Taispeánfar moltaí i ndiaidh duit an t-ionchur cuardaigh a chlóscríobh. Úsáid na saigheada suas agus síos chun athbhreithniú a dhéanamh. Úsáid Iontráil chun roghnú. Más frása é an roghnúchán, cuirfear an frása sin isteach lena chuardach. Más nasc é an moladh, nascleanfaidh an brabhsálaí chuig an leathanach sin.
Rialacha
Aoi

Riachtanais sláinte agus sábháilteachta maidir le tréimhsí fanachta Airbnb

Le linn phaindéim COVID-19, tá sé tábhachtach go gcoinneofá cuimhne ar an tsláinte agus ar an tsábháilteacht. Chruthaíomar sraith de chleachtais sábháilteachta éigeantacha maidir le COVID-19 d’Óstaigh agus d’aíonna liostuithe Airbnb, bunaithe ar threoir ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus ó Lárionaid SAM um Ghalair a Rialú. Lena chois sin, ba cheart go mbeadh eolas agat ar na treoirlínte ginearálta sláinte agus sábháilteachta maidir le COVID-19, ba cheart duit leanúint le monatóireacht a dhéanamh ar shrianta agus ar chomhairle taistil rialtais is infheidhme, agus na treoirlínte náisiúnta agus áitiúla go léir a leanúint.

Tá treoirlínte agus cláir tugtha isteach ag Airbnb le dul i ngleic le hábhair imní sláinte agus sábháilteachta ach ní féidir fáil réidh le gach riosca leis na bearta seo . Go háirithe má tá tú i gcatagóir ardriosca (m.sh: daoine os cionn 65 bliain d’aois nó daoine ar a bhfuil riochtaí sláinte atá ann cheana amhail diaibéiteas nó galar croí), molaimid treoir ghairmiúil a fháil agus réamhchúraimí breise a ghlacadh agus an cinneadh á dhéanamh agat fanacht nó eispéireas a chur in áirithe ar Airbnb. Faigh tuilleadh eolais faoi threoirlínte sláinte agus sábháilteachta le haghaidh Óstaigh agus aíonna Eispéiris Airbnb.

Cleachtais sábháilteachta COVID-19 (riachtanach)

Masc a chaitheamh agus cloígh le scaradh sóisialta nuair a éilítear é sin le dlíthe nó treoirlínte áitiúla

Nuair a éilítear é le dlíthe nó treoirlínte áitiúla, ní mór do gach óstach agus aoi aontú leis an méid seo a leanas:

 • Masc nó clúdach aghaidhe a caitheamh agus tú ag caidreamh go pearsanta
 • Coinnigh achar 6 troithe/2 mhéadar amach óna chéile i gcónaí

Lean próiseas glantacháin fheabhsaithe 5 chéim Airbnb idir gach fanacht

Ceanglaítear ar gach Óstach agus aoi na cleachtais sábháilteachta COVID-19 a leagtar amach thuas a leanúint, de réir mar is infheidhme, lena n-áirítear próiseas glantacháin fheabhsaithe 5 chéim Airbnb idir tréimhsí fanachta aíonna. D’fhéadfadh sé go gcuirfí bac ar fhéilirí Óstach nach n-aontaíonn leis na cleachtais seo. D’fhéadfadh iarmhairtí eile a bheith i bhfeidhm ar aon Óstach nó aoi a sháraíonn na treoirlínte seo arís agus arís eile, lena n-áirítear fionraí cuntais nó baint den phobal.

Treoir bhreise maidir le taisteal agus óstáil le linn COVID-19

Ná taisteal agus ná téigh i mbun óstála má nochtadh thú le déanaí do COVID-19 nó má tá a chomharthaí ort

Chun sláinte agus sábháilteacht ár bpobail a chosaint, is é polasaí Airbnb nár cheart d’Óstaigh (agus gach duine a d’fhéadfadh a bheith ag an liostú roimh fhanacht nó le linn fanachta) dul isteach ina liostú (liostuithe) nó bheith ag caidreamh lena n-aíonna, agus níor cheart d’aíonna seiceáil isteach i liostú más fíor aon cheann díobh seo a leanas:

 • Tá ionfhabhtú gníomhach ort nó fuair tú toradh deimhneach ar thástáil le haghaidh COVID-19 le 14 lá anuas
 • Tá amhras ort go bhfuil tú tinn nó gur nochtadh thú agus tá tú ag fanacht le torthaí tástála chun diagnóis COVID-19 a dheimhniú nó a shéanadh
 • Tá tú ag taispeáint comharthaí nó tá imní ort go bhféadfá a bheith ionfhabhtaithe le COVID-19
 • Bhí dlúth-theagmháil leanúnach agat le duine ar deimhníodh go bhfuil sé nó sí ionfhabhtaithe le COVID-19 nó a bhfuil amhras ort go bhfuil sé nó sí ionfhabhtaithe le COVID-19, le 14 lá anuas*

Chun tuilleadh sonraí a fháil faoi cad ba cheart a dhéanamh i gcás tinnis nó nochtadh do COVID-19, athbhreithnigh na doiciméid seo a leanas:

*Tabhair faoi deara go bhfuil Áiteanna Fanachta ar an Líne Thosaigh faoi réir caighdeáin éagsúla.

