Léim chuig ábhar
  Déan nascleanúint chun teacht ar thorthaí molta
  Buneolas ar Airbnb

  Polasaí um Imthosca Maolaitheacha

  Tabhair faoi deara, le do thoil: Ní phléitear imthosca a bhaineann leis an bpaindéim coróinvíris (COVID-19) sa mhír seo. Déan athbhreithniú ar ár mír ar imthosca maolaitheacha a bhaineann le COVID-19 le tuilleadh eolais a fháil maidir le clúdach imthosca a bhaineann le COVID-19, agus go háirithe na teorainneacha clúdaigh d’áirithintí a rinneadh tar éis an 14 Márta 2020.

  Baineann an polasaí seo le seiceáil isteach ar an 19 Eanáir 2021, nó ina dhiaidh sin. Maidir le seiceáil isteach i ndiaidh an dáta sin, beidh an polasaí nuashonraithe atá ar fáil thíos i bhfeidhm.

  I bhfeidhm go dtí an: 19 Eanáir 2021

  An tslí a n-oibríonn sé

  B'fhéidir go mbeimid in ann aisíocaíocht a thabhairt duit nó na pionóis as cealú a tharscaoileadh más gá duit áirithint a chur ar ceal mar gheall ar imthosca gan choinne nach bhfuil smacht agat orthu. Anseo thíos tá liosta de na cúinsí atá clúdaithe inár bPolasaí um Imthosca Maolaitheacha. Sula gcuirfidh tú an áirithint ar ceal, seiceáil go bhfuil d’imthosca san áireamh sa liosta thíos agus gur féidir leat na doiciméid riachtanacha a sholáthar.

  Tá sé tábhachtach nach ndéanfaidh tú dearmad nach bhfuil cealuithe gan phionós ar fáil ach amháin i gcás imthosca maolaitheacha a tharlaíonn roimh an dáta oifigiúil don tseiceáil isteach do d'áirithint. De bhreis air sin, ní bhaineann ár bPolasaí um Imthosca Maolaitheacha le háirithintí Luxe nó Luxury Retreats, atá faoi réir Polasaí Luxe um Aíonna a Aisíoc faoi leith.

  Cásanna a n-éilítear doiciméid ina leith

  Bás óstaigh, aoi, nó a gcomhóstaigh, aoi bhreise, garghaoil teaghlaigh, nó cúramóra. Iarrfar ort ceann de na doiciméid seo a sholáthar:

  • Teastas báis
  • Tuairisc bháis
  • Alt nuachta ina n-ainmnítear an duine a fuair bás
  • Tuairisc ó na póilíní

  Tinneas nó gortú tromchúiseach gan choinne a chuireann isteach ar óstach, aoi nó aon bhall den ghrúpa taistil. Iarrfar ort ráiteas a chur ar fáil ó lia ag deimhniú nach féidir leis an duine óstáil nó taisteal mar gheall ar thinneas nó ar ghortú tromchúiseach gan choinne. Chomh maith leis sin, ní mór an dáta ar an ráiteas a bheith tar éis an dáta ar a ndearnadh an áirithint agus ní mór é a chur isteach laistigh de 14 lá ón gcealú. I láthair na huaire, ní chlúdaíonn ár bPolasaí um Imthosca Maolaitheacha fadhbanna sláinte a bhí ann cheana agus a bhí ar eolas ag an úsáideoir nuair a rinneadh an áirithint.

  Oibleagáidí faoi shainordú an rialtais lena n-áirítear dualgas giúiré, srianta taistil, láithreas os comhair na cúirte, agus imscaradh míleata. Iarrfar ort cóip den fhógra oifigiúil ar a bhfuil dáta tar éis dháta na háirithinte a chur ar fáil, ina mbeidh ainm an duine a bhfuil an oibleagáid á comhlíonadh aige nó aici.

