Is ar ár bpobal domhanda ilchineálach atá Airbnb ag brath.

Is é an sprioc is mó atá againn ná ardán uilechuimsitheach a thógáil do na hóstaigh agus do na haíonna ar fad, agus táimid ag obair i gcónaí chun é a fheabhsú.

I gcroílár ár misin tá an smaoineamh go bhfuil daoine go maith go bunúsach agus gur féidir leat a bheith ar do shuaimhneas i bpobal ar bith. Creidim i ndairíre gurb é [an leithcheal] an dúshlán is mó atá romhainn mar chuideachta. Téann sé go smior inár meon agus sna luachanna a seasaimid ar a son.
Brian Chesky
Brian Chesky
POF, Comhbhunaitheoir Airbnb

Níl leithcheal inghlactha ar ár n-ardán
Ó leaba aeir in árasán ár mbunaitheoirí go dtí pobal domhanda ina bhfuil na milliúin duine, tá Airbnb ag fás i gcónaí, agus mar sin tá sé de fhreagracht orainn a chinntiú gur féidir le hóstaigh agus le haíonna ár n-ardán a úsáid gan réamhchlaonadh nó leithcheal a bheith ann dóibh. Táimid ag obair i gcónaí chun rudaí a fheabhsú, agus táimid buíoch as deis a bheith againn éisteacht agus foghlaim ónár bpobal.
In 2016, d'iarramar ar Laura Murphy, iar-cheannaire ar Oifig Reachtaíochta Aontas Mheiriceá um Shaoirsí Sibhialta, Washington D.C, dul i gceannas ar athbhreithniú ar gach gné den éagsúlacht agus den chuimsiú ar ardán Airbnb. Tar éis na míonna de thaighde agus de chomhoibriú, tá tuairisc eisithe againn agus iarraimid ar gach ball dár bpobal é a léamh.
A bhuíochas le hathbhreithniú Laura agus le rannpháirtíocht go leor foirne anseo ag Airbnb, d'fhógair muid roinnt nuashonruithe. Roinnt céimeanna atá á nglacadh againn chun dul i ngleic le claontacht is ea ár nGealltanas nua Pobail, Polasaí níos láidre Neamhleithcheala agus buanfhoireann a fhorbairt atá tiomanta do dhul i ngleic le claontacht. Bhí ionchur ár bpobal domhanda ríthábhachtach don tuarascáil seo agus d'fhorbairt na dtionscnamh seo. Níl an obair seo ach ina tús lenár dtiomantas leanúnach chun dul i ngleic leis na dúshláin seo, agus táimid ag súil le níos mó nuachta, comhpháirtíochtaí agus acmhainní a roinnt anseo.

Tá ár n-óstaigh agus ár n-aíonna chun tosaigh
Táimid ag obair i gcónaí chun ardán níos fearr a thógáil, agus is í comhiarracht ár n-óstach, ár n-aíonna agus an phobail dhomhanda a chuireann ar ár gcumas gach eispéireas Airbnb a chur ar fáil. Creidimid gur chóir na scéalta seo a cheiliúradh agus gur chóir an scéal a scaipeadh faoi na bealaí a spreagann siad sinn chun athmhachnamh a dhéanamh ar cad is brí le bheith ar do shuaimhneas agus muid ag obair níos dícheallaí chun deireadh a chur le leithcheal.

Ba cheart go mbeadh rochtain ag gach óstach ar uirlisí na rathúlachta
Idir fhéilirí a bhainistiú agus chumarsáid a dhéanamh chun fáilte a chur roimh aíonna isteach ina dtithe féin, oibríonn ár n-óstaigh go crua chun eispéiris taistil den scoth a chur ar fáil agus chun caidreamh idir dhaoine a éascú. Táimid anseo chun tacú leis an obair chrua sin trí acmhainní a chabhraíonn lenár n-óstaigh.

Claontacht agus suaimhneas a thuiscint

Ceann de na bealaí ina bhfuilimid ag dul i ngleic le leithcheal is ea trí oiliúint maidir le claontacht neamh-chomhfhiosach. Chun cabhrú lenár mbaill an leithcheal agus na claontachtaí a chruthaíonn é a thuiscint, chuireamar an tacar uirlisí seo le chéile a dhéanann iniúchadh ar chlaontacht agus ar thosca eile a mbíonn tionchar acu ar chinntí daoine, fiú gan iad a bheith ar an eolas fúthu.

Ag gníomhú le chéile

Tacaíonn Airbnb an tSaoránaigh le dul chun cinn trí oibriú i gcomhar lenár bpobal domhanda. Seo an áit a roinnimid uirlisí foghlama agus tacaíochta, smaointe ó phríomhsmaointeoirí, nuacht ar stádas comhroinnte tithe agus bealaí chun gníomhú.

Ag cabhrú lenár n-óstaigh suaimhneas a chruthú

Tá comhthuiscint riachtanach chun eispéiris Airbnb níos fáiltiúla agus níos cuimsithí a chruthú. Tá freagraí inár nIonad Cabhrach leathnaithe ar go leor ceisteanna an tsaoil dhairíre faoinár bpolasaí neamhleithcheala.

Ba mhian linn cloisteáil uait

Tugann ár nIonad Pobail spreagadh dúinn, is áit é ina roinneann ár n-óstaigh scéalta agus smaointe lena chéile, scéalta a thaitníonn linn agus a spreagann muid chun ardán níos fearr a thógáil. Roinn do chuid eispéireas de mhuintearas agus cuir tús le díospóireacht.

Creidimid gur chóir tacú le hathrú trí chomhpháirtíochtaí laistigh agus lasmuigh de Airbnb
Bíonn an tionchar is mó ag an dul chun cinn nuair a oibríonn eagraíochtaí a bhfuil luachanna coiteanna acu le chéile chun freastal ar a bpobail. Seo a leanas roinnt comhpháirtíochtaí seachtracha dár gcuid atá ag cur plé oscailte chun cinn, agus atá ag ardú guthanna éagsúla ag leibhéil dhomhanda agus áitiúla.
Tá ár n-ionad oibre ina chuid lárnach de phobal Airbnb
is iad na daoine atá ina cheann feadhna ar Airbnb - cruthaíonn ár n-óstaigh agus ár n-aíonna ar fud an domhain, chomh maith lenár bpobail inmheánacha fostaithe agus comhpháirtithe gnó, na bealaí ina mbímid ag obair agus ag fás. Creidimid go bhfuil an éagsúlacht riachtanach chun domhan a chruthú ina bhfuil gach duine ar a shuaimhneas, agus táimid gníomhach ag iarraidh deireadh a chur le leithcheal agus le cuideachta níos cuimsithí a thógáil. Táimid tiomanta do thrédhearcacht agus muid ag obair chun Airbnb a fhorbairt mar ionad oibre ina mothaíonn gach duine go bhfuil fáilte rompu agus go n-éistear le gach guth.
Earcú agus Cuimsiú ag Airbnb