo a nuashonrú nuair is gá chun a chinntiú go léireodh na léirmheasanna eispéiris ionraice phearsanta ár n-óstach agus ár n-aíonna.

  Creidimid gur córas léirmheasanna sláintiúil é córas ina dtugtar meas d'fhíor-aiseolas ár bpobail agus a chosnaíonn é. Ar an gcúis sin, glacaimid go han-dáiríre le baint aon léirmheasa. Is féidir leat Polasaí um Léirmheasanna Airbnb a léamh ina iomláine, ach i mbeagán focal, ciallaíonn sé seo gur féidir léirmheas a bhaint sna cásanna seo a leanas:

  Modhnóireacht le haghaidh claontachta

  Téitear chun lántairbhe ár bpobail nuair a thugtar léargas neamhchlaonta d’eispéireas an bhaill sa léirmheas. Baineann Airbnb léirmheasanna nuair a thaispeánann siad claontacht mhíchuí - mar shampla, toisc go bhfuil an léirmheastóir ag iarraidh an duine a bhfuil léirmheas á dhéanamh air nó uirthi a chur faoi bhagairt, go bhfuil coinbhleacht leasa aige nó aici, nó go bhfuil sé in iomaíocht leis an duine a bhfuil léirmheas á dhéanamh air nó uirthi.

  Sracaireacht nó dreasú

  Tá iarracht ar bith léirmheasanna nó freagraí léirmheasa a úsáid chun brú a chur ar úsáideoir rud a dhéanamh nach bhfuil sé d'oibleagáid air nó uirthi a dhéanamh ina mí-úsáid as léirmheasanna, agus ní cheadaímid é.

  Níl cead ag daoine a úsáideann Airbnb léirmheasanna dearfacha a cheangal le geallúintí cúitimh nó bagairt a dhéanamh go dtabharfar léirmheasanna diúltacha mura mbaintear an toradh inmhianaithe amach. D’fhéadfadh sé go ndéanfaí do chuntas Airbnb a shrianadh, a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh mar thoradh ar sháruithe.

  Toirmisctear leis an bpolasaí seo:

  • Aíonna a bhagraíonn léirmheasanna nó rátálacha a úsáid mar iarracht iallach a chur ar óstach aisíocaíochtaí, cúiteamh breise, nó léirmheas dearfach cómhalartach a thabhairt.
  • Óstach a iarrann ar aoi léirmheas nó rátáil dhearfach a fhágáil, nó athbhreithniú a dhéanamh ar léirmheas mar mhalairt ar aisíocaíocht pháirteach nó iomlán, nó ar léirmheas cómhalartach. Ní féidir le hóstaigh fanacht saor in aisce nó lascainithe a thairiscint a oiread mar mhalairt ar aoi léirmheas atá ann cheana a leasú.
  • Óstaigh nó aíonna a iarrann ar dhuine éigin bearta sonracha a dhéanamh a bhaineann le léirmheas mar mhalairt ar dhíospóid a réiteach.

  Ní thoirmeasctar leis an bpolasaí seo:

  • Ar aoi teagmháil a dhéanamh le hóstach le fadhb sula bhfágfaidh sé nó sí léirmheas.
  • Ar óstach nó aoi aisíocaíochtaí nó íocaíocht bhreise a lorg agus léirmheas a fhágáil - i gcás nach n-úsáidtear an léirmheas sin mar bhagairt dul i bhfeidhm ar thoradh réitigh.
  • Ar óstach a iarraidh ar aoi léirmheas nó rátáil dearfach mhacánta a fhágáil a léireoidh eispéireas dearfach.
  • Ar óstach nó ar aoi léirmheas a leasú laistigh de na srianta ama ar leasú.

  Coinbhleacht leasa

  Bainfimid léirmheasanna nuair a bhíonn comharthaí ann go ndearnadh an áirithint chun rátáil iomlán duine a mhéadú, nó i gcás go bhfuil amhras orainn nár tharla an fanacht riamh.

  Ní cheadaítear áirithintí bréige a ghlacadh mar mhalairt ar léirmheas dearfach, an dara cuntas a úsáid chun léirmheas a dhéanamh ort féin nó ar do liostú féin, nó rud luachmhar a chur ar fáil mar mhalairt ar léirmheasanna dearfacha. D’fhéadfadh sé go ndéanfaí do chuntas Airbnb a shrianadh, a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh mar thoradh ar sháruithe.

  Léirmheasanna iomaitheoirí

  Ní cheadaítear léirmheasanna a scríobhann iomaitheoirí (mar shampla, gnóthais, liostuithe nó eispéiris iomaíocha) chun daoine eile a dhíspreagadh ó na liostuithe nó na heispéiris sin a chur in áirithe nó gnó a chur i dtreo liostuithe nó eispéiris eile. D’fhéadfadh sé go ndéanfaí do chuntas Airbnb a shrianadh, a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh mar thoradh ar sháruithe.