  Damáiste agus cothabháil réadmhaoine agus fadhbanna fóntais gan choinne don liostú Airbnb a fhágann nach bhfuil sé sábháilte aíonna a óstáil nó nach féidir le haíonna rochtain a fháil ar bhunsaoráidí mar uisce reatha. Ní áirítear leis seo obair athchóirithe phleanáilte. Iarrfar ort na doiciméid uile seo a leanas a chur ar fáil:

  • Cruthúnas go bhfuil an fhadhb á socrú
  • Meastachán ar cén uair a bheidh sí socraithe
  • Sonrasc maidir leis na deisiúcháin atá á ndéanamh
  • Grianghraif den damáiste

  Cur isteach ar iompar a fhágann nach féidir taisteal chuig do cheann scríbe, lena n-áirítear dúnadh bóithre agus cealuithe eitiltí nuair nach bhfuil bealaí eile taistil ann. Áirítear leis seo dúnadh agus cealuithe de bharr tubaistí nádúrtha amhail creathanna talún nó stoirmeacha troma. Iarrfar ort fógra a chur ar fáil maidir le dúnadh an bhóthair, nó doiciméid ón aerlíne ina sonraítear gur cuireadh an eitilt ar ceal agus doiciméid tacaíochta ina ndeimhnítear nach féidir taisteal chuig do cheann scríbe.

  Cealuithe traenach, bus nó báid farantóireachta i gcás nach raibh aon turais mhalartacha ar fáil an lá céanna. Iarrfar ort doiciméid a chur ar fáil ina dtaispeántar go soiléir nach raibh an t-iompróir ag feidhmiú ar an lá sin, mar shampla seat scáileáin de láithreán gréasáin na cuideachta nó nasc chuig ráiteas oifigiúil ón iompróir.

  Cásanna a dteastaíonn athbhreithniú speisialta ina leith

  Níl aon doiciméid riachtanacha ann do na cásanna seo, ach déanfaidh ár bhfoireann speisialaithe athbhreithniú ar gach cás lena dheimhniú go bhfuil tionchar díreach á imirt ort.

  Áirithintí Tithe Oscailte atá curtha ar ceal. Tuilleadh eolais faoi Thithe Oscailte.

  Tubaistí nádúrtha, gníomhaíocht sceimhlitheoireachta, agus corraíl shibhialta/pholaitiúil a chuireann bac ar an aoi taisteal chuig an gceann scríbe, nó uaidh, nó a fhágann nach bhfuil sé sábháilte aíonna a óstáil.

  Galar nó breoiteacht eipidéimeach a théann i bhfeidhm go tobann ar réigiún nó ar ghrúpa iomlán daoine. Ní áirítear leis seo galair atá ann cheana a bhaineann le ceantar—mar shampla, maláire sa Téalainn nó fiabhras deinge i Haváí. Déanfar cinneadh ar aon nuashonruithe ar ár bpolasaí maidir le ráig de ghalar, agus raon feidhme cur i bhfeidhm polasaí, bunaithe ar fhógraí ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus ó údaráis áitiúla.

   Srianta taistil atá á bhforchur ag rialtas, gníomhaireacht um fhorfheidhmiú an dlí, nó arm a chuireann srian ar thaisteal chuig suíomh an liostaithe nó an eispéiris, nó uaidh.

   Treoracha maidir le bagairtí sábháilteachta agus slándála atá eisithe le haghaidh shuíomh an liostaithe nó an eispéiris, nó láthair imeachta an aoi.

   Bristeacha fóntas riachtanach a théann i bhfeidhm ar shuíomh an liostaithe nó an eispéiris.

   Athruithe ar riachtanais víosa nó pas a fhágann nach féidir taisteal chuig an gceann scríbe. Ní chuimsíonn sé seo doiciméid taistil atá caillte nó imithe in éag.

   Céard le déanamh anois

   Má dheimhnigh tú go gcomhlíonann do chás na riachtanais thuas, cuir d'áirithint tithed'Eispéireas Airbnb ar ceal ar dtús. Má thagann d’áirithint faoi imthoisc mhaolaitheach aitheanta, cuirfear in iúl duit go gcáilíonn d’áirithint le haghaidh cealú saor ó phionós, agus gheobhaidh tú aisíocaíocht iomlán más aoi thú.

