Is í an chuimsitheacht tús agus deireadh ár gcuideachta

Ní féidir bheith ar do shuaimhneas gan éagsúlacht gan chuimsiú. Le domhan a chruthú inar féidir le daoine a bheith ar a suaimhneas in aon áit, caithfimid fíorbhearta a dhéanamh chun ionad oibre a thógáil ina bhfuil fáilte roimh chách agus ina n-éistear le gach tuairim.

Inscne Dhomhanda ag Airbnb

Inscne Dhomhanda ag Airbnb

2018

2017


Inscne SAM ag Airbnb

Inscne SAM ag Airbnb

2018

2017


Cine agus Eitneacht SAM ag Airbnb

Cine agus Eitneacht SAM ag Airbnb

Is é an rud atá i gceannaireacht leibhéal 11 nó níos airde, go bhfuil tuarascáil dhíreach amháin ar a laghad acu, nach oibrí sealadach, oibrí conartha nó intéirneach iad.**
Is ionann teicniúil agus foirne a bhaineann leis an Innealtóireacht, le Táirgí, le Dearadh, leis an Eolaíocht Sonraí (Anailísíocht) agus leis an Teicneolaíocht Faisnéise. Gan Cúntóirí Feidhmiúcháin ná Comhordaitheoirí Foirne san áireamh.**
Cuimsíonn innealtóireacht gach duine laistigh dár n-eagraíocht Innealtóireachta. Gan Cúntóirí Feidhmiúcháin ná Comhordaitheoirí Foirne san áireamh.**

Able@

Is grúpa é Able@ ar son fostaithe ag a bhfuil gach sórt cumais agus ar a bhfuil gach sórt míchumais, idir shofheicthe agus dhofheicthe, agus is iad ár gcomhghuaillithe freisin. Ceapadh Able@ chun misneach agus cumhacht a thabhairt dá chuid ball agus é go mór i mbun abhcóideachta le daoine a chur ar an eolas faoinár riachtanais uathúla agus le lóistíní a fheabhsú dúinn.

AirPride@

Tagann lucht AirPride@ le chéile go rialta agus is é a mhisean go mbeidh Airbnb ina áit iontach i gcónaí le bheith ag obair do dhaoine LADT. Pleanálaimid imeachtaí sóisialta agus iarrachtaí deonacha atá dírithe ar lucht LADT, agus oibrímid chun an oifig mhór a chur ar an eolas trí imeachtaí ar nós Pride agus painéil oideachasúla inmheánacha.

Asians@

Is comharghrúpa é Asians@ atá comhdhéanta de Ghrúpaí Mhuintir & Chultúr na hÁise agus Oileáin an Aigéin Chiúin (API) a chuireann spás ar fáil don tacaíocht agus don abhcóideacht. Déanaimid ár ndícheall a chinntiú go bhfuil na baill go léir ar a suaimhneas ag Airbnb, laistigh den chuideachta agus inár bpobal domhanda Óstach agus Aíonna.

Black@

Tá Black@ ag déanamh gach iarracht lena chinntiú go bhfuil gach aon bhall ar a shuaimhneas ag Airbnb. Cuirimid spás cruinnithe sábháilte ar fáil d'fhostaithe agus do chomhghleacaithe Dubha chun éagsúlacht chiníoch agus eitneach a phlé in iarrachtaí earcaíochta, coinneála agus pobail ag Airbnb.

Foreignairs@

Tugann Foreignairs@ ómós do chúlraí éagsúla fhostaithe Airbnb. Cuirimid fáilte roimh inimircigh agus roimh mhuintir na háite inár bpobal fostaithe chun teacht le chéile agus eispéiris, acmhainní agus dearcthaí fíordhomhanda a roinnt a bhaineann le bheith ar do shuaimhneas in áit ar bith.

Juntos@

Juntos podemos! Tugann Juntos@ ómós do na cosúlachtaí agus don éagsúlacht a bhaineann lenár gcultúr. Déanaimid ár ndícheall oideachas, ardú céime agus tacaíocht a thabhairt dár bpobail Latinx trí imeachtaí deonacha, féilte, léachtaí, agus deiseanna for-rochtana.

Natives@

Cruthaíodh Natives@ chun guth láidir a thabhairt do phobail dúchasacha, do Dhúchasaigh Mheiriceá, do bhaill de na Chéad Náisiúin, d'Ionúitigh agus do Bhundúchasaigh i bpobal Airbnb. Coinnímid ár gcultúir beo trí fheasacht agus ómós frithpháirteach a chur chun cinn, agus cothaímid bród i ngach duine a bhfuil an oidhreacht seo aige.

Nerdettes@

Tá Nerdettes@ ar son ban san innealtóireacht, san eolaíocht sonraí agus in ITX! Bíonn cruinnithe rialta againn lenár n-eispéiris a roinnt agus le tacú lena chéile chun constaicí a bhaint chun go ndéanfaidh gach uile dhuine go maith. Bí linn ag ár lón míosúil agus cuir tú féin in aithne don phobal!

Parents@

Is grúpa tacúil é Parents@ do thuismitheoirí ag a bhfuil leanaí, tá sé tiomanta do chultúr atá sláintiúil do thuismitheoirí agus dá dteaghlach a chruthú. Roinnimid acmhainní maidir le cúram leanaí, oideachas, tuismitheoireacht, taisteal le páistí, filleadh ar an obair tar éis na breithe agus níos mó.

Tribe@

Thosaigh Tribe@ mar ghrúpa do dhuine ar bith a bhfuil suim acu i saol agus i gcultúr na nGiúdach ag Airbnb, agus leathnaigh sé ina áit do chách chun cultúir reiligiúnacha agus eitneacha a roinnt le pobal fostaithe Airbnb. Buailimid le chéile le hacmhainní agus eispéiris a roinnt, agus le garspriocanna agus éachtaí a cheiliúradh!

Veterans@

Tugann Veterans@ ómós don mhéid a rinne agus a chaill iarshaighdeoirí seirbhíse na bhFórsaí Armtha. Tacaímid le cúiseanna iarshaighdiúirí sa bhaile agus sa phobal domhanda, agus ina measc siúd tá earcú iarshaighdiúirí ag Airbnb agus tacaíocht do theaghlaigh mhíleata, saighdiúirí agus iarshaighdiúirí faoi mhíchumas nó loite.

Women@

Is áit shábháilte é an grúpa Airfinity Women@ do gach bean ag Airbnb agus dóibh siúd a thacaíonn leo. Táimid tiomanta do phobal oscailte a chothú le haghaidh díospóireachtaí faoi na dúshláin atá le sárú ag mná i saol na teicneolaíochta, faoi dheiseanna meantóireachta agus faoi thacaíocht ceannaireachta ag Airbnb.