  Sáruithe ar chosc ar chóisirí

  Féadfaimid léirmheasanna a bhaint i gcásanna áirithe nár chomhlíon an t-aoi na hionchais a leagtar amach inár bPolasaí um Chóisirí agus Imeachtaí le linn a fhanachta nó a fanachta. Bímid ag brath ar ár n-óstaigh bearta a dhéanamh chun iarracht a dhéanamh cóisir a stopadh sula mbeidh sí ina fadhb sábháilteachta nó ina núis don phobal máguaird. Aithnímid, áfach, go bhféadfadh léirmheas diúltach nach mbeadh cothrom don óstach a bheith mar thoradh ar chóisir a stopadh. D’fhonn idirghabháil a spreagadh agus tionchar na léirmheasanna claonta a íoslaghdú, d'fhéadfaí léirmheas aoi a bhaint nuair a bheidh dóthain doiciméad curtha ar fáil ag an óstach go ndearnadh sárú suntasach ar an bPolasaí um Chóisirí agus Imeachtaí. Mar sin féin, ní bhainfear na léirmheasanna seo má tá eolas ríthábhachtach iontu a bheadh an-ábhartha d’aíonna amach anseo.

  Modhnóireacht le haghaidh ábharthachta

  Le léirmheasanna, cuirtear eolas agus léargais ar fáil do bhaill an phobail a chabhraíonn leo cinntí áirithinte níos fearr a dhéanamh. Bíonn léirmheasanna ina gcuidiú mór nuair a thugann léirmheastóirí tuairisc chruinn ar a n-eispéireas agus nuair a thugann siad a dtuairimí ionraice.

  I gcás go bhfuil eolas i léirmheas nach mbaineann le heispéireas mar óstach nó mar aoi, nó atá dírithe ar rud nach bhfuil locht ag an duine a bhfuil an léirmheas á dhéanamh air nó uirthi, measfaidh ár bhfoireann modhnóireachta ábharthacht an léirmheasa trí mheasúnú a dhéanamh ar:

  1. An dtugtar tuairisc ar eispéireas an léirmheastóra sa léirmheas agus an dtugtar a dhearcadh nó a dearacadh pearsanta ann?
  2. An bhfuil an léirmheas ina chuidiú do bhaill eile de phobal Airbnb? An dtugtar eolas riachtanach ann faoi óstach nó aoi, liostú, nó eispéireas a chuideodh le daoine eile cinntí áirithinte níos eolasaí a dhéanamh?

  Má chinneann Airbnb nach bhfuil aon eolas ábhartha sa léirmheas faoi óstach nó aoi, liostú, nó eispéireas, d'fhéadfaí an léirmheas a bhaint. D'fhéadfaí léirmheasanna nach bhfuil iontu ach eolas neamhbhainteach den chuid is mó a bhaint chomh maith, ach i gcás nach mbeifí ag súil go mbeadh an t-eolas atá ábhartha ar shlí eile ina eolas fiúntach do chinntí áirithinte ball eile den phobal amháin.

  Samplaí de sháruithe agus neamhsháruithe ar ábharthacht

  Neamhábhartha: "Bí cúramach faoi na tiománaithe tacsaí sa chathair seo, glacann siad na bealaí is measa!"

  Ábhartha: "Bí cúramach faoi na tiománaithe tacsaí sa chathair seo, glacann siad na bealaí is measa! Anuas air sin, tháinig mé go dtí an liostú seo agus bhí an-drochbhail ar fad air agus ní dhearna an t-óstach aon rud ar chor ar bith faoi mo bhuarthaí."

  Neamhábhartha: "Bréagadóir amach is amach a bhí san aoi seo. Níl seans dá laghad gur fíordhochtúir í. "

  Ábhartha: "Bhí an t-aoi déanach ag seiceáil isteach agus ansin thosaigh sí ag béiceadh orm mar gheall nár mhúscáil mé tapa go leor chun í a ligean isteach. Bhí sí drochbhéasach agus b'éasca cur as di le linn thréimhse iomlán na háirithinte. Déarfainn nach bhfuil dóigh rómhaith aici le hothair."

  Modhnóireacht le haghaidh áirithintí a cuireadh ar ceal

  Tugann Airbnb deis duit léirmheasanna a phostáil d’aon áirithint a cuireadh ar ceal i ndiaidh 12:00 AM ar an lá don tseiceáil isteach. Déanaimid é seo chun aiseolas a bhailiú ar na cuimhní is ríthábhachtaí de d’eispéireas taistil, cé acu an é sin aiseolas faoi chumarsáid, sáruithe ar rialacha tí, fadhbanna le liostú ag an tseiceáil isteach, srl.

  Má chinneann tú léirmheas a fhágáil ar áirithint a cuireadh ar ceal, iarraimid aiseolas atá ábhartha don rud a bhí i gceist go pearsanta duit a thabhairt amháin. I gcásanna inar féidir le Airbnb a dheimhniú gur fágadh léirmheas ar áirithint a cuireadh ar ceal, agus go bhfuil eolas sa léirmheas nach mbaineann lenár bpobal (mar shampla, frustrachas faoi chealú eitilte, srl.), féadfar an léirmheas a bhaint.

  An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?