   Mura gcáilíonn d’áirithint go huathoibríoch, lean ar aghaidh le d'áirithint a chur ar ceal agus ansin déan teagmháil linn chun éileamh a dhéanamh. Rachaimid trí na chéad chéimeanna eile leat, lena n-áireofar aon doiciméid riachtanacha a chur isteach agus fanacht lenár bhfoireann athbhreithniú a dhéanamh ar do chás. Ní mór éilimh a chur isteach laistigh de 14 lá ón gcealú.

   Tabhair do d'aire: Tá feidhm ag an bPolasaí um Imthosca Maolaitheacha thíos maidir le gach seiceáil isteach ar an 20 Eanáir 2021 nó ina dhiaidh sin. Maidir le gach seiceáil isteach roimh an 20 Eanáir 2021, beidh an Polasaí thuas i bhfeidhm fós. Ní thiocfaidh aon athrú ar chur i bhfeidhm an Pholasaí seo maidir le COVID-19 nuair a thiocfaidh an Polasaí nua i bhfeidhm ar an 20 Eanáir 2021, agus beidh formhór na n-imthosca a bhaineann le COVID-19 fós eisiata.

   Polasaí um Imthosca Maolaitheacha

   Dáta éifeachtach: 20 Eanáir 2021

   Forléargas

   Mínítear sa Pholasaí um Imthosca Maolaitheacha seo an dóigh a láimhseáiltear cealuithe i gcás go dtiocfadh teagmhais gan choinne nach mbeadh neart agat orthu chun cinn i ndiaidh duit áirithint a dhéanamh agus go mbeadh sé dodhéanta nó mídhleathach d’áirithint a chríochnú dá mbarr. Baineann an Polasaí seo le háirithintí maidir le lóistíní agus Eispéiris araon.

   Nuair a cheadaítear cealú leis an bPolasaí seo, rialóidh sé agus tabharfar tosaíocht dó thar pholasaí cealaithe na háirithinte. Is féidir le haíonna a bhfuil tionchar ag teagmhas orthu a chlúdaítear sa Pholasaí seo a n-áirithint a chur ar ceal agus aisíocaíocht airgid, creidmheas taistil, agus/nó comaoin eile a fháil, ag brath ar na himthosca. Is féidir le hóstaigh a bhfuil tionchar ag teagmhas orthu atá clúdaithe sa Pholasaí seo áirithint a chur ar ceal gan aon iarmhairtí dochracha, ach, ag brath ar na himthosca, d'fhéadfaí bac a chur ar a bhféilirí le haghaidh dátaí na háirithinte a cuireadh ar ceal.

   Cad iad na teagmhais atá clúdaithe

   Úsáideann an Polasaí seo an téarma “Teagmhas” chun tagairt a dhéanamh do na cásanna seo a leanas a tharlaíonn i ndiaidh na háirithinte, nach rabhthas ag súil leo tráth na háirithinte, agus a chuireann cosc nó toirmeasc dlíthiúil ar chríochnú na háirithinte.

   Athruithe ar riachtanais taistil an rialtais. Athruithe gan choinne ar riachtanais víosa nó pas arna bhforchur ag gníomhaireacht rialtais lena gcuirtear cosc ar thaisteal chuig an gceann scríbe. Ní áirítear leis seo doiciméid taistil a cailleadh nó atá imithe in éag nó imthosca pearsanta eile a bhaineann le húdarú aoi chun taisteal.

   Éigeandálaí agus eipidéimí dearbhaithe. Éigeandálaí áitiúla nó náisiúnta, eipidéimí, paindéimí agus éigeandálaí sláinte poiblí a d'fhógair rialtas. Ní áirítear leis seo galair atá ann cheana ar galair cheantracha iad nó a bhaineann go coitianta le ceantar—mar shampla, maláire sa Téalainn nó fiabhras deinge i Haváí.

