Léim chuig ábhar
Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta

    Cá fhad a choinníonn Airbnb sonraí pearsanta?

    Coinnímid na sonraí a bhaineann le do chuntas úsáideora chomh fada agus a bhíonn cuntas Airbnb agat. Má dhúnann tú do chuntas Airbnb, scriosfaimid do shonraí pearsanta mar a thuairiscítear iad inár bPolasaí Príobháideachais.

    Tá sonraí áirithe ann a fhéadfaimid a choinneáil níos faide mar is gá nó mar a cheadaítear de réir an dlí. Mar shampla, ceanglaítear orainn sonraí áirithe a choinneáil a bhaineann le hidirbhearta íocaíochta ar feadh roinnt blianta. Nó, is féidir linn roinnt sonraí a choinneáil ar chúiseanna braite calaoise nó sábháilteachta.

    An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?