Léim chuig ábhar

Faigh áit le fanacht do fhreagróirí ar COVID-19

Tá áiteanna fanachta ar an líne thosaigh ann do dhaoine atá ag obair go gníomhach le hiarrachtaí fórithinte maidir le COVID-19.
Cad is fanacht ar an líne thosaigh ann?
Tá óstaigh ag tarscaoileadh nó ag ísliú a bpraghsanna chun tacú le hobair na freagróirí ar COVID-19 ina bpobal. Má bhíonn tú incháilithe, beidh rochtain agat ar áiteanna fanachta saor in aisce agus lascainithe.
Is do na daoine seo a leanas atá na tréimhsí fanachta seo:
  • Na chéad fhreagróirí
  • Gairmithe leighis
  • Oibrithe sláinte pobail
Deimhneoimid go bhfuil d'áis incháilithe i leith an chláir.
Is féidir leat áit fanachta ar an líne thosaigh a chur in áirithe más rud é:
  • Caithfidh tú bheith níos gaire don obair, bíodh sé i do cheantar féin nó in áit nua le haghaidh socrúchán oibre
  • Gur mian leat féinleithlisiú chun sláinte do mhuintire nó do chomrádaithe seomra a chosaint, agus níl COVID-19 ort faoi láthair
Faigh amach má tá tú incháilithe
Beidh ort cúpla ceist a fhreagairt agus do shocrúchán oibre a dheimhniú. Nuair a dhéanfaimid teagmháil le d’fhostóir agus nuair a dheimhneoimid do chuid eolais, tabharfaimid cuireadh duit fanacht a chur in áirithe.