   Srianta taistil an rialtais. Srianta taistil arna bhforchur ag gníomhaireacht rialtais lena gcuirtear cosc nó toirmeasc ar thaisteal chuig Suíomh an Liostaithe, ar fhanacht ag Suíomh an Liostaithe nó ar fhilleadh as Suíomh an Liostaithe. Ní áirítear leis seo treoir thaistil neamhcheangailteach agus treoir chosúil ón rialtas.

   Gníomhartha míleata agus cogaíocht eile. Gníomhartha cogaidh, cogaíocht, ionradh, cogadh cathartha, sceimhlitheoireacht, pléascanna, buamáil, reibiliúin, círéibeacha, éirí amach, neamhord sibhialta, agus corraíl shibhialta.

   Tubaistí nádúrtha. Tubaistí nádúrtha, foichí Dé, briseadh mórscála fóntas riachtanach, brúchtaí bolcánacha, súnámaithe, agus teagmhais aimsire neamhghnácha eile. Ní áirítear leis seo dálaí aimsire nó dálaí nádúrtha atá coitianta go leor le gur féidir iad a thuar sa suíomh sin—mar shampla, hairicíní a tharlaíonn le linn shéasúr na hairicíní in Florida.

   An méid nach gclúdaítear

   Gach rud eile. Ní cheadaíonn an Polasaí seo ach cealuithe maidir leis na Teagmhais a bhfuil cur síos déanta orthu thuas. Tá gach rud eile eisiata. I measc samplaí de chásanna nach gceadaítear cealuithe faoin bPolasaí seo tá: galar, tinneas nó gortú gan choinne; oibleagáidí rialtais amhail dualgas giúiré, láithreas os comhair na cúirte nó dualgais mhíleata; treoracha taistil nó treoir eile rialtais (nach bhfuil toirmeasc nó toirmeasc taistil i gceist); cealú nó athsceidealú imeachta dá ndearnadh an áirithint; agus cur isteach ar iompar nach mbaineann le Teagmhas atá clúdaithe amhail dúnadh bóithre, chomh maith le cealuithe eitilte, traenach, bus agus báid farantóireachta. Má chuireann tú an áirithint ar ceal sna cásanna seo, cinnfear an méid a aisíocfar leis an bpolasaí cealaithe a bhaineann leis an áirithint.

   Céard le déanamh anois

   Má thugaimid fógra duit nó má fhoilsímid eolas lena ndeimhnítear go mbaineann an Polasaí seo le d’áirithint, lean na treoracha cealaithe a chuirimid ar fáil, le do thoil. Nuair a bheidh fógra tugtha againn duit nó nuair a bheidh eolas foilsithe againn faoin dóigh a bhfuil feidhm ag an bPolasaí seo, ba cheart go mbeadh an rogha agat an áirithint a chur ar ceal faoin bPolasaí seo trí dhul chuig do leathanach Turas agus an áirithint lena mbaineann a chur ar ceal. Má chreideann tú go mbaineann an Polasaí seo le d’áirithint, ach nár thugamar fógra duit nó nár fhoilsíomar eolas faoin Teagmhas,déan teagmháil linn, le do thoil, chun d’áirithint a chur ar ceal. I ngach cás, ba cheart duit bheith réidh le doiciméid a chur ar fáil ina dtaispeántar an dóigh a bhfuil tionchar ag an Teagmhas ort féin nó ar d’áirithint.

   Má bhíonn ceisteanna ar bith agat, déan teagmháil linn, le do thoil.

   Rudaí eile le bheith feasach ortu

   Baineann an Polasaí seo le gach áirithint lena bhfuil an dáta don tseiceáil isteach ar an dáta éifeachtach nó ina dhiaidh sin. Ní bhaineann an Polasaí seo le háirithintí Luxe, atá faoi réir Polasaí Luxe um Aíonna a Aisíoc faoi leith.

   Míreanna gaolmhara
   An bhfuair tú an cúnamh a bhí uait?
   Nach bhfuil tú in ann na rudaí a theastaíonn uait a fháil?
   Aimsigh ábhar a bhaineann go sonrach le catagóir sna codanna eile seo den Ionad Cabhrach.