Nigh do lámha go rialta

Cinntigh go nífidh tú do lámha go minic, go háirithe má bhíonn tú i dteagmháil le daoine lasmuigh de d’áirithint agus má theagmhaíonn tú le dromchlaí agus le huirlisí i spás comhroinnte nó in áit choiteann.

 • Nigh do lámha i gceart le gallúnach agus uisce ar feadh 20 soicind ar a laghad
 • Mura bhfuil gallúnach agus uisce ar fáil go héasca, bain úsáid as díghalrán láimhe ina bhfuil 60% d'alcól ar a laghad; clúdaigh do lámha agus cuimil le chéile iad go dtí go mbeidh siad tirim

  Lean do dhlíthe nó do threoirlínte áitiúla maidir le maisc agus scaradh sóisialta in áiteanna coiteanna agus i spásanna comhroinnte

  Nuair a bheidh tú in áit choiteann nó i spás comhroinnte (mar Óstach nó mar aoi), lean do dhlíthe agus do threoirlínte áitiúla maidir le masc a chaitheamh agus coinneáil amach ó dhuine ar bith nach cuid de d’áirithint é nó í. Ba cheart d’Óstaigh smaoineamh ar sheiceáil isteach gan teagmháil a chur ar fáil nuair is féidir.

  Cuimhnigh, má bhíonn tú míchompordach ag fanacht i seomra príobháideach nó i spás comhroinnte, smaoinigh ar áit go léir a chur in áirithe ina ionad sin. Má bhíonn tú míchompordach ag óstáil seomra príobháideach nó spás comhroinnte, is féidir leat an áit go léir a liostú, nó an óstáil a chur ar sos mura féidir sin a dhéanamh.

  Ba cheart d’Óstaigh treoirlínte áitiúla a leanúint chomh maith maidir le seomraí príobháideacha agus spásanna comhroinnte a óstáil, agus maidir le líon iomlán na ndaoine a bhfuil cead acu teacht le chéile sa liostú.

  Tabhair do d'aire: Ón 20 Lúnasa 2020, d’fhógair Airbnb toirmeasc domhanda ar gach cóisir agus ar gach imeacht ag liostuithe Airbnb, agus uasteorainn 16 dhuine ar áitíocht san áireamh. Beidh an toirmeasc seo ar chóisirí i bhfeidhm ar gach áirithint amach anseo ar Airbnb agus beidh sé i bhfeidhm feasta go dtí go bhfógrófar a mhalairt. Léigh ár bPolasaí um Chóisirí agus Imeachtaí le haghaidh tuilleadh eolais.

  Treoirlínte breise d'Óstaigh seomraí príobháideacha agus spásanna comhroinnte

  Ba cheart d’Óstaigh liostuithe, ina bhfuil seomraí príobháideacha nó spásanna comhroinnte, an méid seo a leanas a dhéanamh chomh maith:

  • Cuir teorainn le líon na n-aíonna de réir mar is gá chun scaradh sóisialta a éascú i ngach áit choiteann nuair a éilítear sin le dlíthe nó treoirlínte áitiúla.
  • Aeráil gach áit choiteann le linn an fhanachta, nuair a bheidh sé slán sábháilte é sin a dhéanamh, mar a shonraítear sa phrótacal glantacháin
  • Glan agus sláintigh gach áit choiteann (amhail seomraí folctha agus cistineacha) chomh minic agus is féidir

  D'fhéadfadh roinnt rialtas srianta a chur ar sheomraí príobháideacha nó comhroinnte a óstáil nó d'fhéadfaidís oibleagáidí nó ceanglais bhreise a fhorchur maidir leis na spásanna sin. Cinntigh go ndéanfaidh tú aon treoir bhreise shábháilteachta agus ghlantacháin ón rialtas agus/nó ó údaráis sláinte i do dhlínse áitiúil a athbhreithniú agus a leanúint.

  Cad ba cheart duit a dhéanamh má fhaigheann tú toradh deimhneach ar thástáil le haghaidh COVID-19 le linn d'fhanachta nó ina dhiaidh

  Má fuair tú toradh deimhneach le haghaidh COVID-19 le déanaí nó má thosaigh tú ag tabhairt siomptóim COVID-19 faoi deara, smaoinigh ar aon duine a d’fhéadfadh a bheith faoi thionchar nó a d’fhéadfadh a bheith nochta, chomh maith le húdaráis áitiúla ábhartha a chur ar an eolas.

  Ar chuidigh an mhír seo?

  Do Phríobháideacht

  Úsáidimid fianáin agus teicneolaíochtaí cosúla eile chun cabhrú le hábhar a phearsantú, fógraí a chur in oiriúint agus a thomhas, agus chun eispéireas níos fearr a sholáthar. Trí chliceáil ar OK nó trí rogha a chasadh air in Roghanna Fianán, aontaíonn tú leis seo, mar a mhínítear inár bPolasaí Fianán. Chun roghanna a athrú nó toiliú a tharraingt siar, nuashonraigh do Roghanna Fianán, le do thoil.